Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
26.07.2006 13:07

Uchwała XL/353/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 kwietnia 2006 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/346/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie zasad przyznawania i sposobu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr XXXIX/346/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie zasad przyznawania i sposobu odpłatności za usługi opiekuńcze § 8 otrzymuje brzmienie:

„Kierownik ośrodka pomocy społecznej lub inna osoba, której na wniosek kierownika ośrodka pomocy Wójt udzielił upoważnienia, wydaje decyzje administracyjne o rodzaju, liczbie godzin przyznanych usług oraz wysokości odpłatności za godzinę usługi.”

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice i Kierownikowi GOPS.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 26.07.2006 13:07
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Marcin Walichnowski