Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
26.07.2006 12:44

Uchwała Nr XLI/356/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 czerwca 2006 r.

w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury za pierwsze półrocze.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1.      Określa się zakres i formę:

1)      informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze,

2)      informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Michałowice za pierwsze półrocze.

2.      Informacja, o  której mowa w ust. 1 pkt 1 obejmuje następujący zakres:

1)      dochody budżetu gminy według źródeł ich pozyskiwania w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf),

2)      wydatki budżetu gminy w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf),

3)      wydatki z zadań zleconych w pełnej szczegółowości  (dział, rozdział, paragraf),

4)      wydatki majątkowe według działów.

3.      Informacja, o  której mowa w ust. 1 pkt 2 obejmuje następujący zakres:

1)      dochody samorządowej instytucji kultury według źródeł ich pozyskiwania,

2)      wydatki samorządowej instytucji kultury,

3)      wydatki majątkowe.

 

§ 2.

Informacje określone w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 przygotowuje się w formie składającej się z:

1)        tabeli, w której wyszczególnione są: plan po zmianach, wykonanie za pierwsze półrocze, procent wykonania,

2)        części objaśniającej wykonanie budżetu (planu finansowego) w formie opisowej, ze zwróceniem uwagi na procentowe wykonanie,

3)        informacji o stanie realizacji prowadzonych inwestycji,

4)        informacji o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 26.07.2006 12:44
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Marcin Walichnowski