Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
26.07.2006 12:40

Uchwała Nr XLI/357/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 czerwca 2006 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/344/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 06 marca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. C i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 82 ust 1 pkt. 2 i art. 83 ust 1  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr  249, poz. 2104)  - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§  1

W uchwale Nr XXXIX/344/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 06 marca 2006 r.  w sprawie zaciągnięcia  kredytu preferencyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie w  § 1 dopisać ust. 4  w brzmieniu:

 „ 4. Kredyt spłacany będzie w ratach kwartalnych od roku 2007 do roku 2014”.

 

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XXXIX/344/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 06 marca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia  kredytu preferencyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie nie ulegają zmianie.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 26.07.2006 12:40
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Marcin Walichnowski