Urząd Gminy Michałowice
26.07.2006 12:39

Uchwała Nr XLI/358/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 czerwca 2006 r.

zmieniająca Uchwałę nr XXXVII/324/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2006 r.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r Nr 9 poz.84 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§1

W uchwale Nr XXXVII/324/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2006 r. w § 1 ust.1 dopisuje się pkt.5 i 6 w brzmieniu:

„ 5) grunty zajęte pod drogi będące w użytkowaniu Gminy Michałowice 6) grunty sklasyfikowane jako rowy."

 

§2

Wykonanie chwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§3

Uchwała wchodzi  w  życie  po  upływie   14  dni  od  dnia ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2006r.

Data publikacji: 26.07.2006 12:39
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Marcin Walichnowski