Urząd Gminy Michałowice
26.07.2006 12:36

Uchwała Nr XLI/359/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 czerwca 2006 r.

uchylająca Uchwałę Nr XL/352/ 2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie opłaty za odprowadzanie 1m3 ścieków, z gospodarstw domowych i pozostałych użytkowników, do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Michałowice.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3,art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchyla się Uchwałę Nr XL/352/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia  27 kwietnia 2006 r. w sprawie opłaty za odprowadzanie  1m3  ścieków, z gospodarstw domowych i pozostałych użytkowników, do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Michałowice.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 26.07.2006 12:36
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Marcin Walichnowski