Urząd Gminy Michałowice
26.07.2006 12:26

Uchwała Nr XLI/361/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 czerwca 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Komorów” – część VI obejmująca fragment wsi Komorów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 26 ustawy z 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 ze zmianami), w wykonaniu:

 

uchwały Nr XLIII/182/97 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lipca 1997r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice

oraz

uchwały Nr LIV/404/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 czerwca 2002r. zmieniającej uchwały Rady Gminy Michałowice Nr XLIII/182/97 z dnia 9 lipca 1997r. i Nr L/237/98 z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice oraz uchwałę Rady Gminy Michałowice Nr XLVIII/355/2001 z dnia 20 grudnia 2001r. zmieniającą uchwały Rady Gminy Michałowice Nr XLIII/182/97 z dnia 9 lipca 1997r. i Nr L/237/98 z dnia 28 kwietnia 1998r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice

Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

DZIAŁ I

Rozdział 1. Zakres obowiązywania planu.

§ 1.          

Zatwierdza się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Komorów Wieś, w gminie Michałowice, zwany dalej „planem”.

 

§ 2.           

1. Ustalenia planu odnoszą się do obszaru obejmującego obręb geodezyjny wieś Komorów ograniczonego:

- od zachodu ul. Turystyczną;

- od wschodu i południa rzeką Utratą i granicą administracyjną Gminy Michałowice z wyłączeniem działek nr ew. 400/1 i 401/1;

- od północy ul. Bugaj z wyłączeniem działek nr ew. 220/1, 221/1, 222/1, 223/1, 224/1, 225/1, 226/1, 227/1 i 228/1.

2. Granice planu są wyznaczone na rysunku planu sporządzonym w skali 1:2000, stanowiącym integralną część planu (załącznik Nr 1do uchwały).                            

 

§ 3.           

Plan zawiera ustalenia dotyczące:

1) Przeznaczenia terenów.

2) Linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, w tym przeznaczonych do realizacji celów publicznych.

3) Zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

4) Warunków i standardów kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu.

5) Warunków zagospodarowania terenów wynikających z potrzeb ochrony środowiska  przyrodniczego.

 

§ 4.           

Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w tekście planu do terenu objętego granicami planu.

 

Rozdział 2. Ustalenia ogólne w zakresie kształtowania przestrzeni.

2.1 Definicje pojęć ujętych w planie.

§ 4. 

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)       Planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Komorowa, w gminie Michałowice.

2)       Rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek na mapie w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3)       Przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych.

4)       Terenie albo kwartale - należy przez to rozumieć obszary o określonym sposobie zagospodarowania, wyznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami.

5)       Działce, działce budowlanej - należy przez to rozumieć wydzieloną geodezyjnie część terenu zabudowaną lub przewidzianą do zabudowy.

6)       Wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć nieprzekraczalny wymiar pionowy (w metrach) mierzony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku, nie będącym wyłącznie wejściem do pomieszczeń gospodarczych i technicznych, do górnej najwyższej krawędzi dachu.

7)       Maksymalnej liczbie kondygnacji - należy przez to rozumieć nieprzekraczalną liczbę kondygnacji nadziemnych budynków; przy czym 0,5 kondygnacji należy rozumieć, jako użytkowe poddasze pod dachem spadzistym lub suterenę wyniesioną o 0,6-1,2 m ponad poziom terenu.

8)       Minimalnym procentowym wskaźniku terenów biologicznie czynnych - należy przez to rozumieć najmniejszą nieprzekraczalną wartość procentową nieutwardzonych powierzchni działki (terenu) pokrytych roślinnością na gruncie rodzimym w stosunku do całkowitej powierzchni działki (terenu) , przy czym dla nawierzchni typu ekopłyta należy przyjąć faktyczny procent powierzchni utwardzonych.

9)       Usługach, obiektach i urządzeniach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi, obiekty i urządzenia, których funkcjonowanie nie jest uciążliwe dla środowiska i otoczenia w zakresie: hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wód lub powierzchni ziemi, drgań, promieniowania lub nadmiernego ruchu ciężarowego, jak również usługi, obiekty i urządzenia, których uciążliwość mieści się w granicach lokalizacji, bez konieczności tworzenia stref ograniczonego użytkowania.

10)    Strefach potencjalnej uciążliwości - należy przez to rozumieć zasięg terenów, których zagospodarowanie powinno uwzględniać możliwość występowania uciążliwości związanych z hałasem, drganiami lub zanieczyszczeniem powietrza.

11)    Liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć obowiązujące linie, wyznaczone na rysunku planu, wydzielające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania, w tym linie wyznaczające: tereny budowlane, tereny zieleni, ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, tereny infrastruktury technicznej.

12)    Terenach przeznaczonych na cele publiczne - należy przez to rozumieć ulice i place (jezdnie komunikacji kołowej, przestrzenie komunikacji pieszej, ścieżki rowerowe); tereny zieleni ulicznej i zieleni o charakterze publicznym, parkowym; tereny komunikacji kolejowej; tereny lokalizacji obiektów i urządzeń kolei i infrastruktury technicznej, w tym działki przepompowni ścieków i tereny stacji uzdatniania wody; tereny usług oświaty, administracji i kultury; tereny mieszkaniowe komunalne.

13)    Przestrzeniach publicznych - należy przez to rozumieć istniejący lub projektowany w ramach planu system przestrzeni ogólnodostępnych dla wszystkich użytkowników.

14)    Obowiązujących liniach zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczone na działce linie usytuowania zewnętrznej, najbliższej w stosunku do ulicy ściany budynku, bez uwzględniania werand, ganków, balkonów i loggii wystających poza obrys budynku nie więcej niż 1m.

15)    Nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć, wyznaczone na działce linie określające najmniejszą dopuszczalną odległość budynku od ulic i innych obiektów oraz linie określające największą dopuszczalną odległość budynku od ulic i innych obiektów.

16)    Zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków w układzie: wolno stojącym, bliźniaczym, a także budynek mieszkalny zawierający nie więcej niż 4 mieszkania lub zespół takich budynków.

17)    Obiektach lub budynkach tymczasowych - należy przez to rozumieć obiekty i budynki nie związane trwale z gruntem, za wyjątkiem budynków towarzyszących budowie i lokalizowanych na czas nie dłuższy niż czas trwania budowy.

18)    Zachowaniu istniejącej zabudowy pod ochroną konserwatora zabytków - należy przez to rozumieć obowiązek zachowania istniejących trwałych budynków   objętych ochroną konserwatora zabytków oraz dopuszczenie ich przekształceń pod warunkiem uzgodnienia z konserwatorem zabytków.

19)    Zaleceniach - należy przez to rozumieć zapisy planu mające charakter postulatu do rozważenia przy projektowaniu.

20)    Obszarze chronionego krajobrazu - należy przez to rozumieć obszar objęty ochroną prawną na podstawie przepisów szczególnych (obecnie Rozporządzenie Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego).

21)    Drodze (ulicy) - należy przez to rozumieć pas terenu wyznaczony liniami rozgraniczającymi przeznaczony na pas drogowy komunikacji kołowej, pieszej lub rowerowej, miejsca postoju pojazdów, urządzenia infrastruktury technicznej i zieleń publiczną.

22)    Drodze wewnętrznej (dojazdy publiczne) - należy przez to rozumieć wydzieloną z terenu działkę, która na zasadach określonych w przepisach szczególnych, pełni funkcję drogi wewnętrznej dla pozostałych działek do niej przylegających.

2. Inne pojęcia wymienione w planie, nie ujęte w pkt.1, należy rozumieć zgodnie z treścią Prawa Budowlanego lub innych przepisów szczególnych; dotyczy to między innymi obiektów małej architektury, ogrodzeń, wymiarów oraz powierzchni.

3. W ustaleniach komunikacyjnych zastosowano pojęcia mając swoje określenie w przepisach szczególnych w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

 

2.2 Przeznaczenie terenu.

§ 6.          

1. Plan określa przeznaczenie terenów na poszczególne cele poprzez zdefiniowanie ich funkcji, odnosząc odpowiednie ustalenia w tym zakresie do terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, zwanych dalej terenami, kwartałami i działkami.

2. Plan wyznacza:

1)       tereny mieszkaniowe jednorodzinne – określane dalej jako tereny MN;

2)       tereny mieszkaniowe jednorodzinne rezydencjonalne – określane dalej jako tereny MNR;

3)       tereny mieszkaniowe jednorodzinne na działkach leśnych – określane dalej jako tereny MN/L;

4)       teren usług sportu rekreacji na działkach z zielenią – określane dalej jako tereny US;

5)       tereny zieleni leśnej – określane dalej jako tereny ZL;

6)       tereny naturalnej zieleni dolin rzecznych– określane dalej jako tereny ZN;

7)       tereny ogródków działkowych – określane dalej jako tereny ZO;

8)       tereny komunikacji kołowej – określane dalej jako tereny KD (KDG, KDL, KDD, KDw)

9)       tereny komunikacji pieszo-jezdnej – określane dalej jako tereny KPj;

10)    tereny komunikacji pieszej – określane dalej jako tereny KP;

11)    tereny placów - określane dalej jako tereny KPm;

3. Plan określa przeznaczenie poszczególnych terenów zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, przy czym plan dopuszcza zachowanie istniejącego zagospodarowania terenu i funkcjonowanie istniejących gospodarstw rolnych.

 

§ 7.           

Plan określa przeznaczenie terenów mieszkaniowych jednorodzinnych (MN):

1) Dla terenów MN plan ustala rozwój funkcji mieszkaniowych – domów jednorodzinnych wolnostojących.

2) Dla terenów MN plan  zakazuje lokalizowania wolnostojących budynków usługowych, zabudowy mieszkaniowej szeregowej, atrialnej i wielorodzinnej oraz obiektów i urządzeń uciążliwych, chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.

3) Plan dopuszcza zachowanie i rozwój funkcji usługowych o charakterze podstawowym z zakresu handlu, gastronomii, usług rzemiosła, biur, zdrowia, jako funkcji towarzyszących lokalizowanych w parterach domów mieszkalnych.

4) Plan dopuszcza lokalizowanie budynków garażowych i gospodarczych wolnostojących o powierzchni zabudowy nie większej niż 60m2.

5) Dla terenów MN plan ustala dopuszczalne minimalne wielkości działek budowlanych:

a)       Minimalna wielkość działki  – 1000m2.

b)       Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.

6)    Plan zakazuje zabudowy na działkach mniejszych niż określone w planie jeżeli:

a)       działki wydzielono po uchwaleniu planu

b)   w wyniku takiego podziału wielkości działek będą mniejsze niż określone w planie minimalne wielkości działek budowlanych.

7) Dla terenów MN plan  zakazuje lokalizowania więcej niż jednego budynku mieszkalnego na działce oraz  zakazuje adaptowania budynków gospodarczych, garażowych lub usługowych na cele mieszkalne jeżeli na działce znajduje się już budynek mieszkalny.

8) Ustalenia zawarte w pkt. 7 nie dotyczą przypadków, gdy powierzchnia działki umożliwia jej reparcelację z zachowaniem normatywów określonych w ustaleniach szczegółowych dla danego terenu.

9) Dla terenów rolnych lub terenów niezagospodarowanych przeznaczonych w planie pod zabudowę, plan dopuszcza inwestowanie na działce pod warunkiem uzyskania decyzji na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej.

10) Dla terenów rolnych lub terenów niezagospodarowanych przeznaczonych w planie pod zabudowę zaleca się scalenia istniejących działek i wtórny podział na działki budowlane na wniosek i koszt inwestorów.

11) Zakazuje się podnoszenia poziomu terenu działek powyżej poziomu terenu działek sąsiednich oraz odprowadzania wód opadowych na teren działek sąsiednich.

 

§ 8.           

Plan określa przeznaczenie terenów mieszkaniowych jednorodzinnych rezydencjonalnych(MNR):

1) Dla terenów MNR plan ustala rozwój funkcji mieszkaniowych – domów jednorodzinnych wolnostojących.

2) Dla terenów MNR plan zakazuje lokalizowania budynków usługowych, zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej szeregowej, atrialnej i wielorodzinnej oraz obiektów i urządzeń uciążliwych.

3) Plan dopuszcza zachowanie i rozwój funkcji usługowych o charakterze podstawowym z zakresu handlu, gastronomii, usług rzemiosła, biur, zdrowia, jako funkcji towarzyszących lokalizowanych w parterach domów mieszkalnych.

4) Plan ustala ochronę istniejącej roślinności leśnej oraz jej uzupełnianie, nasadzenia drzew w sąsiedztwie budynków, na działkach zagospodarowanych.

5) Dla terenów MNR plan ustala dopuszczalne minimalne wielkości działek budowlanych:

a)       Minimalna wielkość działki – 1500m2.

b)       Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.

6) Plan zakazuje zabudowy na działkach mniejszych niż określone w planie jeżeli:

a)       działki wydzielono po uchwaleniu planu,

b)        w wyniku takiego podziału wielkości  działek będą mniejsze niż określone w planie minimalne wielkości działek budowlanych.

6) Dla terenów MNR plan zakazuje lokalizowania więcej niż jednego budynku mieszkalnego na działce oraz  zakazuje adaptowania budynków gospodarczych, garażowych lub usługowych na cele mieszkalne.

7) Ustalenia zawarte w pkt. 6 nie dotyczą przypadków, gdy powierzchnia działki umożliwia jej reparcelację z zachowaniem normatywów określonych w ustaleniach szczegółowych dla danego terenu.

8) Dla terenów MNR plan dopuszcza realizację zabudowy pod warunkiem uzyskania zgody na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej przez właściciela działki.

9) Zakazuje się podnoszenia poziomu terenu działek powyżej poziomu terenu działek sąsiednich oraz odprowadzania wód opadowych na teren działek sąsiednich.

 

§ 9.           

Plan określa przeznaczenie terenów mieszkaniowych jednorodzinnych na działkach leśnych(MN/L):

1) Dla terenów MN/L plan ustala rozwój funkcji mieszkaniowych – domów jednorodzinnych wolnostojących.

2) Dla terenów MN/L plan zakazuje lokalizowania budynków usługowych, zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej, szeregowej, atrialnej i wielorodzinnej oraz obiektów i urządzeń uciążliwych.

3) Plan ustala ochronę istniejącej roślinności leśnej oraz jej uzupełnianie, nasadzenia drzew w sąsiedztwie budynków, na działkach zagospodarowanych.

 

4) Dla terenów MN/L plan ustala dopuszczalne minimalne wielkości działek budowlanych:

a)       Minimalna wielkość działki – 1500m2.

b)       Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.

5) Plan zakazuje zabudowy na działkach mniejszych niż określone w planie jeżeli:

a)       działki wydzielono po uchwaleniu planu

b)       w wyniku takiego podziału wielkości działek będą mniejsze niż określone w planie minimalne wielkości działek budowlanych.

6) Dla terenów MN/L plan  zakazuje lokalizowania więcej niż jednego budynku mieszkalnego na działce oraz  zakazuje adaptowania budynków gospodarczych, garażowych lub usługowych na cele mieszkalne.

7) Ustalenia zawarte w pkt. 6 nie dotyczą przypadków, gdy powierzchnia działki umożliwia jej reparcelację z zachowaniem normatywów określonych w ustaleniach szczegółowych dla danego terenu.

8) Dla terenów MN/L będących użytkiem leśnym Ls plan dopuszcza realizację zabudowy pod warunkiem uzyskania zgody na wyłączenie gruntu z produkcji leśnej przez właściciela działki.

9) Zakazuje się podnoszenia poziomu terenu działek powyżej poziomu terenu działek sąsiednich oraz odprowadzania wód opadowych na teren działek sąsiednich.

 

§ 10.       

Plan określa przeznaczenie terenów usług sportu rekreacji na działkach z zielenią (US):

1) Dla terenów US plan ustala rozwój funkcji usługowych z zakresu sportu, rekreacji, wypoczynku, kultury i rozrywki, gastronomii i turystyki (w tym: hotele, motele, pensjonaty, pola namiotowe, itp.), o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.

2) Dla terenów US plan zaleca realizację obiektów i urządzeń terenowych, takich jak: boiska, korty tenisowe, place zabaw, ciągi piesze i rowerowe, kąpieliska, baseny, itp.

3) Dla terenów US plan zakazuje lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej (za wyjątkiem mieszkań służbowych), funkcji usługowych innych niż określone w pkt.1 oraz obiektów i urządzeń uciążliwych) o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.

4) Zakazuje się podnoszenia poziomu terenu działek powyżej poziomu terenu działek sąsiednich oraz odprowadzania wód opadowych na teren działek sąsiednich.

5) Dla terenów US  będących użytkiem leśnym Ls, plan dopuszcza realizację zabudowy pod warunkiem uzyskania zgody na wyłączenie gruntu z produkcji leśnej przez właściciela działki;

 

§ 11.       

Plan określa przeznaczenie terenów zieleni leśnej (ZL):

1) Dla terenów ZL plan ustala rozwój funkcji zieleni leśnej, ochronę, pielęgnację i uzupełniane istniejącego drzewostanu oraz fauny.

2) Dla terenów ZL plan zakazuje lokalizowania zabudowy, rozwój funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2 oraz obiektów i urządzeń uciążliwych.

 

§ 12.       

Plan określa przeznaczenie terenów naturalnej zieleni dolin rzecznych (ZN):

1) Dla terenów ZN plan ustala rozwój funkcji naturalnej zieleni dolin rzecznych, ochronę i uzupełnianie istniejącego drzewostanu i roślinności niskiej oraz fauny.

2) Dla terenów ZN plan dopuszcza rozwój funkcji usługowych (niekubaturowych) z zakresu rekreacji, turystyki, sportu i wypoczynku, nie kolidujących z funkcją podstawową terenu oraz istniejącą zielenią i ukształtowaniem terenu.

3) Dla terenów ZN plan zaleca realizację zbiorników retencyjnych (stawów, rowów, oczek wodnych, itp.).

4) Dla terenów ZN plan zakazuje lokalizowania zabudowy, rozwój funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2 oraz obiektów i urządzeń uciążliwych.

 

§ 13.       

Plan określa przeznaczenie terenów ogródków działkowych (ZO):

1) Dla terenów ZO plan ustala rozwój zorganizowanych ogrodów działkowych.

2) Dla terenów ZO plan dopuszcza lokalizowanie budynków gospodarczych oraz domków rekreacyjnych oraz rozwój funkcji wypoczynku, rekreacji i drobnej produkcji sadowniczej i ogrodniczej na działkach z zielenią.

3) Dla terenów ZO plan zakazuje lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, zabudowy usługowej, rozwój funkcji innych niż określone w pkt.1 i 2 oraz obiektów i urządzeń uciążliwych.

 

§ 14.       

Plan określa przeznaczenie terenów placów (KPm) i terenów komunikacji kołowej (KD):

1) Dla terenów KPm i KD plan ustala rozwój funkcji komunikacji kołowej oraz towarzyszącej komunikacji pieszej i rowerowej.

2) Dla terenów KPm i KD plan ustala:

a)       realizację jezdni komunikacji kołowej,

b)       wprowadzenie przestrzeni komunikacji pieszej,

c)       realizację ścieżek rowerowych,

d)       realizację obiektów i urządzeń technicznych związanych bezpośrednio z funkcją terenu, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi; za wyjątkiem stacji paliw;

e)       lokalizację miejsc parkingowych;

f)        rezerwę terenu dla sieci uzbrojenia inżynieryjnego;

g)       lokalizowanie elementów małej architektury takich, jak: latarnie, ławki, kosze, słupki i pachołki;

h)       zachowanie i uzupełnienie istniejących szpalerów drzew i zieleni przyulicznej oraz wprowadzanie zieleni: trawniki, drzewa, żywopłoty.

3) Dla terenów KPm i KD plan zakazuje lokalizowania zabudowy.

4) Dla terenów KPm i KD plan dopuszcza remonty i modernizacje istniejących urządzeń komunikacyjnych i sieci uzbrojenia inżynieryjnego.

 

§ 15.       

Plan wprowadza funkcjonalny podział obszaru objętego planem na jednostki oznaczone na rysunku planu  symbolami: a, b, c, d oraz określa położenie poszczególnych terenów w odniesieniu do jednostek.

 

2.3 Inne ustalenia.

§ 16.       

Plan wyznacza zasięg terenów przeznaczonych na cele publiczne:

1) Ulice i place (jezdnie komunikacji kołowej, przestrzenie komunikacji pieszej, ścieżki rowerowe).

2) Tereny zieleni ulicznej i zieleni o charakterze publicznym, parkowym.

 

§ 17.       

Plan określa zasady lokalizowania budynków na działkach

1) Plan ustala lokalizację budynku  na działce zgodnie z wyznaczonymi w planie liniami zabudowy obowiązującej lub nieprzekraczalnej.

2) Dla działek, na których plan nie wyznacza linii zabudowy budynki należy lokalizować zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi (obecnie Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Ustawa o drogach publicznych).

3) Plan zakazuje lokalizowania zabudowy, z wyjątkiem obiektów obsługi cmentarza i garaży wyposażonych w wodociąg w zasięgu stref ochrony sanitarnej od terenów cmentarzy, zgodnie z rysunkiem planu.

 

§ 18.       

Plan wyznacza zasięg terenów zmeliorowanych

1. Dla obszarów zmeliorowanych plan ustala obowiązek uzgadniania projektowanej inwestycji z instytucją odpowiedzialną za eksploatację urządzeń melioracyjnych (obecnie Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych).

 

§ 19.       

Plan określa zasady lokalizowania ogrodzeń:

1) Wyklucza lokalizację ogrodzeń na terenach położonych w liniach rozgraniczających ulic i ciągów pieszych, ustalenie nie dotyczy elementów małej architektury takich jak pachołki, słupki, pojemniki z zielenią;

2) Ustala realizację ogrodzeń wydzielających działki inwestycyjne, przy czym ogrodzenia od strony ulic i ciągów pieszych powinny spełniać następujące warunki:

a)       maksymalna wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 1,8m od poziomu powierzchni terenu;

b)       ogrodzenie należy lokalizować w linii rozgraniczającej ulicy, działki, przy dopuszczalnym wycofaniu ogrodzenia w głąb działki nie więcej niż 2m oraz w odległości nie mniejszej niż 0,5m od gazociągu średniego i niskiego napięcia, w przypadku gazociągów wysokiego ciśnienia uzgadniać z właścicielem gazociągu;

c)       ogrodzenie powinno być ażurowe co najmniej powyżej 0,6m od poziomu terenu;

d)       Szafki gazowe należy umiejscawiać w linii ogrodzeń otwierane na zewnątrz od strony ulicy.

3) Wyklucza ogrodzenie terenów zieleni leśnej i zieleni naturalnej oraz dopuszcza ogradzanie terenów zieleni ogródków działkowych chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.

 

§ 20.       

Reklamy i inne znaki informacyjno-plastyczne należy umiejscawiać zgodnie z zasadami ich rozmieszczenia ustalonymi dla całej gminy Michałowice. Do czasu ustalenia tych zasad zakazuje się lokalizacji reklam i innych znaków informacyjno-plastycznych w liniach rozgraniczających ulic.

 

Rozdział 3. Ustalenia ogólne w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego i dóbr kultury.

3.1 Stanowiska archeologiczne objęte ochroną prawną.

§ 21.       

1. Plan wyznacza stanowiska archeologiczne na obszarze objętym planem, wyszczególnione w ust. 2.

2. Plan ustala lokalizację następujących stanowisk archeologicznych objętych ochroną konserwatora zabytków: nr 59-64/6, 59-64/7, 59-64/22, 58-64/38,40,42, 58-64/39, 58-64/41.

3. Dla stanowisk archeologicznych wyszczególnionych w ust. 2:

1)       Plan ustala obowiązek uzgadniania przez organy samorządowe z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) - wszelkich działań związanych ze zmianą dotychczasowego sposobu użytkowania terenu i planowanych inwestycji, a w szczególności inwestycji kubaturowych, drogowych, związanych z uzbrojeniem terenu, eksploatacją kruszyw i innymi związanymi z prowadzeniem prac ziemnych, naruszających strukturę gruntu głębiej niż 30 cm poniżej istniejącego gruntu.

2)       Na obszarach stanowisk archeologicznych niezabudowanych, użytkowanych rolniczo na dzień uchwalenia planu warunkiem zmiany użytkowania terenu jest przeprowadzenie (na koszt inwestora lub właściciela nieruchomości) archeologicznych badań wykopaliskowych, wyprzedzających planowane zagospodarowanie terenu.

3)       Plan ustala minimalny obszar prac archeologicznych  (w jednym sezonie badawczym) na 1000-3000m2 (w zależności od wielkości stanowiska).

4)       Na obszarach stanowisk archeologicznych zabudowanych na dzień uchwalenia planu warunkiem zmiany użytkowania terenu jest objęcie stałym nadzorem archeologicznym przy robotach ziemnych związanych z planowanymi inwestycjami, przy czym w przypadku odkrycia w wykopach budowlanych obiektów archeologicznych działania inwestycyjne mogą być wstrzymane na okres niezbędny do przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych.

5)       Przy planowaniu działań inwestycyjnych należy uwzględnić sezonowy charakter prac archeologicznych, które mogą być prowadzone wyłącznie w okresie od maja do września.

6)       W uzgodnieniach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków należy powoływać się na numer stanowiska archeologicznego, zgodnie z rysunkiem planu.

 

Rozdział 4. Ustalenia ogólne w zakresie ochrony środowiska.

4.1 Kształtowanie zieleni.

§ 22.       

1. Plan wyznacza zasięg terenów zieleni leśnej (ZL) na obszarze objętym planem.

2. Plan ustala ochronę terenów zieleni leśnej (ZL), a w szczególności nakazuje ochronę, uzupełnianie i  pielęgnację istniejącego drzewostanu oraz zachowanie i uzupełnienie istniejących powiązań ekologicznych.

3. Plan dopuszcza wycinkę drzew wyłącznie w przypadkach szczególnych, związanych z pielęgnacją drzewostanu lub gospodarką leśną.

 

§ 23.      

1. Plan wyznacza zasięg terenów naturalnej zieleni dolin rzecznych (ZN) na obszarze objętym planem.

2. Plan ustala ochronę terenów zieleni naturalnej (ZN), a w szczególności nakazuje zachowanie i uzupełnianie istniejącej zieleni wartościowej (drzewostanu, roślinności zaroślowej i nadwodnej) oraz zachowanie i uzupełnienie istniejących powiązań ekologicznych.

 

§ 24.       

1. Plan wyznacza zasięg terenów ogrodów działkowych (ZO) na obszarze objętym planem.

2. Plan zaleca zachowanie i uzupełnianie istniejącej zieleni na terenie ogrodów działkowych.

 

§ 25.       

Plan zaleca zachowanie oraz rozwój zieleni ogrodowej i przydomowej na terenie działek zabudowy mieszkaniowej oraz zachowanie i rozwój drzewostanu i roślinności niskiej na terenach usług sportu i rekreacji, kultury i kultu religijnego, oświaty i zdrowia.

 

§ 26.       

Plan ustala procent powierzchni biologicznie czynnej dla terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

 

§ 27.       

1. Plan ustala realizację szpalerów drzew na terenie porządkowanych, urządzanych i projektowanych ulic i placów, zgodnie z rysunkiem planu.

2. Plan ustala zachowanie i uzupełnienie szpalerów drzew na terenie istniejących ulic.

3. Plan wprowadza nakaz zachowania istniejącej wartościowej zieleni w wyznaczonych obszarach, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

 

4.2 Zakres ochrony elementów środowiska.

§ 28.       

1. Plan informuje, że część obszaru planu znajduje się w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu

2. Plan ustala ochronę terenów wchodzących w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi (obecnie rozporządzenie Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997r);

3. Plan informuje, że część obszaru planu znajduje się w zespole przyrodniczo-krajobrazowym Komorów Wieś;

4. Plan ustala  ochronę zespołu przyrodniczo krajobrazowego Komorów Wieś, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Michałowice nr XLIII/183/97 z 9 lipca 1997r.

 

§ 29.      

1. Plan ustala ochronę i zakaz zanieczyszczania wód powierzchniowych: rzek, kanałów, rowów, stawów, zalewów itp. oraz towarzyszącej roślinności.

2. Plan dopuszcza rekreacyjne wykorzystanie wód powierzchniowych.

 

4.3 Zakres ochrony przed potencjalnymi uciążliwościami.

§ 30.       

Plan ustala zasady ochrony przed uciążliwościami komunikacyjnymi dróg:

1) Plan wyznacza zasięg stref potencjalnych uciążliwości dróg komunikacji kołowej klasy głównej w odległości 100m od linii rozgraniczającej drogi;

2) Plan ustala realizację dróg komunikacji kołowej klasy głównej  w sposób ograniczający uciążliwości wynikające z hałasu, drgań i zanieczyszczenia powietrza, między innymi poprzez zastosowanie dostępnych rozwiązań technicznych, ekranów akustycznych, nawierzchni cichobieżnych i zieleni izolacyjnej.

3) Dla zabudowy projektowanej w zasięgu strefy potencjalnej uciążliwości plan ustala nakaz stosowania rozwiązań technicznych ograniczających uciążliwość akustyczną, m. in. przegród o podwyższonej izolacyjności.

4) Plan zaleca wprowadzanie zieleni izolacyjnej na terenie działek lub wprowadzanie funkcji usługowych od strony drogi.

 

§ 31.      

Na terenie objętym planem zakazuje się lokalizowania inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska w rozumieniu przepisów szczególnych.

 

§ 32.      

1. Plan wyznacza strefy ochrony sanitarnej od terenów cmentarzy, zgodnie z rysunkiem planu.

2. Plan zakazuje lokalizowania zabudowy, z wyjątkiem obiektów obsługi cmentarza i garaży wyposażonych w wodociąg w zasięgu stref, o których mowa w ust. 1.

3. Plan ustala nakaz wyposażenia w wodę z wodociągu zabudowy realizowanej w odległości 150m od granic cmentarza.

4. Plan ustala zakaz lokalizowania studni w odległości mniejszej niż 150m od granic cmentarza.

 

Rozdział 5. Ustalenia ogólne w zakresie komunikacji.

5.1 Komunikacja kołowa.

§ 33.       

Plan wyznacza linie rozgraniczające tereny przewidziane pod komunikację, zgodnie z rysunkiem planu oraz określa klasyfikację funkcjonalną układu drogowego, przebieg ulic publicznych i dróg wewnętrznych.

 

§ 34.       

1. Plan ustala podstawowy układ komunikacji kołowej obsługującej teren objęty opracowaniem.

2. W skład podstawowego układu komunikacji kołowej wchodzą wyznaczone na rysunku planu:

1)       ulice główne: 1KDG projektowana droga wojewódzka tzw. Paszkowianka;

2)       ulice lokalne: 2KDL ul. Turystyczna, 1KDL ul. Bugaj, 3KDL Bulwar (projektowana), 4KDL projektowana,        3KDL ul. Norwida

3)       ulice dojazdowe;

4)       place miejskie: 1KPm

5)       ciągi pieszo-jezdne KPj

6)       ciągi piesze KP

7)       oraz drogi wewnętrzne (dojazdy publiczne i prywatne).

3. Plan ustala realizację dróg wewnętrznych (dojazdów publicznych i prywatnych) o szerokości 8m.

4. Plan dopuszcza dla istniejących dróg wewnętrznych minimalną szerokość 6m pod warunkiem uzyskania opinii zarządcy drogi.

 

§ 35.       

Plan ustala realizację miejsc parkingowych na terenie lokalizacji inwestycji w ilości wynikającej z następujących wskaźników parkingowych:

1)       dla funkcji usługowej - 3 miejsca parkingowe na 100m2 powierzchni użytkowej budynków;

2)       dla hoteli, moteli, pensjonatów - 30 miejsc parkingowych na 100 łóżek;

3)       dla domów jednorodzinnych:

a)       1 miejsce parkingowe (zalecana realizacja 2-go miejsca parkingowego) na 1 mieszkanie dla domów istniejących,

b)       2 miejsca parkingowe na 1 mieszkanie dla domów projektowanych.

 

5.2 Komunikacja publiczna - zbiorowa.

§ 36.       

Plan ustala obsługę terenów objętych opracowaniem przez istniejącą linię kolejową Warszawskiej Kolei Dojazdowej oraz istniejące przystanki.

 

§ 37.       

Plan zaleca realizację ulic lokalnych na terenie planu w sposób umożliwiający obsługę przez komunikację autobusową.

 

Rozdział 6. Ustalenia ogólne w zakresie uzbrojenia terenu.

 

6.1 Lokalizacja sieci uzbrojenia.

§ 38.       

W zakresie urządzeń inżynieryjnych w obszarze objętym opracowaniem:

1) Plan ustala utrzymanie rezerwy terenu w liniach rozgraniczających ulic i ciągów pieszych dla istniejących i realizowanych sieci uzbrojenia podziemnego i napowietrznego.

2) Plan dopuszcza lokalizowanie urządzeń inżynieryjnych poza terenami położonymi w liniach rozgraniczających ulic, na terenach działek położonych przy ulicach wewnętrznych, pod warunkiem uzgodnienia z właściwym podmiotem eksploatującym.

3) Plan dopuszcza prowadzenie sieci uzbrojenia przez tereny zieleni, pod warunkiem minimalizacji prac ziemnych związanych z naruszeniem istniejącej roślinności.

4) Plan zaleca zachowanie istniejących sieci uzbrojenia, dopuszcza ich remont, modernizację oraz przełożenie (w uzasadnionych przypadkach).

 

6.2 Sieci wodociągowe

§ 39.       

Plan określa zasady zaopatrzenia w wodę:

1) Plan ustala zaopatrzenie w wodę obszaru objętego planem z istniejącego wodociągu „Komorów”.

2) Jako uzupełniające źródła zaopatrzenia w wodę plan wskazuje wodociąg „Pęcice”.

3) Plan ustala zasadę wprowadzenia indywidualnego pomiaru zużytej wody w oparciu o rzeczywiste zużycie (mierzone wodomierzem), w szczególności dotyczy to terenów skanalizowanych.

 

§ 40.       

1. Plan ustala zachowanie i eksploatację istniejących sieci wodociągowych wodociągu „Komorów” oraz istniejącego ujęcia wody i stacji wodociągowej w Komorowie.

2. Plan ustala rozbudowę sieci wodociągu „Komorów” dla potrzeb obsługi istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Wodociąg „Komorów” należy połączyć z wodociągiem „Pęcice”.

3. Plan dopuszcza zachowanie indywidualnych ujęć wody dla terenów rolnych.

 

6.3 Sieci kanalizacyjne

§ 41.       

Plan określa zasady odprowadzania ścieków i wód opadowych:

1) Plan ustala odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenu objętego planem do realizowanej sieci kanalizacyjnej podłączonej poprzez kolektory z istniejącą oczyszczalnią ścieków „Pruszków” w Pruszkowie.

2) Plan ustala zasadę ograniczonego odwodnienia powierzchniowego podstawowego układu komunikacyjnego, z odprowadzeniem mechanicznym podczyszczonych wód deszczowych do rzek Utraty .

3) Plan zaleca realizację zbiorników retencyjnych (stawów, rowów, oczek wodnych, itp.) w szczególności na terenach Zieleni Naturalnej, a także na terenach zorganizowanej zabudowy mieszkaniowej

4) Plan zaleca na terenach dróg realizację krytych rowów odwadniajacych i innych urządzeń do podczyszczania wód deszczowych

 

§ 42.       

1. Plan zakazuje stosowania indywidualnych zbiorników (szamb), za wyjątkiem przypadków określonych w ust. 2.

2. Dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej plan dopuszcza odprowadzenie ścieków do indywidualnych zbiorników szczelnych (szamb), do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej sanitarnej, z obowiązkiem przyłączenia po doprowadzeniu kanalizacji.

 

§ 43.       

1. Plan ustala realizację sieci kanalizacji sanitarnej na terenach położonych w liniach rozgraniczających ulic.

2. Plan ustala zasadę budowy kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno pompowym maksymalnie wypłyconej dla ochrony istniejących stosunków gruntowo-wodnych.

3. Plan zakazuje odprowadzania ścieków powstających w obszarze planu do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych oraz wprost do gruntu.

 

6.4 Ogrzewanie

§ 44.

Plan określa zasady zaopatrzenia w ciepło:

1) Plan ustala zaopatrzenia w ciepło w oparciu o źródła lokalne, przy czym rozwiązania lokalne stosują się do pojedynczych obiektów, grupy budynków lub osiedli.

2) Plan dopuszcza wykorzystanie do celów grzewczych gazu, paliw płynnych (olej lekki) i energii elektrycznej.

3) Ze względu na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza plan wyklucza stosowanie nowych lokalnych kotłowni i pieców grzewczych opalanych paliwem stałym.

 

6.5 Sieci gazowe

§ 45.       

Plan określa zasady zaopatrzenia w gaz:

1) Plan ustala zasadę gazyfikacji osiedli gazem średnioprężnym z istniejących stacji redukcyjno - pomiarowych I stopnia „Reguły” i „Sokołów”.

2) Plan ustala zaopatrzenie w gaz przewodowy dla odbiorców komunalnych na cele bytowo-gospodarcze oraz na cele grzewcze.

 

§ 46.       

1. Plan ustala zachowanie istniejących sieci gazowych.

2. Plan ustala rezerwy terenu dla realizacji sieci gazowych i przyłączy na terenach położonych w liniach rozgraniczających ulic zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

3. Gazyfikacja terenu jest możliwa o ile spełnione będą warunki techniczno-ekonomiczne i zawarte odpowiednie porozumienia pomiędzy dostawcą gazu, a klientem

 

§ 47.       

Plan określa szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji realizowanych w sąsiedztwie sieci gazowych:

1) Plan ustala lokalizację parkanów i ogrodzeń w odległości nie mniejszej niż 0,5m od gazociągu średniego i niskiego ciśnienia.

2) W linii parkanów należy umiejscawiać szafki gazowe otwierane na zewnątrz od strony ulicy.

3) Wokół gazociągów należy przyjmować strefy ochronne zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi

 

6.6 Sieci elektroenergetyczne

§ 48.       

Plan określa zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) Plan ustala zasilanie terenu objętego planem z napowietrznej sieci elektroenergetycznej 15kV wyprowadzonej z istniejących stacji 110/15kV: RPZ „Pruszków-1”, RPZ „Pruszków-2” oraz projektowanych RPZ „Raszyn” i RPZ „Nadarzyn”.

2) Plan ustala podniesienie standardu obsługi ludności i zwiększeniem niezawodności zasilania, poprzez modernizację i rozbudowę urządzeń średniego napięcia (SN) i niskiego napięcia (NN) oraz lokalizację nowych stacji transformatorowych przy realizacji nowych inwestycji zgodnie z przepisami szczegółowymi.

 

§ 49.       

1. Plan ustala zachowanie istniejących sieci i urządzeń elektroenergetycznych.

2. Plan ustala rezerwy terenu dla realizacji sieci elektroenergetycznych i stacji transformatorowych na terenach położonych w liniach rozgraniczających ulic zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

3. Plan ustala lokalizację projektowanych stacji transformatorowych w liniach rozgraniczających ulic.

4. Plan wyznacza zalecaną lokalizację projektowanych wnętrzowych stacji transformatorowych zgodnie z rysunkiem planu.

 

6.7 Sieci telekomunikacyjne

§ 50.       

Plan określa zasady obsługi telekomunikacyjnej:

1) Plan ustala obsługę telekomunikacyjną obszaru objętego planem przez centralę automatyczną CA "Pruszków" TP S.A. lub innych operatorów telefonii przewodowej oraz przez radiowe sieci telekomunikacyjne.

2) Plan zaleca docelową realizację kablowych sieci telekomunikacyjnych i przebudowę istniejących sieci napowietrznych.

 

6.8 Usuwanie odpadów

§ 51.       

1. W zakresie gospodarki odpadami stałymi plan ustala powszechną obsługę w zakresie wywożenia odpadów realizowaną przez wyspecjalizowane firmy.

2. Plan zaleca docelową segregację odpadów na terenie każdej działki.

3. Plan wskazuje rezerwową lokalizację zakładu utylizacji dla terenu Gminy Michałowice – stację recyklingu w Sokołowie.

 

DZIAŁ II.

Rozdział 7. Ustalenia szczegółowe dotyczące zagospodarowania terenów i działek położonych w miejscowości KOMORÓW WIEŚ (po południowej stronie ulicy Bugaj) - obszar D.

 

7.1 Ustalenia dla obszaru d4.

§ 52.

Plan określa zasady zagospodarowania i gabaryty zabudowy terenów, kwartałów i działek w obszarzed4:

Pkt.

Symbol

Funkcja

Ustalenia

1

2

3

4

 

d4.1 MN,

teren mieszkaniowy jednorodzinny , zgodnie z § 7.

-          Minimalna wielkość działki – 1000m2.

-          Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.

-          Zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

GABARYTY ZABUDOWY:

-          Maksymalna wysokość zabudowy                                         - 12m;

-          Maksymalna liczba kondygnacji                                            - 2,5;

-          Maksymalna powierzchnia zabudowy na działce                 - 20%;

-          Powierzchnia utwardzonych dojść i dojazdów                                                 (w tym schody zewnętrzne i tarasy)                                   - 10%;  

-          Minimalna  powierzchnia biologicznie czynna na działce   - 70%;

-          Dachy spadziste o symetrycznych połaciach.

INNE USTALENIA:

-          Teren w zasięgu Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi (patrz § 28);

-          Ochrona zespołu przyrodniczo krajobrazowego Komorów-Wieś, zgodnie z uchwałą Gminy Michałowice nr XLIII/183/97

 

d4.2 ZL,

 

teren zieleni leśnej, zgodnie z § 11.

-          Zakaz realizacji zabudowy;

-          Zachowanie i uzupełnienie istniejącej zieleni leśnej;

-          Wprowadzenie dróg pieszych i rowerowych o nawierzchni bitej lub żwirowej oraz elementów małej architektury nie kolidujących z istniejącą zielenią i ukształtowaniem terenu;

-          Zakaz grodzenia terenu

INNE USTALENIA:

-          Teren w zasięgu Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi (patrz § 28);

-          Ochrona zespołu przyrodniczo krajobrazowego Komorów-Wieś, zgodnie z uchwałą Gminy Michałowice nr XLIII/183/97;

 

d4.3MN/L,d4.4MN/L,

d4.6MN/L,d4.8MN/L

d4.9MN/L

d4.12MN/L

teren mieszkaniowy jednorodzinny na działkach leśnych, zgodnie z § 9.

-          Minimalna wielkość działki – 1500m2.

-          Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.

-          Podział terenu na działki inwestycyjne, zgodnie z § 9;

-          Dopuszczenie zabudowy z zachowaniem charakteru leśnego działki;

-          Posadowienie budynku może nastąpić z uwzględnieniem zachowania cennego drzewostanu;

GABARYTY ZABUDOWY:

-          Maksymalna wysokość zabudowy                                         - 10m;

-          Maksymalna liczba kondygnacji                                             - 1,5;

-          Maksymalna powierzchnia zabudowy na działce                 - 15%;

-          Powierzchnia utwardzonych dojść i dojazdów                                                  (w tym schody zewnętrzne i tarasy)                                   - 5%;  

-          Minimalna  powierzchnia biologicznie czynna na działce   - 80%;

-          Dachy spadziste o symetrycznych połaciach.

INNE USTALENIA:

-          Teren w zasięgu Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi (patrz § 28);

-          Ochrona zespołu przyrodniczo krajobrazowego Komorów-Wieś, zgodnie z uchwałą Gminy Michałowice nr XLIII/183/97;

-          Na terenie d4.6 MN/L zakaz lokalizowania studni oraz nakaz wyposażania w wodę z wodociągu dla realizowanej zabudowy w odległości mniejszej niż 150m od granic cmentarza, zgodnie z § 32;

-          Na terenie działki nr ew. 158/2 (po podziale 158/4 i 158/3) w terenach d4.3MN/L i d4.9MN/L zlokalizowanej po obu stronach ciągu pieszo- jezdnego 1KPj (ul. Wrzosowa - 5m) nie ustala się min. normatywu 

       powierzchni działki;

-      Działka nr ew. 166 w terenie d4.9MN/L przeznaczona na cele publiczne             (w rozumieniu przepisów szczególnych);

 

 

d4.5 MN,d4.7 MN

d4.10MN,d4.11MN,

teren mieszkaniowy jednorodzinny , zgodnie z § 7.

-          Minimalna wielkość działki  – 1000m2.

-          Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.

-          Podział terenu na działki inwestycyjne, zgodnie z § 7;

-          Zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

-          Zachowanie dróg wewnętrznych;

GABARYTY ZABUDOWY:

-          Maksymalna wysokość zabudowy                                         - 12m;

-          Maksymalna liczba kondygnacji                                             - 1,5;

-          Maksymalna powierzchnia zabudowy na działce                 - 20%;

-          Powierzchnia utwardzonych dojść i dojazdów                                                  (w tym schody zewnętrzne i tarasy)                                   - 10%;  

-          Minimalna  powierzchnia biologicznie czynna na działce   - 70%;

-          Dachy spadziste o symetrycznych połaciach.

OBIEKTY UZBROJENIA TERENU:

-          Lokalizacja stacji trafo na terenie d4.11 MN.

INNE USTALENIA:

-          Teren w zasięgu Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi (patrz § 28);

-          Szczególne warunki zagospodarowania dla terenów położonych w zasięgu stanowiska archeologicznego nr 59-64/22,  zgodnie z § 21.

-          Na terenie d4.11 MN/L zakaz lokalizowania studni oraz nakaz wyposażania w wodę z wodociągu dla realizowanej zabudowy w odległości mniejszej niż 150m od granic cmentarza, zgodnie z § 32;

-          Część terenów zmeliorowana – obowiązek uzgadniania projektowanej inwestycji z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, zgodnie z § 18;

 

7.2 Ustalenia dla obszaru d5.

§ 53.      

Plan określa zasady zagospodarowania i gabaryty zabudowy terenów, kwartałów i działek w obszarzed5:

Pkt.

Symbol

Funkcja

Ustalenia

1

2

3

4

1.        

d5.1 ZO

teren ogródków działkowych, zgodnie z § 13.

-          Zakaz realizacji zabudowy;

-          Zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

-          Zachowanie i uzupełnienie istniejącego powiązania ekologicznego doliny Utraty z Lasami Nadarzyńskimi;

INNE USTALENIA:

-          Teren w zasięgu Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi (patrz § 28);

-          Ochrona zespołu przyrodniczo krajobrazowego Komorów-Wieś, zgodnie z uchwałą Gminy Michałowice nr XLIII/183/97(patrz § 28);

-          Szczególne warunki zagospodarowania dla terenów położonych w zasięgu stanowiska archeologicznego nr 59-64/6, 59-64/7,  zgodnie z § 21.

-          Część terenów zmeliorowana – obowiązek uzgadniania projektowanej inwestycji z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, zgodnie z § 18;

 

d5.2MNR

teren mieszkaniowy jednorodzinny rezydencjonalny

zgodnie z § 8.

-      Minimalna wielkość działki  – 1.500m2.

-          Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 10%.

-          Podział terenu na działki inwestycyjne, zgodnie z § 8;

-          Zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

-          Zachowanie i wprowadzenie dróg wewnętrznych;

GABARYTY ZABUDOWY:

-          Maksymalna wysokość zabudowy                                         - 12m;

-          Maksymalna liczba kondygnacji                                             - 1,5;

-          Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce             - 20%;

-          Powierzchnia utwardzonych dojść i dojazdów                                                 (w tym schody zewnętrzne i tarasy)                                   - 10%;  

-          Minimalna  powierzchnia biologicznie czynna na działce   - 70%;

-          Dachy spadziste o symetrycznych połaciach.

INNE USTALENIA:

-          Teren w zasięgu Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi (patrz § 28);

-          Ochrona zespołu przyrodniczo krajobrazowego Komorów-Wieś, zgodnie z uchwałą Gminy Michałowice nr XLIII/183/97(patrz § 28);

-          Szczególne warunki zagospodarowania dla terenów położonych w zasięgu stanowiska archeologicznego nr 59-64/22,  zgodnie z § 21.

-          Część terenów zmeliorowana – obowiązek uzgadniania projektowanej inwestycji z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, zgodnie z § 18;

 

7.3 Ustalenia dla obszaru d6.

§ 54.       

Plan określa zasady zagospodarowania i gabaryty zabudowy terenów, kwartałów i działek w obszarzed6:

Pkt.

Symbol

Funkcja

Ustalenia

1

2

3

4

1.        

d6.1 MN,d6.2 MN,

d6.3 MN,d6.4 MN,

teren mieszkaniowy jednorodzinny , zgodnie z § 7.

-          Minimalna wielkość działki budowlanej – 1000m2.

-          Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.

-          Podział terenu na działki inwestycyjne, zgodnie z § 7;

-          Zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

-          Zachowanie dróg wewnętrznych;

GABARYTY ZABUDOWY:

-          Maksymalna wysokość zabudowy                                         - 12m;

-          Maksymalna liczba kondygnacji                                             - 1,5;

-          Maksymalna powierzchnia zabudowy na działce                 - 20%;

-          Powierzchnia utwardzonych dojść i dojazdów                                                  (w tym schody zewnętrzne i tarasy)                                   - 10%;  

-          Minimalna  powierzchnia biologicznie czynna na działce   - 70%;

-          Dachy spadziste o symetrycznych połaciach.

INNE USTALENIA:

-          Teren w zasięgu Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi (patrz § 28);

-          Ochrona zespołu przyrodniczo krajobrazowego Komorów-Wieś, zgodnie z uchwałą Gminy Michałowice nr XLIII/183/97(patrz § 28);

2.

d6.5MNR

d6.6MNR

d6.7MNR

d6.8MNR

d6.9MNR

teren mieszkaniowy jednorodzinny rezydencjonalny

zgodnie z § 8.

-          Minimalna wielkość działki  – 1.500m2.

-          Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 10%.

-          Podział terenu na działki inwestycyjne, zgodnie z § 8;

-          W obszarach:

1. d6.5 MNR obowiązek scalenia działek nr ew. 250/1, 251/1, 252/1 i 466 z możliwością wtórnej parcelacji zgodnie z § 8;

2. d6.6 MNR obowiązek  scalenia działek nr ew. 273/1, 275/1, 277/1, 272/1, 269, 281/1 i 283/1 z możliwością wtórnej parcelacji zgodnie z § 8;

3. d6.7 MNR obowiązek scalenia działek nr ew. 287/1, 289/1, 291, 292/1, 294/1, 298/1 i 296/1 z możliwością wtórnej parcelacji zgodnie z § 8;

4. d6.8 MNR obowiązek scalenia działek nr ew. 300/3, 300/2, 300/4, 300/5, 300/6, 301 i 302 z możliwością wtórnej parcelacji zgodnie z § 8;

        5. d6.9 MNR obowiązek scalenia działek nr ew. 304/1 i 304/2 z możliwością  

        wtórnej parcelacji zgodnie z § 8;

w obszarach tych dopuszcza się uproszczoną procedurę połączenia i ponownego podziału działek;

-          Zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

-          Zachowanie i wprowadzenie dróg wewnętrznych;

-          Dla działki przylegającej do placu miejskiego 1KPm, w zachodnio-południowej części kwartału d6.7MNR ustala się możliwość lokalizacji budynku bliźniaczego na działce o powierzchni min. 2000m2 (z możliwością podziału na 2 działki po min 1000m2) lub dodatkowego wolnostojącego budynku usługowego z zakresu handlu lub gastronomii o łącznej powierzchni zabudowy do 150m2;

GABARYTY ZABUDOWY:

-          Maksymalna wysokość zabudowy                                         - 12 m;

-          Maksymalna liczba kondygnacji                                             - 1,5;

-          Maksymalna powierzchnia zabudowy na działce                 - 20%;

-          Powierzchnia utwardzonych dojść i dojazdów                                                  (w tym schody zewnętrzne i tarasy)                                   - 10%;  

-          Minimalna  powierzchnia biologicznie czynna na działce   - 70%;

-          Dachy spadziste o symetrycznych połaciach.

INNE USTALENIA:

-          Teren w zasięgu Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi (patrz § 28);

-          Ochrona zespołu przyrodniczo krajobrazowego Komorów-Wieś, zgodnie z uchwałą Gminy Michałowice nr XLIII/183/97(patrz § 28);

-          Szczególne warunki zagospodarowania dla terenów położonych w zasięgu stanowiska archeologicznego nr 59-64/22,  zgodnie z § 21.

-          Część terenów zmeliorowana – obowiązek uzgadniania projektowanej inwestycji z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, zgodnie z § 18;

 

7.4 Ustalenia dla obszaru d7.

§ 55.       Plan określa zasady zagospodarowania i gabaryty zabudowy terenów, kwartałów i działek w obszarzed7:

Pkt.

Symbol

Funkcja

Ustalenia

1

2

3

4

1.        

d7.1 US

teren usług sportu rekreacji na działkach z zielenią, zgodnie z § 10.

-          Zakaz wtórnego podziału na działki inwestycyjne;

-          Dla terenu d7.1 US, będącego użytkiem leśnym Ls, plan dopuszcza realizację zabudowy pod warunkiem uzyskania zgody na wyłączenie gruntu z produkcji leśnej przez właściciela działki;

-          Zalecenie realizacji inwestycji przez jednego inwestora;

-          Zakaz grodzenia pojedynczych działek ewidencyjnych (możliwość ogrodzenia całego terenu składającego się z działek nr ew. 213/2; 213/3; 213/4; 212/4; 215; 216; 465 i 217;

-          Możliwość ogrodzenia działki nr ew. 218 ażurowym ogrodzeniem o wysokości do 1,50m;

-          Zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

-          Zachowanie i uzupełnienie istniejącego powiązania ekologicznego wzdłuż doliny Utraty;

-          Dopuszczenie zabudowy z zachowaniem charakteru leśnego działki;

-          Posadowienie budynku może nastąpić z uwzględnieniem zachowania cennego drzewostanu;

GABARYTY ZABUDOWY:

-          Maksymalna wysokość zabudowy                                         - 10m;

-          Maksymalna liczba kondygnacji                                             - 1,5;

-          Maksymalna powierzchnia zabudowy na działce                 - 15%;

-          Powierzchnia utwardzonych dojść i dojazdów                                                  (w tym schody zewnętrzne i tarasy)                                   -  5%;  

-          Minimalna  powierzchnia biologicznie czynna na działce   - 80%;

-          Dachy spadziste o symetrycznych połaciach.

INNE USTALENIA:

-          Teren w zasięgu Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi (patrz § 28);

-          Ochrona zespołu przyrodniczo krajobrazowego Komorów-Wieś, zgodnie z uchwałą Gminy Michałowice nr XLIII/183/97(patrz § 28);

2.        

d7.2 US

teren usług sportu rekreacji na działkach z zielenią, zgodnie z § 10.

-          Zakaz wtórnego podziału na działki inwestycyjne;

-          Zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

-          Zachowanie i uzupełnienie istniejącego powiązania ekologicznego wzdłuż doliny Utraty;

-          Możliwość wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej w formie - jeden budynek mieszkalny jednorodzinny i jeden budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej nie większej niż 60m2 na poszczególnych terenach składających się z działek o numerach ewidencyjnych:

  1. 265/3
  2. 266/1
  3. 267 (zabudowa istniejąca)
  4. 261/1; 263/1 (zabudowa istniejąca)
  5. 257/1; 258/1; 259/1 (zabudowa istniejąca)

GABARYTY ZABUDOWY:

-          Maksymalna wysokość zabudowy                                         - 10m;

-          Maksymalna liczba kondygnacji                                             - 1,5;

-          Maksymalna powierzchnia zabudowy na działce               - 15%;

-          Powierzchnia utwardzonych dojść i dojazdów                                                  (w tym schody zewnętrzne i tarasy)                                   -  5%;  

-          Minimalna  powierzchnia biologicznie czynna na działce   - 80%;

-          Dachy spadziste o symetrycznych połaciach.

INNE USTALENIA:

-          Teren w zasięgu Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi (patrz § 28);

-          Ochrona zespołu przyrodniczo krajobrazowego Komorów-Wieś, zgodnie z uchwałą Gminy Michałowice nr XLIII/183/97(patrz § 28);

-          Część terenu zmeliorowana – obowiązek uzgadniania projektowanej inwestycji z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, zgodnie z § 18.

3.        

d7.3 US

teren usług sportu rekreacji na działkach z zielenią, zgodnie z § 10.

-          Zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

-          Zachowanie i uzupełnienie istniejącego powiązania ekologicznego wzdłuż doliny Utraty;

-          Możliwość wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej w formie - jeden budynek mieszkalny jednorodzinny i jeden budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej nie większej niż 60m2 na działkach powstałych ze scalenia, wtórnego podziału i zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu (trzy działki oznaczone linią przerywaną), dopuszcza się uproszczoną procedurę połączenia i ponownego podziału działek;             

-          Dla działki przylegającej do placu miejskiego 1KPm, w południowej części kwartału d7.3US możliwość lokalizacji dodatkowego wolnostojącego parterowego budynku usługowego z zakresu handlu lub gastronomii o łącznej powierzchni zabudowy do 150m2;

GABARYTY ZABUDOWY:

-          Maksymalna wysokość zabudowy                                         - 10m;

-          Maksymalna liczba kondygnacji                                             - 1,5;

-          Maksymalna powierzchnia zabudowy na działce                 - 15%;

-          Powierzchnia utwardzonych dojść i dojazdów                                                  (w tym schody zewnętrzne i tarasy)                                   -  5%;  

-          Minimalna  powierzchnia biologicznie czynna na działce   - 80%;

-          Dachy spadziste o symetrycznych połaciach.

INNE USTALENIA:

-          Teren w zasięgu Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi (patrz § 28);

-          Ochrona zespołu przyrodniczo krajobrazowego Komorów-Wieś, zgodnie z uchwałą Gminy Michałowice nr XLIII/183/97(patrz § 28);

 

7.5 Ustalenia dla obszaru d8.

§ 56.       

Plan określa zasady zagospodarowania i gabaryty zabudowy terenów, kwartałów i działek w obszarzed8:

Pkt.

Symbol

Funkcja

Ustalenia

1

2

3

4

1.

d8.1 ZN

d8.2 ZN

d8.3 ZN

teren naturalnej zieleni dolin rzecznych, zgodnie z § 12.

-          Zakaz realizacji zabudowy;

-          Zakaz realizacji zabudowy siedliskowej;

-          Zakaz grodzenia terenu;

-          Zakaz wznoszenia obiektów tymczasowych;

-          Możliwość lokalizacji pola golfowego, ośrodka jeździeckiego (obsługującego stadninę koni) lub innych niekubaturowych obiektów sportowych pod warunkiem uzyskania uzgodnienia konserwatora przyrody na etapie projektów realizacyjnych;

-          Zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni i wód powierzchniowych;

-          Zachowanie i uzupełnienie istniejącego powiązania ekologicznego wzdłuż doliny Utraty;

-          Wprowadzenie dróg pieszych i rowerowych o nawierzchni bitej lub żwirowej oraz elementów małej architektury nie kolidujących z istniejącą zielenią i ukształtowaniem terenu;

INNE USTALENIA:

-          Teren w zasięgu Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi (patrz § 28);

-          Ochrona zespołu przyrodniczo krajobrazowego Komorów-Wieś, zgodnie z uchwałą Gminy Michałowice nr XLIII/183/97(patrz § 28);

-          Szczególne warunki zagospodarowania dla terenów położonych w zasięgu stanowiska archeologicznego nr 59-64/22,59-64/7,  zgodnie z § 21;

-          Część terenu zmeliorowana – obowiązek uzgadniania projektowanej inwestycji z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, zgodnie z § 18.

2.        

d8.4 ZN

teren naturalnej zieleni dolin rzecznych, zgodnie z § 12.

-          Zakaz realizacji zabudowy z wyłączeniem zabudowy związanej z lokalizacją ośrodka jeździeckiego lub innych obiektów sportowych pod warunkiem uzyskania uzgodnienia konserwatora przyrody na etapie projektów realizacyjnych;

-          Zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni i wód powierzchniowych;

-          Zachowanie i uzupełnienie istniejącego powiązania ekologicznego wzdłuż doliny Utraty;

       INNE USTALENIA:

-          Teren w zasięgu Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi (patrz § 28);

-          Ochrona zespołu przyrodniczo krajobrazowego Komorów-Wieś, zgodnie z uchwałą Gminy Michałowice nr XLIII/183/97(patrz § 28);

-          Część terenu zmeliorowana – obowiązek uzgadniania projektowanej inwestycji z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, zgodnie z § 18.

 

Rozdział 8. Ustalenia szczegółowe dla terenów ulic.

§ 57.       

Plan wprowadza następujące ustalenia dla budowli komunikacji kołowej publicznej:

Pkt.

SYMBOL

NAZWA OBIEKTU

FUNKCJA

 

SZEROKOŚĆ

w liniach rozgr.

Zalecana szerokość jezdni

ustalenia

 

1

2

3

4

5

6

7

1.       

1KDG

Projektowana droga regionalna tzw. „Paszkowianka”

Główna

35,0m

2 x 7,0m

Wyklucza się urządzanie nowych zjazdów na działki bezpośrednio z jezdni głównych drogi, ewentualne włączenie istniejących ciągów komunikacyjnych przy terenie ogrodów działkowych.

Ustala się lokalizację szpaleru zieleni ochronnej wzdłuż drogi od strony północnej na terenie objętym planem.

ulice lokalne:

2.       

1KDL

ul. Bugaj

Lokalna

min. 10,0m

6,0m

Szpaler drzew

3.       

2KDL

ul. Turystyczna

Lokalna

min. 8,0m

6,0m

2 szpalery drzew

Ścieżka rowerowa

4.       

3KDL

ul. Bulwar

   (projektowana)

Lokalna

min. 12,0m

6,0m

2 szpalery drzew

Ścieżka rowerowa

5.       

4KDL

ul. projektowana

Lokalna

min. 8-12,0m

6,0m

2 szpalery drzew

Ulice dojazdowe:

6.       

1KDD

ul. Słoneczna

Dojazdowa

10,0m

min. 5,0m

Szpaler drzew

7.       

2KDD

ul. Polna

Dojazdowa

12,0m

min. 5,0m

2 szpalery drzew

8.       

3KDD

ul. Stara droga

Dojazdowa

10.,0m

min. 5,0m

Szpaler drzew

9.       

4KDD

ul. projektowana

Dojazdowa

10,0m

min. 5,0m

Szpaler drzew

10.   

5KDD

ul. projektowana

Dojazdowa

10,0m

min. 5,0m

Szpaler drzew

Istniejące ulice dojazdowe wewnętrzne o obniżonych parametrach technicznych:

11.   

1KDw

ul. Różana

(istniejąca)

Dojazdowa

4,0m

min. 5,0m

 

12.   

2KDw

(istniejąca)

Dojazdowa

6,0m

min. 5,0m

 

13.   

3KDw

(istniejąca)

Dojazdowa

6,0m

min. 5,0m

 

14.   

4KDw

(istniejąca)

Dojazdowa

6,0m

min. 5,0m

 

 

§ 58.       

Plan wprowadza następujące ustalenia dla budowli komunikacji kołowej publicznej:

Pkt.

SYMBOL

NAZWA I FUNKCJA OBIEKTU

POŁOŻENIE

 

SZEROKOŚĆ

w liniach rozgr.

ustalenia

dla przekroju ulicy

1

2

3

4

5

6

Typowe ciągi pieszo-jezdne:

1.

1KPj

ul. Wrzosowa

ciąg piezo-jezdny

Komorów Wieś

5,0m

Przebicie od 2KDL ul. Turystyczna

do 1KDD ul. Słoneczna,

Wejście i ewentualny dojazd do lasu

2.

2KPj

ul. Polna

ciąg pieszo-jezdny

Komorów Wieś

8,0m

2 szpalery drzew

Przedłużenie 2KDD ul. Polna,

Dojście i ewentualny dojazd wzdłuż terenu naturalnej zieleni dolin rzecznych,

3.

3KPj

ul. Bugaj

ciąg pieszo-jezdny

Komorów Wieś

wg. załącznika graficznego

Utworzone wspólnie z 96Kpj w

uchwalonym planie obszaru Komorów cz. II dla wsi Komorów

2 szpalery drzew

Przedłużenie 1KDL ul. Bugaj

4.

4KPj ul. Stara Droga

ciąg pieszo-jezdny

Komorów Wieś

5,0m

Szpaler drzew

Przedłużenie 4KDD ul. Stara Droga

Ścieżka rowerowa

           

 

§ 59.       

Plan wprowadza następujące ustalenia dla budowli komunikacji kołowej publicznej:

 

Pkt.

SYMBOL

NAZWA I FUNKCJA OBIEKTU

POŁOŻENIE

 

SZEROKOŚĆ

w liniach rozgr.

ustalenia

dla przekroju ulicy

1

2

3

4

5

6

Typowe ciągi pieszo-jezdne:

1.

1KP

ciąg pieszy

Komorów Wieś

4,0m

Przejście wzdłuż  rzeki Utraty

Ścieżka rowerowa

 

§ 60.       

Plan wprowadza następujące ustalenia dla terenów placów:

 

Pkt

SYMBOL

NAZWA OBIEKTU

INNE USTALENIA

1

2

3

4

1.       

1KPm

plac przy bulwarze

- Szpalery drzew;

- Lokalizacja dominanty przestrzennej w punkcie przecięcia osi ulic 3KDL ul. Bulwar i 5KDD (wyznaczają środek placu o promieniu r=27m);

- Teren wyznaczony do szczegółowego opracowania posadzki

       

DZIAŁ III.

Rozdział 9. Skutki prawne planu w zakresie wartości nieruchomości.

§ 61.       

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości określa się na poziomie 30% dla terenów położonych w granicach planu.

 

Rozdział 10. Ustalenia przejściowe.

§ 62.       

Plan dopuszcza rolnicze użytkowanie terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.

 

Rozdział 11. Ustalenia końcowe.

§ 63.

Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie planu, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia planu.

 

§ 64.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 65.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 26.07.2006 12:26
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 45
Autor: Marcin Walichnowski