Urząd Gminy Michałowice
26.07.2006 12:25

Uchwała Nr XLI/362/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 czerwca 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej we wsi Granica, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

Na   podstawie  art. 18 ust. 2, pkt. 9 lit. „a” ustawy   z  dnia  8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 98b w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  (jednolity tekst: Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) Rada  Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.      Wyraża się zgodę na zamianę części nieruchomości będącej własnością Gminy Michałowice, stanowiącej działkę oznaczoną ew. nr 624, położonej we wsi Granica, na części nieruchomości będących własnością osób fizycznych, stanowiących działki oznaczone ew. nr nr 620, 621, 622, 623, 628 położonych we wsi Granica, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgi wieczyste KW nr nr 27280, 25774, 31369, 26535, po ich połączeniu i ponownym podziale.

2.      Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działki, które nabędzie w wyniku powyższej zamiany Gmina Michałowice przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Zamiana części nieruchomości, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest w celu racjonalnego ukształtowania nieruchomości.

 

§ 2

Zobowiązuje się Wójta Gminy Michałowice do dokonania wszelkich niezbędnych czynności w celu zamiany nieruchomości, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 26.07.2006 12:25
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Marcin Walichnowski