Urząd Gminy Michałowice
26.07.2006 12:23

Uchwała Nr XLI/363/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 czerwca 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej we wsi Granica, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

Na   podstawie  art. 18 ust. 2, pkt. 9 lit. „a” ustawy   z  dnia  8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 98 b w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  (jednolity tekst: Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) Rada  Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.      Wyraża się zgodę na zamianę części nieruchomości będącej własnością Gminy Michałowice, stanowiącej działkę oznaczoną ew. nr 292/1, położonej we wsi Granica, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczysta KW nr 18554 na część nieruchomości będącej własnością osób fizycznych, stanowiącej działkę oznaczoną ew. nr 293/2, położonej we wsi Granica, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczysta KW nr 20798, po ich połączeniu i ponownym podziale.

2.      Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka, którą nabędzie w wyniku powyższej zamiany Gmina Michałowice przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Zamiana nieruchomości, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest w celu racjonalnego ukształtowania nieruchomości oraz wydzielenia gruntów pod drogę publiczną gminą.

 

§ 2

Zobowiązuje się Wójta Gminy Michałowice do dokonania wszelkich niezbędnych czynności w celu zamiany nieruchomości, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 26.07.2006 12:23
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Marcin Walichnowski