Urząd Gminy Michałowice
26.07.2006 12:14

Uchwała Nr XLII / 386 / 2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 lipca 2006r.

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:
 
§ 1
Istniejącej drodze oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu wsi Michałowice Osiedle jako działki nr nr ew. 1277/3, 1278/2, 1279/1, 1284/2 i 1285/1 nadać nazwę „ul. św. Kazimierza”. Przebieg „ul. św. Kazimierza” określa mapa stanowiąca załącznik niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Data publikacji: 26.07.2006 12:14
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 6
Autor: Marcin Walichnowski