Urząd Gminy Michałowice
26.07.2006 11:18

Uchwała Nr XLII / 388 / 2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 lipca 2006r

w sprawie nadania nazwy ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:
 
§ 1
Istniejącej drodze stanowiącej działkę nr ew.1052, położonej w obrębie wieś Nowa Wieś, gmina Michałowice nadać nazwę "Piwonii". Przebieg "ulicy Piwonii" określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 26.07.2006 11:18
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 6
Autor: Marcin Walichnowski