Urząd Gminy Michałowice
31.07.2006 14:04

Uchwała Nr XLII/375/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 lipca 2006r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych” na lata 2006-2008.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 z 2005 r. poz. 2104 z późniejszymi zmianami)  Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1.      Uchwala się wieloletni program inwestycyjny na lata 2006-2008 „Zakupy inwestycyjne urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych”  .

2.      Program inwestycyjny na lata 2006-2008, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Program stanowi podstawę do tworzenia projektów budżetu Gminy Michałowice , w zakresie ujętych w nim zadań inwestycyjnych na kolejne lata , po zweryfikowaniu stanu przygotowań poszczególnych zadań pod względem formalnym, technicznym i finansowym.

 

§ 3.

1.      Przyjęcie przez Radę Gminy programu inwestycyjnego jest równoznaczne z zabezpieczeniem środków finansowych w wysokości niezbędnej dla realizacji przyjętych w programie zadań inwestycyjnych i stanowi dyspozycję dla Wójta Gminy do rozpoczęcia prac przygotowawczych dla zadań zawartych w tym planie.

2.      Umieszczenie zadania inwestycyjnego w budżecie gminy upoważnia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z nim związanych wykraczających poza dany rok budżetowy.

 

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXIX/253/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego, „Zakupy inwestycyjne urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych” na lata 2005-2007 z późniejszymi zmianami.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 6

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Załącznik do

Uchwały nr XVII/118/2004

Rady Gminy Michałowice

z dnia 18 marca 2004 r.

 

Zakupy inwestycyjne urzędu gminy i podległych jednostek organizacyjnych .

 

Wprowadzenie

Program  przewiduje zakupy inwestycyjne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych. Będą to zakupy niezbędnego oprogramowania wspomagającego pracę biurową.

 

Ogólny cel programu

Cel programu  jest spójny z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym - przewiduje niezbędne zakupy inwestycyjne .

 

Szczegółowy cel programu

Celem programu jest usprawnienie funkcjonowania Urzędu Gminy i podległych jednostek.

 

Efekt

Efektem realizacji programu będzie wyposażenie Urzędu Gminy i jednostki organizacyjne w niezbędny sprzęt, oprogramowanie.

 

Koordynator programu

Wójt Gminy Michałowice

 

Jednostka realizująca program

 

Referat Inwestycji Urzędu  Gminy w Michałowicach.

 

Okres realizacji programu

Okres realizacji i łączne nakłady finansowe nalata 2004 – 2007 zgodnie z załączoną tabelą .

 

Załącznik do programu

,,Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych”

 

Okres realizacji programu i łączne nakłady finansowe

 

Nazwa programu

Jednostka organizacyjna realizująca program

Okres realizacji programu

Łączne nakłady finansowe

w tys.zł

Wysokość wydatków w roku budżetowym w tys. zł.

2004

2005

2006

2007

Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy

Urząd Gminy

4 lata

300

75

75

75

75

Zakupy inwestycyjne Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej  Szkół

GZOEASz

4 lata

58

20

20

20

20

Zakupy inwestycyjne GOPS

GOPS

4 lata

52

10

12

15

15

Zakupy inwestycyjne Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie

GBP w Komorowie

4 lata

40

10

10

10

10

Zakupy inwestycyjne Biblioteki Publicznej w Michałowicach z filią w Nowej Wsi

GBP w Michałowicach

4 lata

50

20

10

10

10

Razem w Gminie

 

500

135

127

130

130

Załączniki

Data publikacji: 31.07.2006 14:04
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Marcin Walichnowski