Urząd Gminy Michałowice
31.07.2006 14:01

Uchwała Nr XLII/377/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 lipca 2006r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/344/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 06 marca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. C i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt. 2 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)  - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
W uchwale NrXXXIX/344/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 06 marca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie z późniejszymi zmianami w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Kredyt spłacany będzie w ratach kwartalnych od roku 2007 do roku 2014 włącznie, z zastrzeżeniem ust. 5”,
2) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. W ramach realizacji inwestycji o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 pn. „budowa sieci kanalizacyjnej”:
1)      kredyt z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji w ulicach Leszczynowej, Żeromskiego w Komorowie i Owocowej w Komorowie Wsi w kwocie 235 000 zł” spłacony będzie w ratach kwartalnych od 2006 roku do roku 2010 włącznie,
2)      kredyt z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji w ulicach Warszawskiej, Harcerskiej, Okrężnej w Granicy w kwocie 400 000 zł” spłacony będzie w ratach kwartalnych od 2006 roku do roku 2010 włącznie,
3)      w pozostałej części kredyt spłacany będzie zgodnie z ust. 4.”
 
§ 2
Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XXXIX/344/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 06 marca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawiez późniejszymi zmianaminie ulegają zmianie.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 31.07.2006 14:01
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Marcin Walichnowski