Urząd Gminy Michałowice
31.07.2006 14:00

Uchwała Nr XLII/378/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 lipca 2006r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych przypadających Gminie Michałowice i jej jednostkom organizacyjnym, udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności do których nie stosuje się przepisów ustawy-ordynacja podatkowa, oraz wskazania organu do tego uprawnionego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 43 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 

§ 1. 

Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) przypadających Gminie Michałowice i jej jednostkom organizacyjnym od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - zwanych dalej dłużnikami.

 

§ 2.

Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty spłaty całości lub części należności można zastosować w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych okoliczności:

  1)  należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,

  2)  dłużnik - osoba fizyczna zmarła, niepozostawiając żadnego majątku lub pozostawiła ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo nie można ustalić spadkobierców lub gdy koszty postępowania sądowego przewyższą należność,

  3)  dłużnik - osoba prawna został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować należności, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

  4)  zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji lub gdy postępowanie okazało się nieskuteczne,

5)sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe na podstawie odrębnych przepisów.

6)przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykaże ,że za umorzeniem lub udzieleniem innej ulgi przemawiają szczególne względy gospodarcze lub społeczne.

 

§ 3. 

1. Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty spłaty całości lub części należności może nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w § 2 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 również z urzędu.

2. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich dłużników.

3. Umorzenie należności, o których mowa w § 1, powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości, lub w takiej części, w jakiej została umorzona dana należność.

4. Warunkiem umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty całości lub części należności na wniosek dłużnika, jest przedłożenie przez dłużnika dokumentów określających sytuację materialną i dochodową wskazującą na zagrożenie egzystencji w przypadku spłaty należności lub ważny interes dłużnika.

 

§ 4. 

Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części należności należy równocześnie  określić termin zapłaty pozostałej części należności.

W razie niedotrzymania tego terminu przez dłużnika umorzenie może być cofnięte.

 

§ 5. 

1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi na wniosek dłużnika można odroczyć termin zapłaty całości lub części należności, rozłożyć na raty biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnikaoraz uzasadnione interesy gminy.

2. Jeżeli dłużnik nie spłaci należności w terminie lub w pełnej wysokości ustalonych rat, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna z odsetkami ustawowymi, liczonymi od daty wymagalności należności od kwoty pozostałej do spłacenia.

 

§ 6. 

Umorzenie należności oraz udzielenie ulg następuje:

1)    w odniesieniu do należności o charakterze administracyjno-prawnym w drodze zarządzenia,

2)    w odniesieniu do należności wynikających ze stosunków cywilno-prawnych, w drodze        oświadczenia woli wierzyciela wyrażonego w trybie zarządzenia, bądź umowy cywilno-prawnej.

 

§ 7. 

1. Do umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności uprawniony jest Wójt Gminy Michałowice.

2. Wójt  Gminy może udzielić kierownikom jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej pełnomocnictwa do umarzania należności stanowiących dochody gminy, a realizowanych przez te jednostki i do udzielania ulg w ich spłacaniu, na zasadach określonych w uchwale, jeżeli wartość  należności wraz z odsetkami nie przekracza kwoty 1 000.00 zł

3. Organ właściwy do umarzania należności jest również uprawniony do umarzania odsetek oraz innych należności ubocznych.

 

§ 8. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 9. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 31.07.2006 14:00
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 7
Autor: Marcin Walichnowski