Urząd Gminy Michałowice
31.07.2006 13:56

Uchwała Nr XLII/381/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 lipca 2006r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/334/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice na 2006 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674); art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
W Uchwale Nr XXXVII/334/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice na 2006 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 275, poz. 10049) wprowadza się następujące zmiany:
- w załączniku do uchwały w § 6 ust. 10 – skreśla się.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Data publikacji: 31.07.2006 13:56
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Marcin Walichnowski