Urząd Gminy Michałowice
31.07.2006 13:55

Uchwała Nr XLII/382/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 lipca 2006r.

w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu stanowiących podstawę konstrukcji tabeli płac dla pracowników Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym       ( Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1951 z późniejszymi zmianami), § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania   pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późniejszymi zmianami) w związku z uchwałą Nr XIII/76/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice oraz zmiany do uchwały nr LVIII/427/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 09 października 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice, Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:
 
§ 1
1.      Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice w wysokości 890 zł.
2.      Wyraża się zgodę na ustalenie wartości jednego punktu w wysokości 10 zł.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice oraz Dyrektorowi Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice.
 
§ 3
Traci moc Uchwała Nr XV/100/2003 r. Rady Gminy Michałowice z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu stanowiących podstawę konstrukcji tabeli płac dla pracowników Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 01 marca 2006 r.
Data publikacji: 31.07.2006 13:55
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 9
Autor: Marcin Walichnowski