Urząd Gminy Michałowice
26.07.2006 12:19

Uchwała Nr XLII/384/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 lipca 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości będącej drogą, położonej w Michałowicach Wsi gm. Michałowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 1 pkt 1 i art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz.U z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.      Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Michałowice własności niezabudowanej nieruchomości będącej drogą, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Nr 26015, stanowiącej działkę oznaczoną nr ew. 289 o pow. 0,69 ha położoną w obrębie ew. Michałowice Wieś gm. Michałowice.
2.      Nabycie własności nieruchomości, o której mowa w pkt 1 nastąpi za cenę nie wyższą niż 2.500 zł.
 
§ 2
Źródłem pokrycia kosztów nabycia przez Gminę Michałowice własności nieruchomości, o której mowa w § 1, będą środki własne budżetu Gminy Michałowice.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 26.07.2006 12:19
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Marcin Walichnowski