Urząd Gminy Michałowice
26.07.2006 12:17

Uchwała Nr XLII/385/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 lipca 2006r.

w sprawie oddania w dzierżawę na okres ponad 3 lata, części nieruchomości położonej we wsi Komorów wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. Nr 261 z 2004 r. poz. 2603 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§1
Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę, na okres dłuższy niż trzy lata, części nieruchomości o powierzchni 2810 m2, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 58/5, o całkowitej powierzchni 8022 m2, położoną w obrębie ewidencyjnym Komorów wieś, dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw. Nr 67101, oznaczonej na załączonej mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały punktami 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-1.
 
§ 2
Traci moc uchwała Nr XXII/174/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie oddania w dzierżawę na okres dziewięciu lat, części nieruchomości położonej Komorowie wsi, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.
 
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 26.07.2006 12:17
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Marcin Walichnowski