Urząd Gminy Michałowice
25.09.2006 12:34

UCHWAŁA Nr XLII/387/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 lipca 2006r.

w sprawie przebiegu postępowań administracyjnych dotyczących lokalizacji dróg ekspresowych Salomea-Wolica i Południowa Obwodnica Warszawy w obszarze Gminy Michałowice

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:


§ 1

1. Rada Gminy Michałowice wyraża zaniepokojenie sposobem realizacji postanowień ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. nr 80 z 2003r., poz. 721) oraz przebiegiem postępowań administracyjnych związanych z lokalizacją drogi ekspresowej Salomea-Wolica i drogi ekspresowej w korytarzu zarezerwowanym pod autostradę A-2 na odcinku Południowej Obwodnicy Warszawy w obszarze Gminy Michałowice. 
2. Rada Gminy Michałowice zwraca również uwagę na fakt, że niedociągnięcia formalne i prawne występujące w toku prowadzonego postępowania mogą powodować straty finansowe i moralne właścicieli gruntów położonych w obszarze projektowanych tras oraz w ich bezpośrednim otoczeniu. 
3. Rada Gminy Michałowice stoi na stanowisku, że interes prawny właścicieli nieruchomości położonych w obszarach rezerwowanych pod projektowane trasy ekspresowe musi być respektowany na każdym etapie prowadzonych postępowań administracyjnych i w ramach procesu inwestycyjnego. 
4. Rada Gminy Michałowice stoi na stanowisku, że nieuwzględnienie szeregu wniosków przedstawionych przez organy Gminy w odniesieniu do przedstawionej koncepcji dróg ekspresowych na jej terenie powoduje zwiększenie zagrożeń w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności ochrony przed hałasem np.: budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejki WKD, a nie odwrotnie; budowa drogi Salomea-Wolica przez teren wsi Michałowice i Opaczy Małej na nasypie drogowym, a nie w wykopie. 
5. Dokonanie zmiany klasy drogi z autostrady na drogę ekspresową (POW) powoduje, że konieczne zabezpieczenia przed uciążliwością drogi, w szczególności przed hałasem, ulegną obniżeniu.


§ 2

Uchwała podlega przekazaniu do Wojewody Mazowieckiego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, Ministerstwa Transportu i Budownictwa oraz innych organów administracji rządowej i samorządowej biorących udział w podejmowaniu decyzji w tych postępowaniach. 


§ 3

Rada Gminy Michałowice prosi organy wymienione w §2 o zajęcie stanowiska w sprawach określonych w §1. 


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Data publikacji: 25.09.2006 12:34
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Dariusz Ruta