Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
19.09.2006 12:10

UCHWAŁA Nr XLII/404/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2006r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Rady Gminy Michałowice Nr XXIX/179/2000 z 4 lipca 2000r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Prostuje się oczywistą omyłkę w uchwale Rady Gminy Michałowice Nr XXIX/179/2000 z 4 lipca 2000r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2000r. Nr 102, poz. 1009) w sposób następujący:
skreśla się ustalenie §13 pkt 14 litera c w brzmieniu „ustala się kierunek orientacji dłuższej elewacji budynku wzdłuż linii wschód-zachód”.
 
§ 2.
Pozostałe ustalenia zawarte w treści uchwały Nr XXIX/179/2000 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2000r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice oraz w załączniku graficznym do uchwały pozostają w dotychczasowym brzmieniu.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Data publikacji: 23.06.2015 12:54
Data ostatniej modyfikacji: 23.06.2015 12:54
Wyświetleń: 699
Autor: Jarosław Sobol
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski