Urząd Gminy Michałowice
18.09.2006 16:28

Uchwała Nr XLIII/389/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2006 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i  art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:
 
§ 1.
1.       Ustanawia się:
1)      warunki ubiegania się o dotację na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
2)      wymogi formalne wniosku;
3)      tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji;
4)      postanowienia, jakie winna zawierać umowa o udzielenie dotacji,
5)      zasady rozliczania dotacji, kontroli rozliczenia i zwrotu dotacji do budżetu Gminy,
2.       Znaczenie użytych w uchwale pojęć dotyczących zabytków lub czynności z nimi związanych określają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wydanych na podstawie tej ustawy.
3.       Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1)      pracach lub robotach budowlanych przy zabytku - należy przez to rozumieć prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
2)      beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, któremu na zasadach określonych niniejszą uchwałą na prace lub roboty budowlane przy zabytku przyznano dotację z budżetu Gminy,
3)      środkach publicznych - należy przez to rozumieć publiczne środki finansowe określone przepisami o finansach publicznych.
 
§ 2
1.       Z budżetu Gminy Michałowice mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku znajdującym się na stałe na obszarze gminy Michałowice, wpisanym do rejestru zabytków, jeżeli:
1)      obiekt znajduje się w złym stanie technicznym,
2)      obiekt posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe dla Gminy Michałowice.
2.       Dotacja może być udzielona na dofinansowanie:
1)      nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w ust. 1, ustalonych na podstawie kosztorysu zatwierdzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji;
2)      nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, które zostały przeprowadzone w okresie roku poprzedzającego rok złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji.
3.       Wniosek o udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wnioskodawca może złożyć po przeprowadzeniu wszystkich prac lub robót przy zabytku, o którym mowa w ust. 1, określonych w pozwoleniu wydanym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.
4.       Dotacja na prace lub roboty budowlane przy zabytku może obejmować nakłady konieczne na:
1)      sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2)      przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;
3)      wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4)      opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5)      wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
6)      sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
7)      zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8)      stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
9)      odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
10)   odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
11)   odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
12)   modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
13)   wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14)   uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
15)   działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
16)   zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
17)   zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
 
§ 3
1.       O dotację może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego z uwzględnieniem zapisu § 2 ust. 1.
2.       Na zasadach określonych w niniejszej uchwale wnioskodawca może równocześnie wystąpić z kilkoma wnioskami o dotacje do prac lub robót budowlanych przy więcej niż jednym zabytku.
 
§ 4
1.       Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 2 ust. 1.
2.       Jeżeli zabytek, o którym mowa w § 2 ust. 1, posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
3.       W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku, o którym mowa w § 2 ust. 1, wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być również udzielona do wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
4.       Dotacja na dofinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 2 ust. 1, nie może zostać udzielona jeżeli nakłady konieczne na te prace lub roboty w 100% są finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł.
5.       W przypadku gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Gminy wraz z kwotami przyznanych na ten cel innych środków publicznych nie może przekraczać 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
 
§ 5
1.       Ubiegający się o dotację składa wniosek o dotację. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1)      decyzję o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,
2)      dokument potwierdzający tytuł prawny władania zabytkiem,
3)      harmonogram oraz kosztorys przewidywanych lub wykonanych prac lub robót ze wskazaniem źródeł ich finansowania,
4)      decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót wraz z projektem i pozwoleniem na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub programem prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,
5)      informację o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów,
6)      wykaz prac lub robót wykonanych w okresie poprzedzającym dzień złożenia wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 3.
7)      fotograficzną dokumentację zabytku
2.       Wzór wniosku o udzielenie dotacji określi Wójt Gminy Michałowice w drodze zarządzenia.
 
§ 6
1.       Wnioski o dotację składa się do Wójta Gminy Michałowice.
2.       Wnioski o przyznanie dotacji opiniują właściwe komisje Rady Gminy Michałowice.
3.       Wysokość środków na dotacje na prace lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru określa Rada Gminy Michałowice w uchwale budżetowej.
4.       Dotacje na realizację prac lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków są przekazywane przez Wójta Gminy Michałowice po zawarciu umowy z wnioskodawcą.
 
§ 7
Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności:
1)      opis prac lub robót i termin ich wykonania,
2)      kwotę dotacji i terminy jej przekazywania, które w postanowieniach umowy mogą zostać uzależnione od wyniku każdorazowej kontroli postępu prac lub robót budowlanych i rozliczenia tych wydatków,
3)      sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji,
4)      pouczenie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu otrzymanej dotacji,
5)      zobowiązanie ubiegającego się o dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji,
6)      zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji oraz zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
7)      zobowiązanie się beneficjenta do przekazywania informacji o wysokości środków publicznych na prace lub roboty przy zabytku otrzymanych z innych źródeł,
8)      pouczenie o tym, że w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem - na mocy art. 145 ust. 6 w związku z art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmian) - beneficjent traci prawo otrzymania dotacji przez 3 kolejne lata, licząc od dnia stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.
 
§ 8
1.       Kontrola, o której mowa w § 7 pkt 2 i 5, przeprowadzana jest przez osoby upoważnione przez Wójta Gminy i polega na:
1)      sprawdzaniu rzeczywistego przebiegu realizacji celów zakładanych w zakresie dotowanego zadania pod kątem zgodności z przepisami prawa i zawartą umową (kontrola formalno merytoryczna),
2)      sprawdzaniu dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania (w szczególności znajdujących się w siedzibie podmiotu oryginałów dokumentów finansowych) pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, umową i zasadami rachunkowości (kontrola formalno rachunkowa).
2.       Kontrolę można przeprowadzać do czasu rozliczenia dotacji.
 
§ 9
1.       Przed rozliczeniem całości dotacji lub jej części dokonywany jest komisyjny odbiór wykonanych prac lub robót budowlanych, którego dokonają osoby upoważnione przez Wójta Gminy
2.       W celu rozliczenia dotacji beneficjent w sposób i w terminach określonych w umowie składa sprawozdania z wykonania prac lub robót budowlanych Wójtowi Gminy
3.       Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 określa:
1)      całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym nakłady pokryte z innych środków publicznych,
2)      zestawienie rachunków dołączanych do sprawozdania w celu rozliczenia dotacji – ze wskazaniem numeru księgowego, numeru pozycji kosztorysu, daty wystawienia rachunku, nazwy wydatku oraz jego kwoty wraz z określeniem wysokości środków z dotacji finansujących dany rachunek,
4.       Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, określi Wójt Gminy Michałowice w drodze zarządzenia
5.       Do sprawozdania dołącza się oświadczenie o zgodności dołączonych danych ze stanem faktycznym wraz z pouczeniem o odpowiedzialności z art. 233 Kodeksu karnego.
6.       Beneficjent, rozliczając dotację, winien na wezwanie Wójta Gminy uzupełnić brakujące dokumenty i udzielić wyczerpujących informacji.
 
§ 10
W przypadku częściowego lub całkowitego niewykonania dotowanego zadania z przyczyn leżących po stronie beneficjenta, niewykorzystana część przekazanych środków dotacji podlega zwrotowi do budżetu Gminy na zasadach określonych w umowie.
 
§ 11
 W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, w tym nie przedstawienia rozliczenia w terminie określonym w umowie, nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji, wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, podania nieprawidłowych lub niepełnych informacji o których mowa w § 3 ust. 1, beneficjent traci prawo do ubiegania się o dotację z budżetu Gminy Michałowice przez kolejne trzy lata.
 
§ 12
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
 
§ 13
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Data publikacji: 18.09.2006 16:28
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 23
Autor: Dariusz Ruta