Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
19.09.2006 09:37

Uchwała Nr XLIII/396/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2006 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa Centrum Administracyjnego i budynku Policji w Regułach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na lata 2006-2008.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1.      Uchwala się wieloletni program inwestycyjny na lata 2006-2008 „Budowa Centrum Administracyjnego i budynku Policji w Regułach wraz z infrastrukturą towarzyszącą”    .
2.      Program inwestycyjny na lata 2006-2008, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Program stanowi podstawę do tworzenia projektów budżetu Gminy Michałowice , w zakresie ujętych w nim zadań inwestycyjnych na kolejne lata , po zweryfikowaniu stanu przygotowań poszczególnych zadań pod względem formalnym, technicznym i finansowym.
 
§ 3.
Przyjęcie przez Radę Gminy programu inwestycyjnego jest równoznaczne z zabezpieczeniem środków finansowych w wysokości niezbędnej dla realizacji przyjętych w programie zadań inwestycyjnych i stanowi dyspozycję dla Wójta Gminy do rozpoczęcia prac przygotowawczych dla zadań zawartych w tym planie.
 
§ 4
Traci moc Uchwała Nr XXIX/252/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego, „Budowa Centrum Administracyjnego i budynku Policji w Regułach wraz z infrastrukturą towarzyszącą”    w Gminie Michałowice na lata 2005-2007 z późniejszymi zmianami.
 
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 
Załącznik do
Uchwały nr XVII/118/2004
Rady Gminy Michałowice
z dnia 18 marca 2004 r.
 
Zakupy inwestycyjne urzędu gminy i podległych jednostek organizacyjnych .
 
Wprowadzenie
Program przewiduje zakupy inwestycyjne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych. Będą to zakupy niezbędnego oprogramowania wspomagającego pracę biurową.
 
Ogólny cel programu
Cel programu jest spójny z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym - przewiduje niezbędne zakupy inwestycyjne .
 
Szczegółowy cel programu
Celem programu jest usprawnienie funkcjonowania Urzędu Gminy i podległych jednostek.
 
Efekt
Efektem realizacji programu będzie wyposażenie Urzędu Gminy i jednostki organizacyjne w niezbędny sprzęt, oprogramowanie.
 
Koordynator programu
Wójt Gminy Michałowice
 
Jednostka realizująca program
 
Referat Inwestycji Urzędu Gminy w Michałowicach.
 
Okres realizacji programu
Okres realizacji i łączne nakłady finansowe nalata 2004 – 2007 zgodnie z załączoną tabelą .
 

 

Załącznik do programu
,,Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych”
 
Okres realizacji programu i łączne nakłady finansowe
 
Nazwa programu
Jednostka organizacyjna realizująca program
Okres realizacji programu
Łączne nakłady finansowe
w tys.zł
Wysokość wydatków w roku budżetowym w tys. zł.
2004
2005
2006
2007
Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy
Urząd Gminy
4 lata
300
75
75
75
75
Zakupy inwestycyjne Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół
GZOEASz
4 lata
58
20
20
20
20
Zakupy inwestycyjne GOPS
GOPS
4 lata
52
10
12
15
15
Zakupy inwestycyjne Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie
GBP w Komorowie
4 lata
40
10
10
10
10
Zakupy inwestycyjne Biblioteki Publicznej w Michałowicach z filią w Nowej Wsi
GBP w Michałowicach
4 lata
50
20
10
10
10
Razem w Gminie
 
500
135
127
130
130

Załączniki

Data publikacji: 19.09.2006 09:37
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta