Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
19.09.2006 09:54

Uchwała Nr XLIII/398/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2006 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi” na lata 2006-2008.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1.      Uchwala się wieloletni program inwestycyjny na lata 2006-2008 „Budowa hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi ”.
2.      Program inwestycyjny na lata 2006-2008, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Program stanowi podstawę do tworzenia projektów budżetu Gminy Michałowice , w zakresie ujętych w nim zadań inwestycyjnych na kolejne lata , po zweryfikowaniu stanu przygotowań poszczególnych zadań pod względem formalnym, technicznym i finansowym.
 
§ 3.
Przyjęcie przez Radę Gminy programu inwestycyjnego jest równoznaczne z zabezpieczeniem środków finansowych w wysokości niezbędnej dla realizacji przyjętych w programie zadań inwestycyjnych i stanowi dyspozycję dla Wójta Gminy do rozpoczęcia prac przygotowawczych dla zadań zawartych w tym planie.
 
§ 4
Traci moc Uchwała Nr XXIX/251/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 roku z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego ,, Budowa hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej  w Nowej Wsi”     na lata 2005-2007.
 
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 19.09.2006 09:54
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta