Urząd Gminy Michałowice
18.09.2006 16:50

Uchwała Nr XLIII/401/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2006 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/340/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla nieruchomości, stanowiących mienie komunalne Gminy Michałowice, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, zwanej dalej w treści niniejszej uchwały „Uchwałą”.
Na   podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy   z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ), oraz art. 68 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) w związku z art. 4 ust. 2  ustawy z dnia 29 lipca 2005r.  o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. Nr 175 poz. 1459) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
§ 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:
„Wyraża się zgodę na udzielenie użytkownikom wieczystym 95 % bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, od których nie pobiera się opłaty rocznej za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, w związku z wniesieniem jednorazowej opłaty za cały okres użytkowania wieczystego.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Data publikacji: 18.09.2006 16:50
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 7
Autor: Dariusz Ruta