Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
18.09.2006 15:56

Uchwała Nr XLIII/403/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2006r.

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej położonej w Komorowie osiedlu na rzecz Rejonowej Spółdzielni “SCh” “MICHAŁOWICZANKA” w Regułach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity.: Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 208 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
Wyraża się zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na rzecz Rejonowej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” “MICHAŁOWICZANKA” w Regułachczęści nieruchomości gruntowej uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr 25839 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w Komorowie gm. Michałowice (obręb ewidencyjny - Komorów osiedle) przy skrzyżowaniu ul. Wiejskiej i ul. K. Kurpińskiego, określonej punktami A, B, C, D, A na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, wydzielonej z działki ew. nr 477/3 o pow. 1225 m2, na cele działalności handlowej.
 
§ 2
Wyraża się zgodę na nieodpłatne przeniesienie własności budynku na rzecz Rejonowej Spółdzielni “SCh” “MICHAŁOWICZANKA” w Regułach,znajdującego się na części działki nr ew. 477/3 opisanej w § 1 niniejszej uchwały, określonej punktami A, B, C, D, A na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały,
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 18.09.2006 15:56
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta