Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
20.10.2006 12:56

Uchwała Nr XLIV/420/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 października 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z żądaniem o nabycie własności lokalu użytkowego nr 1 położonego przy ul. Turkusowej nr 5 w Komorowie.
Na   podstawie  art. 18 ust. 2, pkt. 9, lit. a, art. 58 ustawy   z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591 z późniejszymi  zmianami), oraz art. 1714 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz.U. Nr 119 z 2003r., poz. 1116 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
Wyraża się zgodę na wystąpienie z żądaniem do Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWA” w Warszawie o zawarcie umowy przeniesienia na rzecz Gminy Michałowice własności lokalu użytkowego nr 1 o pow. 247,8 m2 w budynku położonym w Komorowie przy ul. Turkusowej nr 5 na działce ew. nr 984/4,
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 20.10.2006 12:56
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Rada Gminy Michałowice