Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
20.10.2006 12:39

Uchwała Nr XLIV/422/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 października 2006 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXII/164/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia porozumienia z Komendantem Stołecznym Policji w Warszawie oraz upoważnienia Wójta Gminy do podpisania Aneksu Nr 2 do porozumienia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
W uchwale Nr XXII/164/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia porozumienia z Komendantem Stołecznym Policji w Warszawie § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Porozumienie, o którym mowa w pkt. 1, obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2006 r.”
 
§ 2
Upoważnia się Wójta Gminy do podpisania Aneksu nr 2 do porozumienia z Komendantem Stołecznym Policji w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXII / 164 / 2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia porozumienia z Komendantem Stołecznym Policji w Warszawie.
 
§ 3
Treść Aneksu Nr 2 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 4
Pozostałe zapisy uchwały Nr XXII/164/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia porozumienia z Komendantem Stołecznym Policji w Warszawie pozostają bez zmian.
 
 
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Załącznik do
Uchwały Nr XLIV/422/06
Rady Gminy Michałowice
z dnia 13 października 2006
 
ANEKS NR 2
DO POROZUMIENIA Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2004
 
Zawarty w dniu .......................... 2006 r. pomiędzy:
Gminą Michałowice z siedzibą w Michałowicach przy ul, Raszyńskiej 34 w imieniu i na
rzecz, której działa pan Roman Lawrence - Wójt Gminy Michałowice
zwaną w dalszej części „Gminą"
a
Komendantem   Stołecznym   Policji   z   siedzibą w   Warszawie   przy   ul.   Nowolipie   2
reprezentowanym przez
insp. Romana Starzomskiego - Zastępcę Komendanta Stołecznego Policji
zwanym w dalszej części „Policją"
o następującej treści:
 
Na podstawie § 10 porozumienia, strony postanawiają:
 
§ 1
W § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
 
„3. Policja zobowiązuje się do przeniesienia do 20 grudnia 2006 r. siedziby Komisariatu Policji w Michałowicach z/s w Regułach do nowowybudowanego budynku w Regułach przy ul. Kuchy 15.
 
§ 2
W § 5 dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:
 
„ 2. Gmina dodatkowo, w ramach współfinansowania zadania inwestycyjnego „Budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Michałowicach z/s w Regułach" przekaże kwotę 56.640,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści złotych).
   
    3. Gmina przekaże środki finansowe o których mowa w ust. 2 na rachunek bankowy „Funduszu Wsparcia Policji" o numerze:
36101010100056561898100000 w NBP o/o w Warszawie
W terminie 5 dni licząc od dnia przeniesienia siedziby”
 
§ 3
Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.
 
§ 4
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania
 
§ 5
Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
 

POLICJA                                                                                                     GMINA

Data publikacji: 20.10.2006 12:39
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 12
Autor: Rada Gminy Michałowice