Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
31.10.2006 13:09

Uchwała Nr XLV/424/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 października 2006 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Michałowice na lata 2007-2013
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:
 
§ 1.
Uchwala się Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Michałowice na lata 2007 – 2013 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 31.10.2006 13:09
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 26
Autor: Dariusz Ruta