Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
03.11.2006 13:10

Uchwała Nr XLV/425/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 października 2006 r.

w sprawie: szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.      Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice w brzmieniu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2.      Miejsca ustawienia pojemników, o których mowa w § 6 Regulaminu, zostaną podane w terminie 60 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.
3.      Kontrolę przestrzegania postanowień zawartych w Regulaminie powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 2
Traci moc Uchwała Rady Gminy Michałowice Nr XLIV/191/97 z dnia 23 września 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w Gminie Michałowice.
 
§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, rozplakatowaniu w miejscach publicznych oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Michałowicach.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 24.08.2016 13:31
Data ostatniej modyfikacji: 24.08.2016 13:31
Wyświetleń: 48
Autor: Dariusz Ruta
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski