Urząd Gminy Michałowice
31.10.2006 09:42

Uchwała Nr XLV/426/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia października 2006 r.

w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Na podstawie art. 6 ust.2-4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
Obowiązek uiszczania górnych stawek opłat, określonych w niniejszej uchwale, mają właściciele nieruchomości lub najemcy albo właściciele lokali położonych na terenie Gminy Michałowice.
 
§ 2.
1. Ustala się następujące stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców:
a)      16 zł od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość za miesiąc;
b)      od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz innych niż mieszkańcy podmiotów i instytucji nieprowadzących działalności gospodarczej – 65 zł za 1 m3 odpadów.
2. Ustala się następujące stawki opłat za odbiór i transport nieczystości ciekłych: 22 zł za 
1 m3 ścieków.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, rozplakatowaniu w miejscach publicznych oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Michałowicach.
 
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Data publikacji: 31.10.2006 09:42
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 7
Autor: Dariusz Ruta