Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
31.10.2006 09:29

Uchwała Nr XLV/427/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 października 2006 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Michałowice przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.
Na podstawie art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Michałowice dla prowadzonych na terenie Gminy Michałowice przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych:
1)      przedszkoli publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkoli publicznych specjalnych,
2)      publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem publicznych szkół podstawowych specjalnych i publicznych gimnazjów specjalnych, publicznych szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
3)      niepublicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz niepublicznych przedszkoli specjalnych,
4)      niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem niepublicznych szkół podstawowych specjalnych i niepublicznych gimnazjów specjalnych, niepublicznych szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
5)      niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych innych niż szkoły wymienione w pkt 4, których zakładanie i prowadzenie należy do ustawowych zadań gminy.
 
§ 2
1.       Przedszkole publiczne, o którym mowa w § 1 pkt 1 otrzymuje z budżetu Gminy Michałowice dotację ustaloną według następujących zasad:
1)      kwota dotacji na każdego ucznia, zgodnie z przepisem art. 80 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przysługuje w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Michałowice z zastrzeżeniem pkt. 2,
2)      na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100 procentom kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Michałowice.
2.       Jeżeli do przedszkola określonego w ust. 1 uczęszcza uczeń nie będący mieszkańcem Gminy Michałowice koszty udzielonej dotacji, zgodnie z art. 80 ust. 2a ustawy o systemie oświaty ponosi gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń. Nie przekazanie środków przez gminę macierzystą nie wstrzymuje udzielania dotacji.
 
§ 3
Szkoła publiczna, o której mowa w § 1 pkt 2 otrzymuje z budżetu Gminy Michałowice dotację zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Michałowice.
 
§ 4
1.       Niepubliczne przedszkole, którym mowa w § 1 pkt 3 otrzymuje z budżetu Gminy Michałowice dotację ustaloną według następujących zasad:
1)      kwota dotacji na każdego ucznia odpowiadać będzie 75 procentom ustalonych w budżecie Gminy Michałowice wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeżeniem pkt 2,
2)      na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100 procentom kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Michałowice.
2.       Jeżeli do przedszkola określonego w ust. 1 uczęszcza uczeń nie będący mieszkańcem Gminy Michałowice koszty udzielonej dotacji, zgodnie z art. 90 ust 2c ustawy o systemie oświaty ponosi gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń. Nie przekazanie środków przez gminę macierzystą nie wstrzymuje udzielania dotacji.
 
§ 5
Niepubliczna szkoła, o której mowa w § 1 pkt 4 otrzymuje z budżetu Gminy Michałowice dotację na każdego ucznia w wysokości 100 procent kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Michałowice.
 
§ 6
Niepubliczna szkoła, o której mowa w § 1 pkt 5 otrzymuje z budżetu Gminy Michałowice dotację na każdego ucznia w wysokości 50 procent kwoty ustalonych w budżecie Gminy Michałowice wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w tego samego typu i rodzaju szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowice.
 
§ 7
Przyjmuje się następujące ustalenia ramowe wiążące w zakresie trybu udzielania i rozliczania dotacji określonej w § 1:
1)      dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym szkołom określonym w § 1 pkt 3, 4 i 5 udziela się pod warunkiem, że osoba prowadząca (lub zamierzająca prowadzić) szkołę lub przedszkole poda Wójtowi Gminy Michałowice informację o planowanej liczbie dzieci (uczniów), nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji,
2)      dotacji udziela się po złożeniu przez osobę prowadzącą szkołę lub przedszkole wniosku, który powinien zawierać:
a)      datę i numer zezwolenia na prowadzenie przedszkola lub szkoły publicznej udzielonego w trybie art. 58 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, a w przypadku niepublicznego przedszkola lub niepublicznej szkoły – datę i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji prowadzonej przez Gminę Michałowice na zasadach określonych w art. 82 ust 2 ustawy o systemie oświaty i dodatkowo w przypadku szkół wskazanych w § 1 pkt 4 – datę i numer decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej,
b)      określenie planowanej liczby dzieci (uczniów) uczęszczających do placówki,
c)      wskazanie nazwy banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,
3)      dotacja wypłacana będzie w dwunastu miesięcznych ratach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca,
4)      co miesiąc do dnia 15-tego każdego miesiąca, podmiot dotowany ma obowiązek przedkładać w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice informację o liczbie dzieci wraz z podaniem miejsca zamieszkania. Wzór informacji określi Wójt Gminy Michałowice w drodze zarządzenia,
5)      wysokość wypłacanej dotacji w stosunku do liczby uczniów dotowanego podmiotu i uczniów przeliczeniowych korygowana będzie co miesiąc z uwzględnieniem danych z pkt 4,
6)      kwota nadpłaconej dotacji miesięcznej zaliczana będzie w poczet dotacji udzielanej na miesiąc, w którym przedkładana jest informacja,
7)      brak informacji z pkt 4, bądź informacja o ustaniu prawa do dotacji, stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty kolejnych rat dotacji. Złożenie zaległej informacji sprawozdawczej jest podstawą do przekazania zaległych rat dotacji na rzecz uprawnionej szkoły lub przedszkola,
8)      ostatecznego rozliczenia udzielanych dotacji za okres roczny dokonuje się w oparciu o dane z informacji z pkt 4 w terminie do 31 stycznia roku następnego,
9)      w ramach rozliczenia, o którym mowa w pkt 8, w terminie do dnia 30 marca podmiotowi uprawnionemu przekazuje się wyrównanie kwoty dotacji należnej za rok poprzedni,
10) kwota nadpłaconej dotacji zaliczana będzie w poczet dotacji udzielanych w roku, w którym dokonano rozliczenia nadpłaconej dotacji,
11) w przypadku likwidacji szkoły lub przedszkola określonej w § 1 i występującej nadpłaty dotacji podmiot prowadzący szkołę lub przedszkole zobowiązany jest w terminie do 21 marca do zwrotu kwoty dotacji nadpłaconej za rok poprzedni.
 
§ 8
Traci moc uchwałą Nr XVII/123/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne na terenie Gminy Michałowice.
 
§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 10
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Data publikacji: 31.10.2006 09:29
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 10
Autor: Dariusz Ruta