Urząd Gminy Michałowice
31.10.2006 09:24

Uchwała Nr XLV/428/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 października 2006r.

w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowej położonej w Pęcicach gm. Michałowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2004r Nr 208, poz. 2128), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Michałowice nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Michałowice, położonej w miejscowości Pęcice, gm. Michałowice, dla której w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie prowadzona jest księga wieczysta Nr 68707, stanowiącej działki oznaczone ew. nr 488 o pow. 0,0100 ha, nr 550 o pow. 0,0600 ha, nr 648 o pow. 0,0131 ha.
 
§ 2
Nieruchomość, o której mowa w § 1 zostanie przeznaczona na zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, jako drogi gminne.
 
§ 3
Upoważnia się Wójta Gminy do podpisania umowy z Agencją Nieruchomości Rolnych dotyczącej nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Michałowice nieruchomości, o której mowa w § 1.
 
§ 4
Źródłem pokrycia kosztów zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Michałowice nieruchomości opisanej w § 1 będą środki własne budżetu Gminy.
 
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 31.10.2006 09:24
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta