Urząd Gminy Michałowice
31.10.2006 09:14

Uchwała Nr XLV/430/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 października 2006 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Miastem Pruszkowem, dotyczącego przeprowadzenia zadania inwestycyjnego pt.: „Budowa kanalizacji deszczowej od rzeki Utraty do ul. Andrzeja, w ul. Andrzeja i Ireny”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 w związku z art. 10 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:
 
§ 1.
1.      Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zawarcia Porozumienia z Miastem Pruszkowem w sprawie: przeprowadzenia zadania inwestycyjnego pt.: „Budowa kanalizacji deszczowej od rzeki Utraty do ul. Andrzeja, w ul. Andrzeja i Ireny”,w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2.      Wyraża się zgodę na przeznaczenie przez Gminę Michałowie środków na współfinansowanie inwestycji wymienionej w ust. 1 zgodnie z § 2 porozumienia.
3.      Kwoty przeznaczone na finansowanie inwestycji wymienionej w ust. 1 pochodzić będą z dochodów własnych Gminy i kredytu w wysokości 740.000 zł.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 31.10.2006 09:14
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 6
Autor: Dariusz Ruta