Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
26.07.2006 14:20

Uchwała XXXIX/343/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 6 marca 2006r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2006 rok, oraz zmian do Uchwały Nr XXXVIII/338/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 166 ust. 1 i 2, art. 182, art. 184 oraz art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104) a także art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2006 rok zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

W uchwale Nr XXXVIII/338/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2006 rok w § 13 dopisać pkt 3 w brzmieniu:

„3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym”.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 5.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 26.07.2006 14:20
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Marcin Walichnowski