Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
26.07.2006 14:18

Uchwała XXXIX/344/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 6 marca 2006r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. C i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 82 ust 1 pkt. 2 i art. 83 ust 1  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr  249, poz. 2104)  - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§  1

 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie kredytu preferencyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie w łącznej wysokości do kwoty  7 542 400 zł.
 2. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na realizację  inwestycji pn:
  1. „budowa sieci kanalizacyjnej”                       w wysokości  do  4 032 400 zł,
  2. „budowa sieci wodociągowej”                      w wysokości  do      100 000 zł,
  3.  „budowa urządzeń odwadniających i małej retencji”  w wysokości  do  1 400 000 zł,
  4. „modernizacja stacji uzdatniania wody”         w wysokości do  1 800 000 zł,
  5.  „termomodernizacja budynku OSP”              w wysokości do     210 000 zł.
 3. Źródłem spłaty kredytów będą dochody własne budżetu Gminy Michałowice.

 

§ 2

Wyraża się zgodę na zabezpieczenie udzielonych kredytów poprzez wystawienie weksla własnego „in blanco” bez protestu  przez Gminę Michałowice.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 26.07.2006 14:18
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Marcin Walichnowski