Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
26.07.2006 14:15

Uchwała XXXIX/346/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 6 marca 2006r.

w sprawie zasad przyznawania i sposobu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz  art. 50  ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1

Uchwała określa:

1)      rodzaje usług opiekuńczych przyznawanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice,

2)      warunki przyznawania i odpłatności za usługi,

3)      warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności,

4)      tryb pobierania odpłatności.

 

§ 2

Ustala się następujące rodzaje usług opiekuńczych dostosowanych do potrzeb osób wymagających pomocy usługowej:

1)      usługi bytowe polegające między innymi na: pomocy w utrzymaniu higieny osobistej, robieniu zakupów, pomocy w utrzymaniu czystości mieszkania, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, podtrzymaniu psychofizycznej sprawności, organizowaniu kontaktów z otoczeniem

2)      usługi pielęgnacyjne polegające miedzy innymi na: pomocy w utrzymaniu higieny osobistej, myciu, kąpaniu, pielęgnacji odleżyn i odparzeń, usprawnianiu chorego, pomocy w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, wykonywaniu drobnych zabiegów na zlecenie lekarza, podawaniu leków, karmieniu.

 

§ 3

Usługi przyznawane są osobom, o których mowa w art. 50 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej tj.:

1)      osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób  jest jej pozbawiona,

2)      osobie, która wymaga pomocy innych osób a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

 

§ 4

1.      Usługi przyznaje się uwzględniając zgłoszone potrzeby oraz możliwości organizacyjne i finansowe ośrodka.

2.      Usługi opiekuńcze przyznaje się na podstawie wniosku zainteresowanego, jego  przedstawiciela ustawowego lub z urzędu. Do wniosku o usługi pielęgnacyjne należy dołączyć zaświadczenie lekarskie.

 

§ 5

Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala ośrodek w zależności od posiadanego dochodu osoby lub rodziny. Minimalny poziom dochodu, od którego jest obliczana wysokość odpłatności odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy społecznej w przypadku osób samotnie gospodarujących  oraz art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej w przypadku osób w rodzinie. Przedziały dochodu uzyskiwanego przez osobę samotnie gospodarującą lub przypadającą na osobę w rodzinie określają następujące wskaźniki odpłatności:

 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie

 

Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny

1 godziny usługi dla

Osoby samotnie gospodarującej

Osoby w rodzinie

Kryterium dochodowe określone w art. 8 ust 1 pkt 1  i pkt 2 = 100%

 

Powyżej 100% - do 130%

 

usługa

nieodpłatna

 

usługa

nieodpłatna

Powyżej 130% - do 150%

3%

6%

Powyżej 150% - do 200%

10%

15%

Powyżej 200% - do 250%

15%

30%

Powyżej 250% - do 300%

20%

40%

Powyżej 300%- do 350%

50%

80%

Powyżej 350% - do 400%

80%

Pełna odpłatność

Powyżej 400%

Pełna odpłatność

Pełna odpłatność

 

§ 6

Cenę za 1 godzinę usługi pielęgnacyjnej i bytowej ustala ośrodek na podstawie analizy kosztów realizacji zadania lub wynika ona z umowy zawartej przez ośrodek z podmiotem przyjmującym zlecenie realizacji zadania.

 

§ 7

Opłata za usługi stanowi iloczyn ceny o której mowa w § 6, wskaźnika odpłatności określonego w procentach, o którym mowa w § 5 oraz liczby godzin świadczonych usług w miesiącu.

 

§ 8

Ośrodek wydaje decyzje administracyjne  o rodzaju, liczbie godzin przyznanych usług oraz wysokości odpłatności za godzinę usługi.

 

§ 9

Odpłatność za usługi wnoszona jest do kasy lub na rachunek bankowy ośrodka do 10 – go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni lub pracownikowi socjalnemu bezpośrednio, który następnie przekazuje należność do kasy.

 

§ 10

W uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może być na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności, zwłaszcza ze względu na:

1)      ponoszenie znacznych wydatków związanych między innymi z zakupem leków, sprzętu rehabilitacyjnego, stosowania diety,

2)      utrzymanie małoletnich dzieci,

3)      konieczność korzystania z dwóch rodzajów usług,

4)      nadmierne obciążenie odpłatnością  i zniweczenie skutków udzielonej pomocy,

5)      niepełnosprawność kilku członków rodziny.

 

§ 11

Traci moc Uchwała Nr XXII/167/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004 roku w sprawie zasad przyznawania i sposobu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane przez pomoc społeczną.

 

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice i Kierownikowi GOPS.

 

§ 13

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 26.07.2006 14:15
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 13
Autor: Marcin Walichnowski