Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
26.07.2006 16:35

Protokół Nr XXXVIII Z obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2006-01-12

Protokół z obrad XXXVII sesji Rady Gminy Michałowice odbytych w dniu 12 stycznia 2006 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 14  radnych.

 

Ad. pkt. 1

Przewodniczący pan Jacek Sierak powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obrad obecnych jest 10 radnych, w związku z czym Rada może podejmować uchwały.

Następnie stwierdził, że na sali obrad jest obecnych 10 radnych, co oznacza, że  Rada może podejmować uchwały. Odczytał projekt porządku obrad.

1.Sprawy porządkowe.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

1.      uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2006 rok,

2.      zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII/325/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Michałowice na 2006 rok,

3.      wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla nieruchomości, stanowiących mienie komunalne Gminy Michałowice, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe,

4.      przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” na terenie Gminy Michałowice w 2006 r.,

5.      określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2006.

3. Informacje Wójta Gminy.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

5. Sprawy wniesione.

Za przyjęciem   - 10

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 0

Porządek obrad XXXVIII sesji został przyjęty.

 

Ad. pkt 2 ppkt 1.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2006 rok.

Pan Wójt zabierając głos poinformował, że projekt uchwały budżetowej obejmuje; ogólną kwotę dochodów wg źródeł ich pochodzenia. Uwzględnia klasyfikację budżetową, ogólną kwotę wydatków w tym samym zakresie. Przedstawione zostały wydatki na realizacje zadań inwestycyjnych, w tym również dla naszych jednostek pomocniczych.  Wskazano plany przychodów i rozchodów naszych jednostek budżetowych, jak również środków specjalnych, jak i funduszy celowych. Do projektu uchwały dołączono objaśnienia, informacje o stanie mienia komunalnego, informację o stanie zobowiązań.

Pan Sierak zabierając głos odczytał uchwałę Nr 338/W/05 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2005 roku przedstawiającą pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2006 rok oraz w sprawie stanu mienia komunalnego (uchwała stanowi załącznik do protokołu).

Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pan Hanc poinformował że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

 

Przystąpiono do dyskusji nad poszczególnymi załącznikami do projektu uchwały.

Załącznik nr 1 – dochody budżetu Gminy.

Pani Jankowska zabierając głos poinformowała , że dochody budżetu gminy na 2006 rok stanowią kwotę w wysokości51 046 070 zł(pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu).

Brak uwag Przewodniczących Komisji.

 

Załącznik nr 1a

Pani Jankowska zabierając głos poinformowała, iż jest to kwota dochodów która określona została w wysokości 42.871 zł.

Brak uwag.

Pan Chruściak zapytał, czy gmina ma rozeznanie, jak dużo jest zasiedlonych domów których mieszkańcy jeszcze nie płacą podatków. Podkreślił, że jest to podstawowa pozycja jeśli chodzi o dochody w naszej gminie.

Pan Wójt wyjaśnił, że takiej informacji czy budynki są  zamieszkałe czy nie, gmina nie posiada gdyż wszystkie sprawy związane z architektura przejęło Starostwo i tam wydawane są pozwolenia na budowę, zgłaszane odbiory. Z przykrością stwierdził, że część mieszkań jest zamieszkała, a mieszkańcy nie meldują się z różnych przyczyn i taka sytuacja występuje we wszystkich gminach podwarszawskich.

 

Załącznik nr 2 – wydatki budżetu Gminy

Pani Jankowska zabierając głos poinformowała, iż wydatki budżetu gminy zamkną się kwotą 62 828 684 zł, w tym wydatki bieżące będą wynosić 36 668 894 zł., a inwestycyjne 26 159 790 zł.  Następnie przedstawiła informację uzupełniającą , która stanowi wykaz zadań w poszczególnych działach budżetu Gminy.

Dział 10 – Rolnictwo i łowiectwo

Pani Jankowska zabierając głos poinformowała iż wydatki w tym dziale zostały określone na kwotę 12 058 700 zł. Szczegółowy wykaz zadań do tego działu został umieszczony w informacji uzupełniającej do zał. nr 2 (w załączeniu do protokołu).

Pan Wójt zgłosił autopoprawkę polegającą na wykreśleniu z poz. 41 Opaczy Małej.

Przewodniczący Komisji nie zgłosili uwag.

Pan Bryksa poinformował, o złożonym wniosku w sprawie budowy kanalizacji przez mieszkańców ul. Malczewskiego w Granicy, którzy w 2005 roku otrzymali negatywną odpowiedź w sprawie umieszczenia wymienionej ulicy w planach kanalizacji z sugestią pana Wójta o wykonanie projektu budowlanego, który został wykonany przez mieszkańców. Poinformował, że złożył w tej sprawie wniosek o umieszczenie w budżecie Gminy tej inwestycji. Przypomniał, że wodociąg w tej ulicy został wybudowany z inicjatywy Gminy, bez jakiegokolwiek domu mieszkalnego na tej ulicy, na takiej samej zasadzie, gdzie właściciele działek ofiarowali gminie  projekt budowlany. Miało to miejsce około 2 lat wcześniej i była to wtedy ulica bez nazwy. W obecnej chwili ulica jest zamieszkana i mieszkańcy stoją przed  problemem, czy mają inwestować w budowę szamb na dwa lata, ponieważ zrobili już projekt kanalizacji.

Pan Sierak przypomniał, że zgodnie z wymogami, jeżeli składa się wniosek, to należy wskazać źródło finansowania.

Pan Bryksa zaproponował kredyt.

Pan Sierak wyjaśnił, że kredyt nie może być źródłem finansowania, ponieważ w obecnych warunkach powiększa  deficyt do poziomu niedopuszczalnego ustawą.

Pan Bryksa zaproponował poszukiwanie środków unijnych.

Pan Sierak poinformował, ze obecnie nie ma naboru na środki unijne.

Pan Wójt wyjaśnił, że ta sprawa była przedmiotem posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, która wysłuchała przedstawicieli mieszkańców i stwierdziła, że na następnym spotkaniu przedyskutuje sprawę i to wszystko.

 

Dział 600 – Transport i Łączność.

Pani Jankowska  zabierając głos poinformowała, iż w tym dziale wydatki z uwzględnieniem wprowadzonych autopoprawek zostały zaplanowane w kwocie 11 137 617 zł.

Pan Wójt zaproponował autopoprawki polegające na dopisaniu w poz.72 ul. Mickiewicza, skreśleniu w poz. 104 ul. Spacerowej, a wpisaniu ul. Sportowej. Następnie zaproponował dopisaniu nowej  poz. 111a w brzmieniu  „Projekt chodnika w ul. Bodycha w Opaczy” z kwotą 30 000zł (od Al. Jerozolimskich do ul. Ryżowej).

Brak uwag Przewodniczących Komisji.

Pani Zalewska zapytała, czy po pozytywnej opinii pana Wójta, Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej w sprawie wykonania remontu ul. Agatowej w Komorowie jest konsekwencja tego w budżecie. Zapytała, czy w związku z dyskusją na Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej dot. podziału środków w budżecie na poszczególne miejscowości pan Wójt wziął pod uwagę  konkretne kwoty przypadające na poszczególne miejscowości i czy   dysponuje taką informacją. Uważa, że nie mając takiej wiedzy nie widać, że ten budżet nie stwarza możliwości  równomiernego rozwoju dla poszczególnych miejscowości. 

Pan Wójt poinformował, że remont będzie wykonany jeśli mieszkańcy ul. Agatowej zrealizują w formie materialnej to, co przyrzekli w formie ustnej na komisji. Poinformował, że propozycja przeliczania wydatków z podziałem na poszczególne miejscowości jest sprzeczna ze złożonym ślubowaniem, w którym zawarte jest dobro Gminy i jej mieszkańców. Nie wyobraża sobie podziału Gminy na miejscowości stwierdzając, że tam gdzie są potrzeby należy je wykonać. Jeśli rada zdecyduje o podziale środków na miejscowości to tak będzie, natomiast sam będzie zawsze przeciwny taki zasadom.

Pani Zalewska zwracając się do pana Wójta poprosiła o zapamiętanie słów ślubowania, w którym są między innymi słowa „rzetelnie i uczciwie”. Podnosi ten temat dlatego, że w jej odczuciu ten budżet nie świadczy o rzetelnym i uczciwym podejściu do potrzeb mieszkańców poszczególnych miejscowości i nie jest on konstruowany w oparciu o potrzeby zgłaszane przez mieszkańców, radnych i przez samorządy podstawowe.

Pan Sierak stwierdził, że słuchając wypowiedzi pani Zalewskiej można uznać, że mieszkańcy innych miejscowości nie mają potrzeb. Potrzeby są skoncentrowane tylko w jednej części Gminy, lub na kilku ulicach. Uważa, że jeśli by było nawet 90% budżetu skierowanego na tamtą część Gminy, to i tak by było za mało. W obecnym budżecie dużo środków jest przeznaczonych na zachodnią część Gminy. Przypomniał, że w całej gminie mieszkają ludzie i należy przeliczyć jakie są wydatki   na mieszkańca.

Pani Zalewska stwierdziła, że nie mówiła o kwotach, ale mówiła o tym, że zrównoważony, rzetelny, uczciwy podział środków jest wtedy, gdy jest konstruowany wspólnie z radnymi z danych miejscowości, sołtysem i wnioskami mieszkańców.

Pan Sierak świadomie zrezygnował z trybu ad vocem.

 

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa.

Pan Wójt poinformował iż w tym dziale wydatki zostały zaplanowane w kwocie 670 000 zł.

Brak uwag Przewodniczących Komisji.

 

Dział 710 – Działalność Usługowa

Pan Wójt zabierając głos poinformował iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 150 000 zł.

Brak uwag.

 

Dział 750 – Administracja Publiczna

Pan Wójt poinformował iż wydatki planowane są w kwocie 4 506 328zł.  

Brak uwag Przewodniczących Komisji.

Pan Bryksa zapytał o przyczyny podwyżki o kwotę około 300 tys.zł płac pracowników urzędu Gminy Michałowice.

Pan Wójt wyjaśnił, iż trzeba zwiększyć zatrudnienie w urzędzie. Trzeba zatrudnić osobę, która zajmie się pisaniem odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, osoby która by prowadziła sprawy dot. utrzymania czystości i porządku w gminie, osoby do działu inwestycji i do działu budżetowo-finansowego.

 

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Pan Wójt poinformował iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 2400 zł. Brak uwag.

Dział 752 – Obrona narodowa

Pan Wójt poinformował iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 700 zł.

Brak uwag.

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Pan Wójt poinformował iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 1 380 490zł.

Brak uwag Przewodniczących Komisji.

Pan Bryksa przypomniał, iż w pozycji 256 dotyczącej Pokrycia kosztów utrzymania 10 policjantów można znaleźć wolne środki, które można spożytkować na inny cel. Kwota 166 440 zł nie będzie już wykorzystana, ponieważ nie zostało podpisane porozumienie.

Pan Wójt poinformował, iż nic nie będzie zmieniał.

Pan Sierak poinformował, iż po rozliczeniu z Urzędami Skarbowymi będzie zmieniany budżet.

 

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Pan Wójt poinformował, iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 990 038 zł.

Brak uwag Przewodniczących Komisji.

Pani Zalewska stwierdzając kwotę zadłużenia na początku roku wynosi ponad 15 mln zł a na koniec  już 26 mln zł zapytała, czy obciążenie przypadające na ten rok spowoduje, że zadłużenie będzie rosło, czy też będzie malało. Uważa, że zadłużenie Gminy które jest proponowane jest pewną alternatywą, jeżeli planuje się inwestycje, to należy poszukiwać źródła środków. Uważa, że można pozyskiwać środki unijne na zadania inwestycyjne. Gmina może się pochwalić jednym dużym zadaniem finansowanym ze środków unijnych, ale takich zadań mogło być znacznie więcej w takich dziedzinach jak kultura, turystyka, ochrona przyrody, środowiska i innych obszarach. Uważa, że może nie należało tak rozdmuchać budżetu, żeby aż tak obciążać go kredytem, czy też odwrotnie znaleźć proporcje w finansowaniu poszczególnych zadań, przedyskutować z radami sołeckimi i zarządami osiedli i stworzyć zrównoważony budżet. Nie byłoby takiej sytuacji, że wnioski radnych, mieszkańców są pomijane a jest budżet, który jest zupełnie inną wizją niż oczekują tego radni  i mieszkańcy. Uważa, że nie można powiedzieć, że ten budżet jest budżetem optymalnym i że radny powinien dzisiaj wskazywać źródło finansowania dlatego, że jest taki a nie inny budżet.

Pan Wójt poinformował, że wskaźnik zadłużenia monitorowany jest od lat i nie jest żadnym zaskoczeniem, że zadłużenie Gminy wzrasta ponieważ i dochody wzrastają. Gmina ma wystarczający nadmiar środków, aby pokryć spłatę zadłużenia

Pan Sierak zdziwił się wypowiedzią pani radnej stwierdzając, że budżet jest tworzony z wniosków składanych przez radnych, które zawsze są kilkakrotnie wyższe niż możliwości budżetowe. Będąc kilka lat radnym trzeba wiedzieć, że jeśli zgłaszanych jest dużo zadań to jedynym źródłem finansowania są kredyty. Natomiast jeżeli chce się rozszerzyć zakres inwestycji, to musimy zaciągać kredyty. Jeśli chcemy, żeby one były niższe, to należy zgłaszać mniej zadań. Poinformował, że zaciągnięcie kredytu i jego wielkość to wynik szerszych analiz ekonomicznych, wynikających z oceny zdolności do zaciągania kredytu i badania płynności finansowych. Nasza gmina ma taką strukturę dochodów budżetowych, tak wysoki udział dochodów własnych i tak stabilne źródła, że spokojnie można przekraczać ustawowe wskaźniki i nie zachwieję to płynnością finansową. Podkreślił, że gmina to robi już kilkanaście lat co znaczy, że potrafi ocenić w sposób prawidłowy naszą zdolność do zaciągania kredytu, a tym samym potrafi zwiększać zakres zadań inwestycyjnych realizowanych w kolejnych latach. Następnie ustosunkował się do wypowiedzi dotyczącej wymienionych środków unijnych przez panią radną Zalewską, na które nabór był określony na latach 2004-2006 stwierdzając, że ilość środków była bardzo mała. Gmina starała się i dostała środki, natomiast z zakresu kultury były to środki znikome. Są to zadania na które gmina może liczyć na wsparcie w 2007 roku. Uważa, że przedstawione przez panią radną informacje wprowadzają radnych w błąd.

 

Dział 758 – Różne rozliczenia

Pan Wójt poinformował iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 2 120 778zł.

Komisje nie zgłosiły uwag.

Pan Bryksa poprosił o zwiększenie środków dla sołectw i osiedli wskazując spożytkowanie  rezerwy ogólnej na ten cel. Uważa, że sprawy wykonywane przez sołectwa i osiedla są najbliższe  potrzebom danych miejscowości. Poprosił o uwzględnienie tego.

Pan Wójt poinformował, iż to pytanie padło również na komisji i odpowiedź pan radny uzyskał w formie pisemnej. Następnie na prośbę pani radnej Zalewskiej odczytał odpowiedź, która stanowi załącznik do protokołu.

 

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Pan Wójt poinformował iż wydatki w tym dziale z uwzględnieniem wprowadzonych autopoprawek zostały zaplanowane w kwocie 17 433 142 zł. Następnie zgłosił autopoprawki w pozycjach 447 i 448 polegające na wykreśleniu słowa „szkoła”, a wpisaniu słowa „przedszkole”. Zaproponował do  poz. 478 dodać kwotę 100 tys. zł i wykreślenie zadania „Budowy toru dla deskorolek w Michałowicach” z kwotą 130 tys. zł.  

Komisje nie zgłosiły uwag.

Pan Bryksa przypomniał, że w 2005 roku zachodziły bardzo znaczne dysproporcje pomiędzy jednostkowymi  kwotami wydatków na poszczególne szkoły. Szkoły w Nowej Wsi i Komorowie otrzymywały mniej środków w przeliczeniu na jednego ucznia,  niż Szkoła w Michałowicach. Padło przyrzeczenie publiczne pana Wójta, że postulat wyrównania nakładów uwzględni w przygotowaniu następnego budżetu, ponieważ wówczas nie było możliwości dokonania zmian w budżecie. W budżecie na 2006 rok roczny koszt utrzymania jednego ucznia w szkole w Komorowie wynosi około 5600 zł, natomiast w Michałowicach i Nowej Wsi koszt ten wynosi około 6700 zł. Zapytał, dlaczego występuje tak duża różnica w finansowaniu szkół. Uważa, że nie powinno dochodzić do tak rażących dysproporcji. Po odjęciu płac nauczycieli, czy odliczeniu kosztów remontów, również występują znaczne dysproporcje. Uważa, że nie może być zaakceptowany budżet oświaty w takim kształcie. Pani dyr. Szkoły w Komorowie na komisji stwierdziła, że z takim budżetem poprowadzi szkołę i da sobie radę, a cóż miała odpowiedzieć, ponieważ nie ma na to większego wpływu i musi sobie z tym radzić. Następnie zwrócił się do radnych, którzy powinni być zainteresowani występującą dysproporcją; pana wiceprzewodniczącego P. Hosera, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana T. Chruściaka, pana radnego K. Słowika, pana radnego P. Rajskiego, pani radnej E. Tomczak i pani radnej A. Zalewskiej, którzy są z terenu który obejmuje Szkoła w Komorowie. W jego opinii nie można przyjąć budżetu w takim kształcie, jest on rażąco niesprawiedliwy.  Stwierdził, iż nie chodzi tu o to, żeby dokonywać cięć na gilotynie, ale chodzi o to, żeby być mądrym i umieć zarządzać finansami, ale zarządzać sprawiedliwie i o to prosi wszystkich radnych Gminy Michałowice, żeby raczyli to zauważyć, ponieważ gołe liczby wskazują bardzo jednoznacznie niesprawiedliwość.  

Pan Sierak stwierdził, że tego typu porównania nie mają najmniejszej wartości porównawczej, dlatego że występuje tu inna skala jednostek i inne zadania, ponieważ w Komorowie Zespół Szkół liczy się łącznie z Liceum, a więc trudno tu mówić o porównywalności. Nie kwestionuje wyliczeń, natomiast powinno się porównywać jednostki świadczące jednakowy zakres, bada się nie tylko same kwoty, ale również przyczyny tych kwot.

Pan Bryksa przypomniał, że subwencja ogólna jest rozkładana na głowę. Na komisji poprosił o dane w przeliczeniu na typy szkół czego nie uzyskał, a więc musiał się opierać na danych jakie miał.

Pan Hoser przypomniał, że będąc przez 15 lat radnym zawsze opiekował się oświatą, walczył o niezłe fundusze, niezłe budżety. Uważa, że oświata rozwijała się i należy się skłon ku pani dyr. Gradowskiej, która swą pracą wspólnie z nauczycielami stworzyła  jedno z lepszych liceów, co świadczy o tym, że nie jest tak tragicznie z finansami w tej szkole. Uważa, że przeliczanie kwot na jednego ucznia nie ma najmniejszego sensu.

Pan Sierak podkreślił, iż temat jest bardzo ważny i zaproponował, aby na jednej z najbliższych komisji budżetowej, wraz z dyrektorami szkół i przedstawicielami właściwej komórki gminnej porozmawiać nad wydatkami w oświacie szerzej i spróbować  szukać przyczyn różnych zjawisk, które się w oświacie dzieją.

Pani Zalewska stwierdziła, że nie należy tematu tak zamykać i uważać, że wszystko jest w porządku. Stwierdziła, że w szkole w Komorowie są oszczędności w związku z tym zapytała, czy można to uczniom zrekompensować w inny sposób, np. poprzez wybudowanie parkingu, co by zwiększyło bezpieczeństwo przy szkole. Następnie zapytała o amfiteatr w Komorowie. Zapytała, czy te zaoszczędzone pieniądze na szkole w Komorowie mogą stanowić wsparcie dla szkoły, dla uczniów, dla rodziców, żeby one służyły zadaniom dydaktycznym i infrastrukturze.

Pan Sierak stwierdził, iż nie rozumie o jakich oszczędnościach mówiła pani radna. Koszty wynikają z kosztów funkcjonowania placówek,  a wiele kosztów w oświacie jest wynikiem zapisów ustawowych. W sytuacji gdy  pojawi się jeden lub dwóch uczniów więcej, należy utworzyć nową klasę i to znacznie podwyższa koszty i jest to zupełnie niezależne od nas, są to koszty nie wynikające z naszej złej lub dobrej woli. Wyciąganie wniosków bez podania przyczyn może być dla kogoś krzywdzące.

Pan Bryksa stwierdził, że minął rok od momentu, kiedy zgłoszone zostały zastrzeżenia co do podziału środków w oświacie i nie stało się nic, aby to uregulować. Pani Radna Zalewska powiedziała bardzo jasno o oszczędnościach. Jeśli zostały by przyjęte średnie koszty utrzymania, to szkoła w Komorowie powinna dostawać tyle i tyle, co oznacza, że nie dostając tych środków ma oszczędności. Uważa, że trzeba mieć świadomość pewnych rzeczy i nie mówić, że coś wynika z kosztów utrzymania. Sytuacja z którą mamy do czynienia wygląda tak, jakoby szkoła duża, która gospodarnie się zachowuje i potrafi dobrze gospodarować środkami finansowymi jest karana za to, że to robi. Jeżeli byłby bon oświatowy wprowadzony na poziomie Gminy, to szkoła w Komorowie miałaby znacznie wyższe środki. Uważa, że należy to korygować przez pryzmat potrzeb, prawdą było stwierdzenie pani dyrektor, że wyższe środki szkoła zagospodaruje celowo i na rzeczy, które będą sprzyjały jeszcze lepszemu poziomowi dydaktycznemu i jeszcze lepszym wynikom tych uczniów. Uważa, że to należy zmienić. Następnie zapytał pana Kussa, czy zweryfikował jego dane przedstawione na Komisji Budżetu i Finansów, czy podtrzymuje swoje stwierdzenia z tej komisji.

Pan Kuss poinformował, że podtrzymuje swoje stwierdzenia z komisji, a weryfikacja przedłożona przez Wójta stwierdza, że wyliczenia pana Bryksy są bzdurne. Podkreślił, że pana radny Bryksa przy stwierdzaniu swoich wyliczeń apelował do wszystkich radnych, już na Komisji Budżetu i Finansów, aby wystąpili przeciwko przedstawionemu budżetowi, głosowali na „nie”. Uważa, że pan Bryksa wprowadza chaos, jaki wprowadzają w sejmie między innymi koledzy z jego ugrupowania.

Pan Zacny zapytał, czy w rozliczeniu przedstawionym przez pana Wójta, przedstawiającym Zespół Szkól w Michałowicach jest ujęte 100 tys. zł pochodzące z masztu.

Pan Wójt potwierdził, że w przedstawionym rozliczeniu są ujęte kwoty pochodzące z masztu.

Pan Zacny przypomniał, że Szkoła w Komorowie również miała propozycję zagospodarowania  dachu, a byłby to dodatkowy przychód w wysokości 100 tys. zł, jednak nie skorzystała z tego, z powodu wniosku rodziców w tej sprawie. Następnie poprosił o przygotowanie na najbliższą Komisję Spraw Społecznych  przelicznika, ile kosztuje utrzymanie jednego ucznia w przeliczeniu na jednego mieszkańca wg obwodów szkolnych.

Pan Wójt przypomniał, że wydatki oświatowe stanowią największą część wydatków budżetu. Z mocy prawa ekonomicznego wynika że w szkole największej, koszty powinny być najmniejsze i to widać w budżecie. Uważa, że nie można stwierdzać, że szkoły padają. Liceum w Komorowie zajmuje 8  miejsce na Mazowszu z kilkuset średnich szkół, więc stwierdzenie, że z powodu braku środków ta szkoła pracuje fatalnie, jest nieprawdziwe. Uważa, że szkoła pracuje dobrze, środków finansowych placówkom nie brakuje i gmina Michałowice jest jedną z najbardziej szczodrych w Polsce. Mówienie o klęsce  finansowej w przypadku szkoły w Komorowie jest wprowadzaniem Rady Gminy w błąd. Następnie poinformował, że w sprawie bezpieczeństwa przy szkole w Komorowie została opracowana w 2004 roku koncepcja dotycząca miejsc parkingowych. Została ona przekazana do Zarządu Osiedla Komorów, co następnie zostało oprotestowane i wróciło do Urzędu do ponownego opracowania.

Pan Chruściak uważa, że zasygnalizowany problem dotyczący konkretnych różnic finansowych jest wart analizy i jeśli ona potwierdzi wstępne dane, to warto dokonać korekt w budżecie. Uważa, że oddzielną sprawą jest to, kiedy ten problem jest zgłaszany. Przypomniał, że podstawowe sprawy dotyczące budżetu powinny być rozwiązywane na komisjach tematycznych. Na komisji budżetowej bierze udział najsilniejsza reprezentacja Komorowa i miał nadzieje, że ta reprezentacja sobie poradzi z tymi problemami. Zaproponował przyjąć budżet oświaty w zaproponowanej postaci i jak najszybciej przeanalizować ten problem na komisjach, ewentualnie zaproponować jakieś korekty całej radzie.

Pani Zalewska stwierdziła, że nie przypomina sobie aby Zarząd Osiedla Komorów otrzymał koncepcję urządzenia miejsc parkingowych do opiniowania, stwierdziła że tego nie było, może tylko fragmentaryczna część ul. Waldemara. Zapytała ponownie pana Wójta o projekt amfiteatru, następnie zapytała o koncepcję zagospodarowania terenu przyszkolnego w Komorowie, gdzie pierwotnie miał być basen, czy taką koncepcją pan Wójt dysponuje. Poinformowała, że na Komisji Spraw Społecznych padały pytania odnośnie oświaty, ale odpowiedzi nie można było udzielić, ponieważ brakowało materiałów w tym względzie.

Pan Sierak stwierdził, że jeśli jest problem i jest zapotrzebowanie na materiały, to należy je zgłaszać wcześniej,  to będą one przygotowane na komisję.

Pan Wójt stwierdził, iż wniosek był zgłoszony bardzo późno, tak że przygotowanie odpowiedzi zostało zrobione w trybie ekspresowym przez pracowników, którzy mają do zrobienia także i jeszcze inne ważne zadania. Przypomniał, że projekt amfiteatru wykonuje pan architekt Bagiński, doradca Zarządu Osiedla z Komorowa, który do dnia dzisiejszego jeszcze go nie wykonał. Plan zagospodarowania terenu szkoły został złożony w grudniu w szkole i jest to projekt zagospodarowania w szerszej skali, a więc jest tam i basen, jest amfiteatr, plac zabaw. Projekt będzie poddany jeszcze weryfikacji przez inny zespół architektów. Natomiast w kwietniu lub w maju, po konsultacjach zostanie przedstawiony na komisji.

Pani Zalewska poinformowała, że nie myśli o tym żeby obciążać urzędników dodatkowymi zajęciami, jednak stanowisko radnych często wymaga dodatkowych informacji. Uważa, że do przewodniczącego rady należy zaplanowanie pracy tak, aby umożliwić odbycie kolejnej komisji w celu ustosunkowania się do materiału jeszcze przed sesją i wtedy rada będzie sprawnie pracować. W sprawie amfiteatru Zarząd Osiedla nie wskazywał  architekta, tylko  gmina zlecała mu zadanie i ona powinna domówić termin zakończenia prac.

Pani Tomczak zwróciła uwagę, że dyskusja dotycząca dysproporcji finansowych dotyczyła tylko szkół, nie ma rozliczenia dotyczącego przedszkola w Michałowicach i Nowej Wsi, natomiast w Komorowie nie ma przedszkola, są tylko prywatne na które gmina łoży 75% kosztów a nie 100%, jakie łoży na każde dziecko w przedszkolu w Nowej Wsi i Michałowicach, także zaoszczędzamy 25% na każdym dziecku.

Pani Popko zapytała, czy w Komorowie jest przewidziany do budowy basen.

Pan Wójt wyjaśnił, iż w planie zagospodarowania terenu jest przewidziany basen.

Pani Popko poinformowała, że od budowy basenu na terenie Gminy powinniśmy zdecydowanie odstąpić dlatego, że wszystkie ościenne Gminy osaczają nas basenami i w każdej gminie problemem jest jego utrzymanie.

Pan Rajski poinformował, że teren który reprezentuje jest w całości obsługiwany przez szkołę w Komorowie, dlatego wyliczenia finansowe również go interesują. Zaproponował, aby na komisjach zająć się analizą dotyczącą  różnic finansowych w poszczególnych szkołach.

Pan Sierak poinformował, że najlepszym okresem do dyskusji na komisjach będzie czas gdy będzie pełne wykonanie budżetu za 2005 rok i wówczas można rozmawiać o szczegółowych kosztach w oświacie.

 

Dział 851 – Ochrona Zdrowia.

Pan Wójt poinformował iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 150 000 zł.

Brak uwag

Dział 852 – Pomoc Społeczna.

Pan Wójt poinformował iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 2 424 670 zł.

Brak uwag Komisji.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

Pan Wójt poinformował iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 744 971zł.

Brak uwag.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

Pan Wójt poinformował iż wydatki w tym dziale z uwzględnieniem wprowadzonych autopoprawek zostały zaplanowane w kwocie  4 017 000zł.

Zaproponował powiększenie poz.799 o kwotę 20 000zł z zapisem „Rewitalizacja wokół zbiornika w Komorowie Wsi”, natomiast pomniejszenie poz. 786 o kwotę 20 000zł. Następna autopoprawka w poz.797 polega na dopisaniu ulicy Kuklińskiego w Michałowicach, Tulipanów w Nowej Wsi, Czarneckiego w Regułach.

Brak uwag Komisji.

Pani Zalewska zapytała o oświetlenie w ul. Skośnej, Kalinowej i Osieckiej.

Pan Łuszczyński poinformował, że oświetlenie w ul. Skośnej zostało wykonane w ubiegłym roku, a w ul.Osieckiej oświetlenie będzie wykonane w 2007 roku, natomiast co do ul. Kalinowej, to nie przypomina sobie takiego wniosku.

Pani Zalewska zapytała kiedy będzie przedstawiony kompleksowy plan nasadzeń, oraz stwierdziła, że z zapisu budżetu wynika że więcej natniemy niż posadzimy.

Pan Wójt poinformował, że wycięcie drzewa wielokrotnie więcej kosztuje niż posadzenie nowego, więcej drzew się sadzi niż wycina. Natomiast plan nasadzeń będzie przedmiotem dyskusji na Komisji w styczniu.

 

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Pan Wójt poinformował iż wydatki w tym dziale z uwzględnieniem wprowadzonych autopoprawek zostały zaplanowane w kwocie  950 750zł.

Zaproponował autopoprawki polegające na wykreśleniu poz. 811, następnie zmniejszeniu kwoty w poz.806 z 6000zł na 5000zł i dopisaniu dwóch pozycji, 806a- Świetlica w Regułach, 806b- Świetlica w Nowej Wsi z kwotami po 500zł. Następnie zmniejszenie poz. 812 o 2000zł i dopisanie do poz. 813 i 816 po 1000zł. Następnie zaproponował w poz. 823 zmniejszenie o kwotę 3000 zł a w poz.826 i 826a –utrzymanie świetlicy w Sokołowie zwiększenie po 1500zł. Następna autopoprawka w poz. 832 polegająca na dopisaniu do Organizacji Dni Michałowic, „Opaczy i Nowej Wsi”.

Brak uwag Przewodniczących Komisji.

Pan Rajski stwierdził, iż generalnie budżet jest bardzo ambitny  i został on  na komisjach szczegółowo omówiony natomiast poprawki wcześniej nie były zgłaszane i zostały przedstawione dopiero na sesji. Wprowadzone przez pana Wójta przesunięcia zmniejszają środki z terenu który reprezentuje o 3000 zł, zapytał czym pan Wójt się sugerował przy wprowadzeniu zaproponowanych przesunięć.

Pan Wójt poinformował, że wprowadzone zmiany były dyskutowane na dwóch komisji rady, następnie zapewnił, iż po przeanalizowaniu i w pierwszej korekcie budżetu środki na te zadania zostaną zwiększone.

Pani Zawiślak stwierdziła, że środki przeznaczone na świetlicę w Pęcicach nie powinny być zabierane w ostatniej chwili, ponieważ ma już zaplanowane pewne działania w tym zakresie.

Pan Kozłowski stwierdził, że kwoty zaplanowane na świetlice są śmiesznie małe i zaapelował o rozsądniejsze rozpatrzenie tej kwestii.   

Pan Rajski stwierdził, iż ma nadzieje, że pan Wójt w bieżącym roku budżetowym będzie realizował faktyczne potrzeby w stosunku do tego, co było zgłaszane.

Pani Zalewska  zapytała, czy gmina zaniechała już starań o powstanie ośrodka kultury, jaka jest koncepcja pana Wójta w tym temacie. Ponieważ ostatnia impreza kulturalna która odbyła się w Pałacu w Pęcicach wykazała, jak wydarzenie kulturalne jest odbierane, jakie są potrzeby mieszkańców, że brak jest przestrzeni lokalowej, że na terenie Gminy nie ma takiej sali w której można zapewnić miejsca na duże wydarzenia, jest to dowód, że jest potrzebna sala, miejsce, gdzie można będzie zgromadzić większą ilość mieszkańców, powinien być ośrodek kultury. Otwiera się kwestia środków unijnych, dlaczego przez gminę nie został złożony wniosek na działalność kulturalną o finansowanie z środków unijnych. Uważa, że wydaje się to bardzo niepokojące, że nie są dostrzegane takie potrzeby.

Pan Wójt wyjaśnił, że taki wniosek przez gminę został złożony, natomiast gminie nie przyznano środków finansowych i tylko jeden wniosek z terenu Mazowsza otrzymał środki unijne.

 

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport

 

Pan Wójt poinformował, iż planowane wydatki w tym dziale wyniosą  4 061 100 zł.

Następnie wniósł autopoprawkę polegającą na wykreśleniu poz. 868 –Tor dla deskorolek w  Michałowicach.

Komisje nie zgłosiły uwag.

Pani Popko zapytała dlaczego została wykreślona ta pozycja, gdyż sprawa ciągnie się trzy lata i pan Wójt sam obiecał młodzieży wspomniany tor dla deskorolek.

Pan Wójt wyjaśnił, że  powstała obecnie pilna potrzeba rozbudowy przedszkola w Michałowicach i środki z toru zostaną przeznaczone na tę inwestycje. Inwestycja ta nie jest odkładana na półkę, ale przesunięta w czasie.

Pani Popko przypomniała, że rozbudowa przedszkola i budowa toru dla deskorolek, były to inwestycje zaplanowane w budżecie w 2005 roku i były wówczas zarezerwowane na nie środki między innymi pochodzące z masztu. Dziwi się, że spada taka inwestycja którą się planuje od lat. Następnie stwierdziła, że w projektowanym przedszkolu można by było przeznaczyć  dodatkowy metraż  na umieszczenie tam na zawsze biblioteki.

Pan Bryksa w imieniu Klubu „Zachód” podziękował pana Wójtowi za uwzględnienie wniosku i znalezienie środków na ogród jordanowski na placu przy ul. Kolejowej w Komorowie.

Pan Kuss przypomniał, że radni z Michałowic walczyli o realizację przedszkola, toru deskorolkowego i wielu jeszcze inwestycji w Michałowicach, widzi, że pan Wójt często przychyla się do tych głosów gdzie się tupie, gdzie się głośno mówi i to się szybciej realizuje. Następnie podał przykład Opaczy, Michałowic Osiedla i Michałowic Wsi, gdzie sytuacja jest o wiele gorsza niż po zachodniej stronie. Zaapelował do panów wójtów i radnych, aby pamiętali również o tych wymienionych miejscowościach. Stwierdził, że niektórzy radni zachodniej części Gminy, prawie na każdą komisję ściągają ludzi grupowo i wówczas stawiają swoje sprawy. Sam załatwia to między ludźmi, z gminą, z wójtem  ale widzi, że to dobry pomysł kolegów z zachodniej części i trzeba mieszkańcom podobną sytuację proponować, ponieważ wschodniej części gminy postulatów, zadań, dużo jest niezrealizowanych. Niemniej jednak uważa, że przedstawiony budżet powinien być zatwierdzony i powinien pomóc zacząć realizować inwestycje, które się planuje, aby nie realizować ich w końcu roku, ale przystąpić do nich od lutego i systematycznie realizować je w okresach najbardziej korzystnych. Nie zgadza się na wykreślenie obiektów zaproponowanych przez pana Wójta, chce aby te obiekty weszły do planu w bieżącym roku i były realizowane w bieżącym i ewentualnie przyszłym roku. Następnie zwracając się do pana Wójta poprosił o przedstawienie na najbliższą komisję propozycje do zmian w WPI.

Pan Tomczak stwierdziła, że nie rozumie zdenerwowania pana Kussa i nawiązując do jego wypowiedzi stwierdzającej, że tam gdzie się tupie, to znajdują się środki, następnie słysząc o jakimś ściąganiu ludzi, co większość radnych nie wie o co chodzi, a chodziło tu konkretnie o ludzi którzy przyszli sami, a nie byli ściągnięci, chodziło o kanalizację na ul. Malczewskiego na Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej. Przypomniała, że na jedną z komisji we wrześniu, przyszła Rada Rodziców Przedszkola w Michałowicach, pani dyrektor przedszkola, rodzice dzieci z Michałowic z wnioskiem do radnych z tej komisji, aby ratować przedszkole w Michałowicach. Podała przykład, że na komisji byli również mieszkańcy z Michałowic i prawdopodobnie zostali zaproszenie przez przewodniczącego komisji, lub sami przeszli jak mieszkańcy ul. Malczewskiego. Uważa, że musimy wiedzieć, że każdy mieszkaniec ma prawo przyjść na komisji i nie rozumie pretensji, że ludzie przychodzą i słuchają.

Pan Rajski zwracając się do pana Wójta porosił o dokonanie korekty polegającej na wykreślenie w poz.871 słowa „Małych”, ponieważ świetlicy w Pęcicach Małych nie ma.

Pan Wójt zaaprobował zgłoszoną korektę jako autopoprawkę.

Pan Sierak stwierdził, że pozostałe załączniki mają charakter formalny wynikający z wcześniej podjętej dyskusji, dlatego będzie pytał tylko o ewentualne uwagi do ich treści.

 

Załącznik nr 2 a – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Pan Wójt poinformował, że plan będzie wynosił 1 447 771zł.

Brak uwag.

 

Załącznik Nr 3 – Przychody i Rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego

Pan Wójt poinformował, że dochody będą wynosiły 51 046 070 zł,  planowane wydatki  wyniosą 62 828 684zł.  

Brak uwag.

 

Załącznik nr 4 – Prognoza długu Gminy Michałowice na 2005 rok i lata następne.

Brak uwag Przewodniczących komisji.

Pan Bryksa poprosił o podanie informacji o wysokości wskaźników zadłużenia za wszystkie lata obecnej kadencji.

Pani Jankowska poinformowała, że zadłużenie Gminy na koniec 2002 w stosunku do wykonanych dochodów wynosiło 32,7%, na koniec 2003 roku wynosiło 24,2%, na koniec 2004 wynosiło 18,2% natomiast w 2005 roku planowany wskaźnik do planowanych dochodów 34,7%. Stwierdziła, że być może w jakimś procencie wskaźnik w 2005 roku będzie niższy, ale to się później okaże.

Załącznik nr 5 – Zadania Inwestycyjne

Pani  Jankowska  zgłosiła autopoprawki polegające na wykreśleniu zadania Budowy toru deskorolek w Michałowicach, wpisaniu zadania Budowy chodnika w ul. Bodycha w Opaczy i powiększenia środków na modernizację Sali. 

Pani Zalewska stwierdziła, że nie otrzymała odpowiedzi od pana Wójta na wniosek do budżetu o wprowadzenie inwestycji w tym roku, również na wnioski nie otrzymali odpowiedzi mieszkańcy, a inwestycje zaproponowane do realizacji w br to są w większości inwestycje niezrealizowane,  przeniesione z lat poprzednich, jeśli chodzi o Komorów i Granicę. Nie ma tu inwestycji o które wnoszą radni czy Zarząd Osiedla Komorów, nie było również konsultacji pana Wójta z przedstawicielami mieszkańców tych miejscowości np. brak w budżecie do realizacji  zagospodarowania Centrum Komorowa, co uważa za niezrozumiałe. Brak jest w budżecie koncepcji realizowania ścieżek rowerowych, na które to zadanie gmina ma się ubiegać o dofinansowanie ze środków unijnych, jest w budżecie tylko niewielki jej odcinek, Pęcice-Reguły, nie ma dalszego odcinka w Komorowie. Podkreśliła, że samo rozłożenie środków jest również nieodpowiednie do wkładu, jeśli chodzi o mieszkańca poszczególnych miejscowości. Podsumowała wydatki inwestycyjne w tym budżecie z których wynika, że  największe środki zostaną skierowane do jednej miejscowości, do Michałowic, która w roku 2006 otrzyma na inwestycje 6 600 000 zł i podobną kwotę dla Komorowa i Granicy. Natomiast w Michałowicach jest 2600 mieszkańców, gdzie nakład na osobę wynosi  2500zł, natomiast w Komorowie przy liczbie mieszkańców 5200, nakład na jedna osobę wynosi 1250zł. Zapytała, czy pan Wójt może spowodować, aby na inwestycje w Komorowie, Granicy przypadła kwota ponad 8 mln zł , która wynika z prawidłowego podziału w stosunku do osób zamieszkujących to osiedle, natomiast w przypadku  Michałowic jest to kwota 4 mln zł. Poprosiła o doprowadzenie do właściwych proporcji.

Pan Wójt stwierdził, iż w budżecie jest mowa o gminie, a nie o osiedlach, sołectwach i nie będzie zabawiał się w dzielenie wschód, zachód.

Pan Kuss stwierdził, iż wyliczenia pani radnej Zalewskiej są nieprawdziwe, na Michałowice przypada kwota o milion mniejsza od podanej przez panią radną, czyli kwota 5 220 000zł, a na Komorów przypada kwota  7 890 000zł.

Pan Strzelecki zapytał, czy na tej sali są tylko radni z Komorowa i Michałowic. Następnie zwracając się do pani radnej Zaleskiej stwierdził, iż wypowiadając się chce tylko zaistnieć, żeby ją wszyscy słyszeli, natomiast uważa, że wywodów pani radnej jest już dosyć i ludzie nie mają chęci ich słuchać.

Pan Wójt poinformował, że obecnie trwają prace projektowane nad Centrum Komorowa, natomiast odnośnie dalszych projektów ścieżki rowerowej w Komorowie w Al.M. Dąbrowskiej, na tej części gdzie ma być budowana ścieżka rowerowa, nie jest jeszcze zakończona budowa kanalizacji. Stwierdził, iż po wykonaniu kanalizacji wszystkich budynków, które leżą przy tej ulicy, można będzie wykonywać dalszą część tej inwestycji.

Pani Zalewska zgłosiła ad vocem do wypowiedzi pana Wójta.

Pan Sierak nie udzieli głosu pani Zalewskiej.

 

Załącznik nr 5a – Środki Unijne

Pan Wójt poinformował, że w załączniku są wpisane zadania, które będą realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii.  Kwota wydatków wynosi 2 400 000 zł.

Brak uwag.

 

Załącznik nr 6 – dotacje podmiotowe dla samorządowej  instytucji kultury.

Brak uwag.

 

Załącznik nr 7 – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i wychowania na 2006 rok.

Brak uwag.

 

Załącznik nr 7a –  dotacje przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2006 rok.

Brak uwag.

 

Załącznik nr 8 –  plan dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych Gminy Michałowice na 2006 rok.

Pan Jankowska zaproponowała autopoprawki w wierszu 6 polegające na zmianie kwot. Przewidywany stan środków obrotowych na początku roku z kwotą 89zł, planowane dochody własne zero, planowane wydatki 89zł, planowany stan środków na koniec roku zero. 

Brak uwag.

 

Załącznik nr 9 – Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok.

Pani Jankowska poinformowała, iż plan wydatków ogółem wynosi 44 500 zł.

Brak uwag

Załącznik nr 10 – Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Gminę Michałowice.

Pan Bryksa zapytał, czy nie powinny być wprowadzone zmiany w tym załączniku, ponieważ zostały zdjęte środki z WPI, z zadania „Budowa toru deskorolek w Michałowicach”.

Pan Sierak stwierdził, iż nie jest to w ramach WPI. Należy odróżnić dwie rzeczy; jest załącznik budżetowy i jest załącznik który ma odrębną uchwałę. Załącznik budżetowy nie musi zawierać wszystkich zadań, które są ujęte w programie gospodarczym Gminy. Zadanie w WPI jest potrzebne wtedy, kiedy jego okres realizacji ma przekraczać nowy rok budżetowy, to wówczas jest obowiązek wprowadzenia tego załącznika.

Załącznik nr 11 – Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań własnych.

Brak uwag Przewodniczących Komisji.

 

Pani Jankowska w części formalnej poinformowała o zmianie podstawy prawnej od stycznia br. stwierdziła, iż są to zmiany wynikające ze zmiany ustawy o finansach publicznych.

Pan Sierak odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2006 rok, podając kwoty w poszczególnych paragrafach.

Pani Zalewska zapytała dlaczego w treści uchwały nie ma zapisu dotyczącego wielkości wydatków na inwestycje, uważa, że jest to ważna pozycja i warto by było zapisać, jaki jest podział na inwestycje w gminie.

Pan Wójt stwierdził, iż integralną częścią uchwały jest załącznik.

Pan Bryksa poinformował, że nie będzie prosił o odpowiedź na pytania związane częściowo z projektem budżetu i procedowaniem nad nim. Uważa, ze warto by było wiedzieć ile procent wniosków radnych Gminy Michałowice zostało uwzględnione w tym budżecie, gdyż wnioski radnych nie stały się przedmiotem dyskusji komisji rady. Uważa, że jest to dziwna praktyka w gminie, gdzie radni zgłaszają wnioski a następnie nie są one dyskutowane. Komisje powinny nad tym dyskutować, jako istotnymi przyczynkami do projektowania budżetu Gminy. Uważa, że jest to budżet nierównomierności w podziale środków i wydatków, budżet ogromnego zadłużenia na koniec 2006 roku. Podkreślił, iż to zadłużenie będzie bardzo istotnie procentowało w przyszłości, także na realizacji wniosków mieszkańców. Stwierdził ogromne dysproporcje w podziale środków na finansowanie poszczególnych szkół na terenie Gminy, uważa, że jest to nie do przyjęcia. Następnie złożył wniosek o nie głosowanie tego projektu budżetu na obecnej sesji, aby można było poprzez pracę w komisjach ten budżet zmienić, aby mógł być przyjęty w takim kształcie, który będzie kształtem rozsądnym z różnych punktów widzenia. Uważa, że nie będzie to w żaden sposób ujemnie wpływać na sytuację w gminie Michałowice, jeżeli do końca stycznia przedłuży się okres zatwierdzenia budżetu. Przypomniał, że każde poprzednie budżety Gminy były zatwierdzane w ostatnim możliwym terminie, czyli w marcu i nie było to żadnym problemem. Nie uchwalenie budżetu nie skutkuje żadnymi konsekwencjami,  jeśli chodzi o realizowanie zamówień publicznych.

Pan Sierak stwierdził, iż budżet jest budżetem rozwojowym, który odpowiada linii która została wyznaczona wiele lat temu, aby inwestycje stanowiły znaczą część tego budżetu. Inwestycje znajdują się w obydwu częściach Gminy i nie widzi powodu do tego, aby budżet oceniać jako budżet nierównomierności, natomiast jeśli chodzi o zadłużenie, to każdy kto potrafi długiem zarządzać, kto ma jakieś pojęcie na ten temat, to nie powie, że zadłużenie w naszej gminie jest niebezpieczne. Jeśli będziemy potrafili  tym długiem zarządzać tak, jak to było robione przez 10 lat, to w dalszym ciągu efekty tego zadłużenia dla naszej gminy będą pozytywne.

 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem wniosku pana Bryksy o nie głosowanie nad   projektem budżetu Gminy Michałowice na 2006 rok w dniu dzisiejszym.

Za wnioskiem   - 3

Przeciw             -  11

Wstrzymało się – 0

Rada wniosku nie przyjęła.

 

Pan Walendowski wracając w swej wypowiedzi do załącznika nr 10 poinformował, iż kwota przeznaczona na Budowę toru deskorolek w Michałowicach powinna być zdjęta z tego załącznika, gdyż wcześniej została zdjęta z zał. Nr 5, a oba załączniki powinny się sumować.

Pan Wójt zaproponował autopoprawkę polegającą na zdjęciu z załącznika Nr 10 zadania „Budowy toru deskorolek w Michałowicach” z kwotą 130 000 zł.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2006 rok ze zgłoszonymi autopoprawkami.

Za przyjęciem   – 11

Przeciw              - 3

Wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXXVIII/ 338 /2006 stanowi załącznik do protokołu.

 

Pan Sierak zarządził 10 minutową przerwę w obradach sesji.

 

Ad. pkt 2 ppkt 2.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII/325/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Michałowice na 2006 rok.

Pani Płodzik poinformowała, że w stosunku do uchwały podjętej na XXXVII sesji należy dokonać zmian w przedziałach tonażowych w załączniku nr 2 w wierszu 1, przyjmując przedział tonażowy 12-37 , a w wierszu 2 przedział tonażowy 37-40 ton.

Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII/325/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Michałowice na 2006 rok.

Za przyjęciem   – 14

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXXVIII/339/2006 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 2 ppkt 3 .

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla nieruchomości, stanowiących mienie komunalne Gminy Michałowice, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

Pani Gedymin poinformowała, że 13 października 2005 roku weszła w życie ustawa która dała możliwość przekształcenia użytkowania wieczystego na własność. Na dzień dzisiejszy roczne wpływy użytkowania wieczystego od osób fizycznych wynoszą około 37 tys.zł z bonifikatą zaproponowaną w projekcie uchwały.

Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Zalewska zapytała pana Wójta, czy byłby skłonny ustosunkować się pozytywnie do udzielenia bonifikaty w tej samej wysokości dla obu grup, po 85%. Dla  mieszkańców którzy wnieśli jednorazową roczną opłatę, był to o wiele niższy wydatek, niż coroczne opłaty wnoszone przez mieszkańców którzy nie skorzystali, albo nie mogli skorzystać z takiego rozwiązania, czyli z wniesienia jednorazowej opłaty. W związku z wnoszeniem wpłat corocznie dostarczyli więcej środków dla budżetu Gminy.

Pan Wójt stwierdził, iż zrównanie wpłaty identycznej dla obu grup uważa za słuszne, ale jakąś różnicę należy zachować, dlatego zaproponował zastąpić w § 1 bonifikatę 80%   bonifikatą 83%.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla nieruchomości, stanowiących mienie komunalne Gminy Michałowice, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe z autopoprawką pana Wójta.

Za przyjęciem   – 14

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXXVI/340/2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 2 ppkt 4.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” na terenie Gminy Michałowice w 2006 r.

Pani Lipińska poinformowała, że omawiana uchwała nie wymaga publikacji w Dzienniku Urzędowym, dlatego w imieniu pana Wójta zgłasza autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na wykreśleniu zapisów § 3 i 4 . Natomiast § 3 miałby brzmienie „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Walendowski poinformował że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Bryksa zgłosił uwagę do § 2 ust.5 Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok, polegającą na rozważeniu dopisania do ust.5 wyrażenia „sołtysów i zarządów osiedla” .

Pan Wójt poinformował, że zapis w ust. 5 jest obligatoryjny dla komisji, natomiast w przypadku zarządów osiedla i sołtysów nie widzi żadnych przeszkód formalnych aby współpracować, natomiast nie ma sensu tego wpisywać, ponieważ zobliguje to każdego sołtysa do współpracy z komisją.

Pani Zalewska zaproponowała, aby w omawianym ustępie słowo Kościołami zastąpić Kościołem Katolickim i innymi Kościołami.  

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” na terenie Gminy Michałowice w 2006 r. z autopoprawką pana Wójta.

Za przyjęciem   – 13

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXXVIII/ 341 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 2 ppkt 5.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2006.

Pani Żakowska zaproponowała, aby w § 2 ust. 1 określić na 2006 rok kwotę dofinansowania opłat w wysokości do 50% ponoszonych przez nauczycieli opłat, nie więcej niż 800 zł za semestr nauki.

Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Walendowski poinformował że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pani Tomczak zapytała, czy zapis przeznaczenia środków na koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli studiujących, jest zapisem obligatoryjnym rozliczanym delegacjami.

Pan Wójt potwierdził, iż jest to zapis obligatoryjny.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2006.

Za przyjęciem   – 14

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXXVIII/ 342 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3

Pan Wójt podziękował radnym za uchwalenie budżetu na 2006 rok oraz pracownikom urzędu Gminy, za pracę włożoną podczas tworzenia budżetu. Następnie poinformował, że Wojewoda Mazowiecki w dniu 30 grudnia znowu zmienił Rozporządzenie w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego Okęcie. Rozporządzenie wprowadziło jeszcze mętlik prawny i geodezyjny. Gmina to rozporządzenie zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Następnie poinformował, że ze względu na nie wywiązywanie się  z obowiązków odśnieżania zachodniej części Gminy zerwana została umowa z dotychczasowym wykonawcą firmą „Arkansas”, został wybrany nowy MZO Pruszków i ma nadzieje, że będzie to trafiony wybór.

 

Ad. pkt 4

Pan Sierak poinformował, że wpłynęło pismo do wiadomości Rady Gminy Michałowice związane z działaniami Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące uwag pewnego mieszkańca naszej Gminy. Przewodniczący, zwrócił się do pana Wójta o podjęcie działań w przedstawionej sprawie. W grudniu nawiązany został kolejny kontakt międzynarodowy z Holandią, dotyczy wymiany ze szkołą w Komorowie. Stwierdził, że będzie możliwe wejście naszej Gminy do międzynarodowego programu, którego celem jest poznanie problematyki unijnej i podniesienie jakości kształcenia. Delegacja Holenderska gościła w naszej gminie przez kilka dni i ma nadzieje, że dalsza współpraca będzie przebiegała pomyślnie.

Następnie poinformował, że Komisja Rewizyjna pracowała nad  wyjaśnieniem dotyczącym zlecenia przez Zarząd Osiedla Komorów druku Biuletynu Informacyjnego. Następnie pan Chruściak odczytał opinię Komisji Rewizyjnej w tej sprawie.   

„Po zapoznaniu się z dostępną dokumentacją Komisja Rewizyjna stwierdza, że w momencie wystawienia faktury za wydruk biuletynu, brak było wymaganej przez Statut Osiedla Komorów uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Komorów w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej, przeznaczonej na działalność Osiedla Komorów na rok 2005. Jednakże w związku ze zwiększeniem środków celowych w budżecie Gminy na rok 2005 o niewykorzystaną kwotę pochodzącą z rezerwy celowej na działalność Osiedla Komorów z roku 2004 Komisja Rewizyjna znajduje argument dla zamysłu takiego działania”.

Następnie poinformował, że Komisja przez aklamację ustaliła treść następującej uwagi:

„Proponujemy umożliwić sołectwom i osiedlom wykorzystywanie środków z rezerwy celowej przeznaczonej na działalność jednostek samorządowych w cyklu przynajmniej dwuletnim. Stworzy to możliwość bardziej sensownego wydawania tych środków przez samorządy lokalne”.

Pan Wójt poinformował, że jest przygotowywany projekt zmian statutu, gdzie jest to wniesione.

Pani Zalewska zaproponowała rozważyć taką sytuację, aby istniejące prowizorium budżetowe, które obowiązuje Wójta Gminy obowiązywało by wszystkich którzy dysponują budżetem, a więc i jednostki pomocnicze Gminy. W sytuacji gdy nie ma uchwały mieszkańców, jest prowizorium budżetowe, które umożliwia również innym jednostkom do wydawania środków z budżetu mimo, że rada gminy nie uchwaliła budżetu. W Komorowie zaistniała taka sytuacja, że gdyby Walne Zebranie Mieszkańców nie udzieliło zgody na wydatki w danym roku budżetowym Zarządowi Osiedla, to była by trudność w wyjaśnieniu, dlaczego takie wydatki nastąpiły. Taka sytuacja jest również w innych radach sołeckich, czy zarządach osiedli. W Michałowicach nie odbyło się w 2004 roku Walne Zgromadzenie Mieszkańców, a mimo to środki przeznaczone na działalność Zarządu Osiedla Michałowice zostały wydatkowane. Chciałaby wiedzieć na jakiej podstawie zostały one wydatkowane. Poprosiła o opinię prawną przedstawionej sytuacji, dlaczego Komisja Rewizyjna wydała taką a nie inną opinię.

Pan Sierak stwierdził, że żadna jednostka pomocnicza nie ma prawa dysponowania budżetem, nie może prowadzić własnej gospodarki finansowej

Pan Wójt wyjaśnił, iż w 2005 roku pomimo że Przewodnicząca Zarządu Osiedla Michałowice złożyła wniosek, Zarząd Osiedla  nie dostał środków ponieważ nie było uchwały.

Pani Popko potwierdziła, iż taka sytuacja zaistniała.

Pani Zalewska poprosiła o wyjaśnienie prawne sytuacji, czy jeżeli w danym roku budżetowym zostało udzielone Zarządowi Osiedla upoważnienie do dysponowania środkami zapisanymi w budżecie, czy automatycznie sankcjonuje to wszelkie wydatki jakie podjął Zarząd Osiedla w roku budżetowym, działając na podstawie prowizorium budżetowego.

Pani Domańska radca prawny stwierdziła, że nie wyda opinii prawnej ponieważ nie rozumie pytania.

Pan Sierak sprostował, że chodzi o to, czy możliwa jest taka sytuacja, aby zebranie odbyło się później niż wydatkowanie środków.

Pani Domańska  stwierdziła, że środki są uruchamiane na podstawie wskazań Zarządu, ale dopiero po podjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia Mieszkańców.

Pan Sierak stwierdził, że pani Zalewska jako członek Zarządu Osiedla Komorów nie może brać udziału w głosowaniu. Po konsultacji z panią Mecenas wycofał swoją wypowiedź.

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem opinii Komisji Rewizyjnej.

Za przyjęciem     - 13

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 0

Rada opinię przyjęła.

 

Następnie pan Sierak odczytał skargę pan Dybowskiego na czynności Wójta. Poprosił pana Wójta o wyjaśnienie.

Pan Wójt poinformował odnośnie pkt. 1 ”Zgody Wójta na wydatkowanie w kolejnych latach środków przeznaczonych na Osiedle Michałowice przez Zarząd Osiedla Michałowice bez uchwał Walnego Zgromadzenia Mieszkańców Osiedla Michałowice”, że w 2005 roku przedmiotowa uchwała nie została przez Zarząd Osiedla podjęta. Taka uchwałę podjęto w 2004 roku.

Odnośnie pkt. 2 „Nie zwoływanie przez Wójta Walnego Zgromadzenia Mieszkańców Osiedla Michałowic w przypadku braku takiego Walnego Zgromadzenia  (przynajmniej raz w roku- patrz Statut). To Walne Zgromadzenie musi wypowiedzieć się w kwestii wydatkowania środków przeznaczonych na Osiedle” pan Wójt poinformował, że były zwołane dwa zebrania. 

Odnośnie pkt.3 dotyczącego „Kolejnego zablokowania środków Zarządu, co do których Walne Zgromadzenie Mieszkańców już się wypowiedziało, a które to środki są uwidocznione w obecnym budżecie, a wynikają ze specjalnie utworzonej rezerwy po tym, jak w 2004 roku niepodjęcie stosownych działań przez Wójta pozbawiło Zarząd możliwości ich wydatkowania. Z tych środków powinien być opłacony druk Biuletynu Informacyjnego, nie został niestety do dziś opłacony” pan Wójt poinformował, że druk Biuletynu Informacyjnego został opłacony.

Pan Sierak zaproponował, aby sprawy do Komisji Rewizyjnej nie kierować i przyjąć wyjaśnienia pana Wójta w tej sprawie. Jednocześnie zaproponował wystąpienie do pana Wójta z wnioskiem o przestrzeganie zapisów statutów sołectw i Osiedli.

Pan Wójt poinformował, że w bieżącym roku we wszystkich miejscowościach odbyły się zebrania na których podjęto odpowiednie uchwały.

Pan Bryksa poinformował, że nie można przechodzić nad tego typu sprawami do porządku dziennego. Uważa, że sprawa powinna być zbadana przez Komisję Rewizyjną w trybie rozszerzonym, ponieważ komisja obawia się, że nie jest prawdą do końca stwierdzenie, że we wszystkich Sołectwach i Osiedlach na terenie Gminy przestrzega się Statutów sołectw i osiedli w tym punkcie. Powinny być konsekwencje tego, jeśli chodzi o kierujących tymi  jednostkami samorządowymi, także powinny być pewne konsekwencje jeśli chodzi o działania pana Wójta w tym miejscu.

Pan Sierak stwierdził, że Komisja Rewizyjna pracowała nad podobną sprawą i zwróciła uwagę na problem i stąd prośba do pana Wójta, aby generalnie przestrzegać zapisów statutowych. Dlatego uważa, że komisja nie powinna drugi raz pracować nad podobną sprawą.

 

Przystąpiono do głosowania wniosku o skierowanie sprawy do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.

Za skierowaniem  - 4

Przeciw                 - 6

Wstrzymało się     - 3

Wniosek nie został przyjęty.  

 

Ad. pkt 5.

Pan Zacny zapytał jakie zostały podjęte działania w Starostwie Powiatowym w sprawie przejezdności ul. Jesionowej, kto wydał zgodę na zrzucanie ziemi w środku Michałowic. Następnie podziękował za doprowadzenie działki do porządku, oraz zapytał na czyj koszt jest wywożona ziemia.

Pan Wójt poinformował, że podjęto ustną interwencję w Starostwie i dziury w ul. Jesionowej zostały załatane. Następnie stwierdził, że ziemia jest wywożona nie na koszt Gminy.

Pan Chruściak zabrał głos w sprawie wysypiska na łąkach nad Utratą, we Wsi Komorów. Stwierdził, że pojawiają się już wielkogabarytowe śmieci, poprosił o definitywne zakończenie tej sprawy.

Pan Łuszczyński poinformował, że sprawa jest w sądzie, byli niedawno jeszcze przesłuchiwani dodatkowi świadkowie, nie ma jeszcze wyroku w tej sprawie, ponieważ było odwołanie.

Pan Bryksa zwrócił uwagę panu Przewodniczącemu, że sprawa skargi Przewodniczącego Zarządu Osiedla Komorów nie została do chwili obecnej rozpatrzona przez radę Gminy. Został przegłosowany wniosek, ale skarga do tej chwili nie została rozpatrzona. Poprosił o jej rozpatrzenie przez Radę Gminy.

Pan Sierak  wyjaśnił, że Rada Gminy zdecydowała o  nie skierowaniu skargi do Komisji Rewizyjnej i rozumie, że przyjęła wyjaśnienia pana Wójta.

Pan Bryksa stwierdził, że nie rozumie takiego trybu procedowania.

Pan Sierak wyjaśnił, że poddał wniosek o skierowaniu sprawy do Komisji Rewizyjnej, Rada odrzuciła i rozumie, że przyjęła wyjaśnienia pana Wójta w tej sprawie.

Pan Bryksa zapytał, czy rada to przyjęła.

Pan Sierak poinformował, że podda pod głosowanie przyjęcie wyjaśnień pana Wójta w przedmiotowej sprawie.

Pan Bryksa zwrócił uwagę, że Przewodniczący nie informuje rady jaką informację w imieniu jej chce wystosować.

Pan Sierak stwierdził, że rada przyjęła wyjaśnienia pana Wójta zgodnie z informacją z protokołu i uważa, że jest to koniec procedowania. Stwierdził, że Rada nie jest sądem i decyduje, jeśli przyjmuje taką formę, to taka forma będzie.

Pan Bryksa stwierdził, iż nie jest to właściwa forma procedowania.

Pani Domańska stwierdziła, iż w  prawie administracyjnym obowiązuje forma pisemna, jeśli wpływa skarga to odpowiedź na skargę powinna być pisemna, natomiast treść odpowiedzi która dotrze do skarżącego powinna rada przyjąć.

Pan Sierak poinformował, że odpowiedź przygotuję na następną Radę  i poprosił o upoważnienie do przygotowania treści odpowiedzi.

 

Przystąpiono do głosowania o upoważnienie Przewodniczącego Rady do przygotowania treści odpowiedzi na złożoną skargę.

Za przyjęciem     - 10

Przeciw              - 3

Wstrzymało się – 1

Rada wniosek przyjęła.

 

Pani Popko zwróciła uwagę na złe odśnieżanie ulic, lub jego brak. Zwróciła uwagę, iż mieszkańcy również zapominają o odśnieżaniu chodników i służby gminne powinny przypomnieć mieszkańcom o ich powinnościach.

Pan Wójt stwierdził, iż 1/3 mieszkańców tylko odśnieża, natomiast pozostali otrzymali upomnienia o doprowadzenie chodników do stanu właściwego.

Pan Chruściak podziękował sołtysowi Komorowa Wsi, który przy obfitych opadach śniegu swoim sprzętem sam odśnieża drogi.

Pan Kuss stwierdził, iż wielu mieszkańców którzy upominali się o budowę chodnika, obecnie go nie odśnieża. Następnie poruszył sprawę biuletynu informacyjnego Zarządu Osiedla Komorów, który jest opłacany ze środków podatników. Mówi się tam o środkach budżetowych na 2006 rok, że Michałowice zawsze mają najwięcej, łącznie inwestycje w Michałowicach będą kosztowały gminę 6.649.000zł, a dla dwukrotnie większego Osiedla Komorów  w odniesieniu do liczby mieszkańców przypada kwota 6.610.000zł.  Uważa, że jest to nieprawdą i jest to przekłamanie, ponieważ w przedstawionej kwocie dla Michałowic są zawarte inwestycje, które są prowadzone wspólne z Opaczą, Michałowicami Wsią, Regułami albo innymi miejscowościami. Druga sprawa dotyczy doprowadzenia wody pitnej dla mieszkańców Michałowic z innego niż dotychczas źródła,  poprzez służącą m.in. temu celowi modernizację SUW w Pęcicach. Uważa że jest to również przekłamanie, ponieważ Michałowice jeszcze wody nie mają i nie wiadomo czy jeszcze będą ją mieli. Uważa, że są to przekłamania, są to bzdury i jest to przykład, jak można manipulować niesprawdzonymi faktami. Zabrał głos dlatego, że w biuletynach wydawanych dotychczas  były ciągle jakieś oszczerstwa, między innymi był również wymieniany w tych oszczerstwach i boli go to, że takie rzeczy mogą wychodzić z biuletynu opłacanego ze środków podatników. Zwracając się do pana Wójta poprosił, aby w najbliższym biuletynie wydanym przez gminę znalazło się sprostowanie w tej sprawie.

Pan Wójt poinformował, że ma dalej idący wniosek, stwierdzając że jeżeli w biuletynie znajdują się przekłamania świadome, to powinna zająć się tym Komisja Rewizyjna.

Pani Zalewska stwierdziła, że pan radny Kuss ani jednego punktu zawartego w biuletynie nie podważył, niczego nie zakwestionował, nie można powiedzieć, że tego nie ma w budżecie Gminy. SUW w Pęcicach jest w budżecie z kwotą 1.850.000zł o który pan Kuss zabiegał osobiście, aby woda była doprowadzona do Michałowic.

Pan Kuss stwierdził, że pani Zalewska opowiada bzdury, ponieważ jeśli chodzi o SUW Pęcice, o który zabiegał, to wszyscy powinni wiedzieć o tym, w jakiej sytuacji ten SUW się znajduje, jest on sprzed 30-u lat, warunki są straszne, należało go modernizować. Zabiegał o to, ponieważ zależy mu na kanalizacji i wodociągach w całej gminie. Stwierdził, że SUW jest własnością Gminy, a nie Michałowic Osiedla.

Pan Chruściak uważa, że panu Wójtowi i panu Kusowi należą się podziękowania za to, że modernizacja SUW-u Pęcice trwa, ponieważ  modernizacja jest potrzebna głównie zachodniej części Gminy, która jest zasilana przez SUW Komorów. Modernizacja SUW Pęcice jest głównie po to robiona, by spiąć nitki wodociągów przy tych dwóch SUW-ach, aby Komorów mógł być zasilany przez Pęcice w wypadku awarii.

Pan Rajski stwierdził, że nie wypowiadał się wcześniej z tego względu, ponieważ nie jest to pierwsza wyliczanka, rozumie że w gminie są inwestycje o zasięgu ogólno-gminnym i za taką uważa SUW Pęcice oraz salę gimnastyczną w Nowej Wsi, którą buduje się dla Gminy, a nie dla konkretnej miejscowości. Ma nadzieje, że w przyszłości SUW , jeżeli ma on faktycznie duże zasoby wodne będzie mógł zasilać również Michałowice i inne miejscowości, po wschodniej stronie Gminy.

Pan Wójt stwierdził, że cały czas się mówi, że hala jest w Nowej Wsi, ale do tej szkoły większość dzieci uczęszcza z Komorowa-Granicy, w związku powyższym może należy przenieść szkołę do Komorowa.

Pan Rajski zaproponował, aby na Komisji Gospodarki Komunalnej stworzyć listę inwestycji i pozycji ogólnogminnych i wówczas skończą się dyskusje.

Pan Wójt zaproponował, aby pan Kuss, pani Zalewska, i pan Rajski reprezentujący środek Gminy, wszystko policzyli i wówczas okaże się jaka jest prawda.

Pan Chruściak poinformował, że w Komorowie Wsi mają być realizowane ul. Norwida i Al. Kasztanowa, choć są to ulice przypisane do Wsi Komorów to należy zauważyć że  przy nich są usytuowane domy  Osiedla Komorów. Nie przypomina sobie pomocy ze strony radnych z Komorowa w realizacji tych ulic. Taka sama sytuacja jest z Al. Kasztanową, która służy wszystkim , nikt tam nie mieszka. Formalnie należy ona do Wsi Komorów, dlatego zabiega o nią. Uważa, że wyliczanki są dobre wówczas, jeśli chce się pokazać taką tezę jaką się sobie wymyśliło, uważa że wyliczanki nic nie dają.

Pan Rajski przypomniał, że został uchwalony budżet i każdy reprezentant miejscowości Gminy Michałowice  ma tutaj swoje zadania. Osobiście zadowolony jest z tego, co się znalazło w budżecie. Uważa, że trzeba zrobić wszystko, aby jak najwięcej tych zadań zostało wykonanych i na tym powinniśmy się skupić.

Pan Zacny stwierdził, że poziom wogóle biuletynu jest bardzo niski. Następnie poinformował, że każda osoba w miarę myśląca wie, które inwestycje są ponad gminne i każdy wie, że inwestycje wodociągowe są ogólno gminne.

Pani Zalewska stwierdziła, że biuletyn nie jest po to, aby oceniał go radny z Michałowic, ale po to, aby udostępniać informacje mieszkańcom i stwierdziła że jest to osobista opinia radnego i nie jest wogle potrzebna w kwestii wydawanego przez Zarząd Osiedla Komorów Biuletynu. Zarząd zna swoje zadania i swój cel i go realizuje. Natomiast cały czas słyszała, że są prowadzone zabiegi, aby mieszkańcy Michałowic mieli dobrą wodę i nie kwestionuje potrzeb których oczekują mieszkańcy Michałowic, ponieważ to jest bardzo ważna potrzeba, natomiast taki wydatek w budżecie został zapisany i trzeba go przyjąć jako fakt. Natomiast co do wypowiedzi pana Chruściaka w sprawie ulic łączących  poszczególne miejscowości, to wielokrotnie zabiegała o modernizację i remont Al. Kasztanowej i taki wniosek składała do pana Wójta, jak również Zarząd Osiedla. Stwierdziła, że środki na wymienione ulice są nie tylko przypisane do Komorowa Wsi, ale również do Komorowa i Pęcic. Natomiast jeśli chodzi o kwoty przedstawione w Biuletynie, to jest w stanie wyjaśnić każdą pozycję i  złotówkę, gdzie ona została zaliczona.

Pan Walendowski zwracając się do pani Zalewskiej, jako członka Zarządu Osiedla Komorów stwierdził, że Zarząd drukuje rzeczy nieprawdziwe, ponieważ w odpowiedzi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nie ma takiego stwierdzenia w którym Wojewoda cokolwiek zaleca.

Pani Zalewska stwierdziła, że nie jest autorem tego tekstu i poprosiła o skierowanie uwag w tej sprawie do Przewodniczącego Zarządu Osiedla Komorów.  

Pan Walendowski stwierdził, że skieruje w tej sprawie pismo, ponieważ Wojewoda nic nie zaleca, a zobowiązuje, a jest to różnica. 

Pan Hanc stwierdził, że jeżeli Komorów uważa, że Michałowice wszystko zabierają, to niech się wydzielą, niech idą do Pruszkowa. a Nowa Wieś może być z Komorowem Wsią i razem z całą resztą Gminy. Uważa, że jest to granda co się dzieje, jest to podpuszczanie ludzi, to jest to samo, co się dzieje w parlamencie.

Pan Tomczak poinformowała, że ostatnio jak była nagonka na biuletyn, to pan Hanc miał bardzo składną, po polsku napisaną wypowiedź którą przeczytał i nierozumnie dlaczego w dniu dzisiejszym jest tak bardzo emocjonalnie nieprzygotowany.

Pan Zacny zamknął obrady XXXVIII sesji Rady Gminy.

 

Protokołowała:

Urszula Bejda

Data publikacji: 26.07.2006 16:35
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 17
Autor: Marcin Walichnowski