Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
26.07.2006 14:44

Uchwała XXXVIII/339/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 stycznia 2006 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/325/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Michałowice na 2006r

Na podstawie art. 10  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity  Dz. U. z 2002 r Nr 9 poz.84 ze  zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i  w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z  dnia 27 października 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006 r. ( M.P. Nr. 68 poz. 956) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr XXXVII/325/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005r  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Michałowice na 2006r wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 2

a) w wierszu 1 pozycji pod nazwą trzy osie i więcej liczbę 36 zastępuje się liczbą 37,

b) w wierszu 2 pozycji pod nazwa trzy osie i więcej liczbę 36 zastępuje się liczbą 37.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do opłat należnych za rok podatkowy 2006.

Data publikacji: 26.07.2006 14:44
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Marcin Walichnowski