Urząd Gminy Michałowice
26.07.2006 14:42

Uchwała XXXVIII/340/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 stycznia 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla nieruchomości, stanowiących mienie komunalne Gminy Michałowice, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

Na   podstawie  art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy   z  dnia  8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ), oraz art. 68 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (jednolity tekst: Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami)m w związku z art. 4 ust. 2  ustawy z dnia 29 lipca 2005r.  o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. Nr 175 poz. 1459) Rada  Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na udzielenie użytkownikom wieczystym 83 % bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, od których pobiera się opłatę roczną za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

 

§ 2

Wyraża się zgodę na udzielenie użytkownikom wieczystym 85 % bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, od których nie pobiera się opłaty rocznej za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, w związku z wniesieniem jednorazowej opłaty za cały okres  użytkowania wieczystego.

 

§ 3

Traci moc uchwała Nr IV/19/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 stycznia 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla nieruchomości, stanowiących mienie komunalne Gminy  Michałowice, wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

 

§ 4

Traci moc uchwała Nr IV/18/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 stycznia 2003r. w sprawie ustalenia umownej stawki oprocentowania od rozłożonej na raty, niespłaconej części opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla nieruchomości, stanowiących mienie komunalne Gminy  Michałowice, wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

 

§ 5

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy  Michałowice.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 26.07.2006 14:42
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Marcin Walichnowski