Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
26.07.2006 14:32

Uchwała XXXVIII/341/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 stycznia 2006 r.

w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” na terenie Gminy Michałowice w 2006 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001  Dz. U. Nr 142 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art.4.1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z  2002 r. Dz. U. Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przyjąć „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” na terenie Gminy Michałowice na 2006 r. stanowiący  załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 26.07.2006 14:32
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Marcin Walichnowski