Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
26.07.2006 14:31

Uchwała XXXVIII/342/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 stycznia 2006 r.

w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2006.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) w związku z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych województw, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustala się na 2006 r. następujące specjalności i formy kształcenia nauczycieli, które będą objęte dofinansowaniem:

1)      studia uzupełniające: licencjackie lub magisterskie zgodnie z posiadanym wykształceniem,

2)      studia językowe – podyplomowe, magisterskie, licencjackie lub naukę w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych – dające kwalifikacje do nauczania języków obcych w danym typie szkoły,

3)      studia podyplomowe i doktoranckie nadające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu lub prowadzenia dodatkowych zajęć, zgodnie z potrzebami szkoły,

4)      studia z zakresu informatyki – podyplomowe, magisterskie lub licencjackie,

5)      studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą,

 

§ 2

1.       Określa się  na 2006 r. maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 50% ponoszonych przez nauczyciela opłat, nie więcej jednak niż 800 zł za semestr nauki.

2.       Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, przyznawane jest na wniosek nauczyciela przez dyrektora placówki oświatowej i wypłacane na podstawie umowy.

 

§ 3

Nauczyciele, którzy -  na podstawie zgody dyrektora placówki – podjęli studia przed wejściem w życie niniejszej uchwały i nadal je kontynuują, otrzymują dofinansowanie zgodnie z zawartymi umowami w miarę posiadanych środków.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy i Dyrektorom placówek oświatowych.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.

Data publikacji: 26.07.2006 14:31
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Marcin Walichnowski