Urząd Gminy Michałowice
04.12.2007 12:47

Projekt uchwały

w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów
UCHWAŁA Nr ……… …
Rady Gminy Michałowice
z dnia ……………………….
 
w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1.       Zarządza pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
2.       Inkasentami podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości wyznacza się:
1)     sołtysów wsi: Reguły, Michałowice Wieś, Opacz Mała, Sokołów, Suchy Las, Pęcice, Komorów Wieś, Nowa Wieś, Pęcice Małe, Opacz Kolonia,
2)     Jana Wojteckiego we wsi Granica.
 
§ 2.
Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10 % sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy Michałowice podatków pobranych przez inkasentów.
 
§ 3.
Zainkasowane w miesiącach płatności rat podatki powinny być przez inkasentów przekazane do Urzędu Gminy Michałowice do 20 dnia miesiąca płatności rat.
 
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 5.
Traci moc uchwała Nr III/11/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso oraz uchwała Nr IX/53/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr III/11/2006 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Data publikacji: 04.12.2007 12:47
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Dariusz Ruta