Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
04.12.2007 15:52

Projekt uchwały

w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych
Uchwała Nr ............./2007
Rady Gminy Michałowice
z dnia ........................2007 roku
 
w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.) oraz z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.      Gmina Michałowice funduje stypendia sportowe za wysokie wyniki sportowe.
2.      Określa „Zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokość stypendiów sportowych Gminy Michałowice dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym”, w brzmieniu załącznika do uchwały.
 
§ 2
Stypendia sportowe Gminy Michałowice są wyróżnieniem przyznawanym sportowcom osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
 
§ 3
Rada Gminy Michałowice ustala corocznie w budżecie kwotę przeznaczoną na wypłatę stypendiów w danym roku.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 

 

Załącznik
do uchwały Nr ……………./2007
Rady Gminy Michałowice
z dnia ………….2007 r.
                                              
Zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy Michałowice dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
 
§ 1
1.      Stypendium sportowe, zwane dalej stypendium, przyznawane może być zawodnikowi, który łącznie spełnia następujące warunki:
1)     uprawia dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa sportowego dzieci 
i młodzieży,
2)     jest zawodnikiem zamieszkałym i zrzeszonym w klubie lub stowarzyszeniu kultury fizycznej, którego siedzibą jest Gmina Michałowice lub zawodnikiem niezrzeszonym zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice.
3)     posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający 
do udziału w zawodach sportowych,
4)     w chwili przyznawania stypendium nie ukończył 18 lat życia,
5)     w roku przyznania stypendium lub w roku poprzednim uzyskał co najmniej jeden 
z następujących wyników sportowych:
a)      powołanie do Kadry Narodowej,
b)      zajął miejsce 1-8 w Mistrzostwach Świata poszczególnych kategoriach wiekowych,
c)      zajął miejsce 1-6 w Mistrzostwach Europy poszczególnych kategoriach wiekowych,
d)     zajął miejsce 1-3 w Mistrzostwach Polski poszczególnych kategoriach wiekowych,
2.      Niniejsze zasady mają zastosowanie również do zawodników nie posiadających licencji, którzy spełniają pozostałe warunki określone w ust. 1.
 
§ 2
1.      Wniosek o stypendium może złożyć:
1)      klub lub stowarzyszenie kultury fizycznej, którego siedzibą jest Gmina Michałowice,
2)      szkoła mieszcząca się na terenie Gminy Michałowice
3)      właściwy okręgowy związek sportowy. W przypadku braku okręgowego związku sportowego, wniosek może złożyć właściwy polski związek sportowy. 
2.      Wniosek o stypendium powinien zawierać:
1)         imię i nazwisko zawodnika,
2)         dokument potwierdzający zrzeszenie zawodnika w klubie lub stowarzyszeniu, którego siedzibą jest Gmina Michałowice lub dokument potwierdzający miejsce zamieszkania w Gminie Michałowice.
3)         opis osiągnięć sportowych zawodnika,
4)         dokumenty potwierdzające opisane osiągnięcia,
5)         program szkolenia i związany z okresem tego szkolenia proponowany okres przyznania stypendium,
6)         zobowiązanie do informowania Wójta Gminy o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium,
7)         opinie właściwego okręgowego związku sportowego lub w przypadku jego braku właściwego polskiego związku sportowego i Warszawsko-Mazowieckiej Federacji Sportu.
§ 3
1.      Stypendia przyznaje, wstrzymuje i cofa Wójt Gminy na wniosek podmiotów określonych §2 ust. 1 lub z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Stypendiów Sportowych, powołanej przez Wójta, zwanej dalej Komisją.
2.      W skład Komisji wchodzi przedstawiciel Rady Gminy, trzej dyrektorzy szkół z terenu Gminy oraz Pracownik Urzędu Gminy wyznaczony przez Wójta.
3.      Przewodniczącego Komisji wyznacza Wójt.
4.      Pracę Komisji organizuje Wójt. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
5.      Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie.
 
§ 4
1.      Stypendia przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż rok kalendarzowy.
2.      Przyznane stypendia nie podlegają rewaloryzacji i wypłacane są z góry do dnia 
10-go stycznia, 10-go kwietnia, 10-go lipca, 10-go października na wskazane przez zawodnika lub jego opiekuna prawnego konto bankowe.
3.      Stypendium może być przyznane na kolejny rok budżetowy, o ile zawodnik spełnia kryteria określone w § 1, a nie zachodzą okoliczności skutkujące wstrzymaniem 
lub cofnięciem stypendium.
 
§ 5
1.      Stypendium wstrzymuje się zawodnikowi, jeżeli:
1)         zaniedbuje on realizację programu szkoleniowego,
2)         został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego związku sportowego zgodnie z regulaminem tego związku lub przez inne właściwe stowarzyszenie.
2.         Wstrzymane stypendium wypłaca się zawodnikowi, po ustaniu przyczyn jego wstrzymania, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały 
te przyczyny.
§ 6
Stypendium cofa się zawodnikowi, jeżeli w okresie jego pobierania:
1)     nie realizuje on programu szkoleniowego,
2)     została nałożona na niego kara dyscyplinarna przewidziana w statucie danego związku sportowego, 
3)     nie spełnia warunków, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2
4)     otrzymuje stypendium sportowe z innych źródeł,
5)     utracił zdolność do uprawiania sportu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, stwierdzoną orzeczeniem wydanym przez lekarza posiadającego kwalifikacje uprawniające do wydawania zaświadczenia lekarskiego.
 
§ 7
Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem lekarskim, może być wypłacane stypendium sportowe przez okres tej niezdolności, jednak nie dłużej niż przez trzy miesiące.
 
 
§ 8
1.      Podstawę ustalenia wysokości stypendium sportowego stanowi kwota 600 zł., zwana dalej „podstawą”.
2.      Wysokość stypendium sportowego wynosi miesięcznie:
1)      do 100% podstawy za:
a)    miejsce 1-6 w mistrzostwach Świata,
b)   miejsce 1-3 w mistrzostwach Europy,
c)    miejsce 1 w mistrzostwach Polski,
2)      do 75% postawy za:
a)    miejsce 7-8 w mistrzostwach Świata,
b)   miejsce 4-6 w mistrzostwach Europy,
c)    miejsce 2-3 w mistrzostwach Polski.
 
§ 9
1.      Liczba i wysokość przyznawanych w danym roku kalendarzowym stypendiów nie może przekroczyć kwoty określonej na ten cel w budżecie Gminy Michałowice.
2.      Wykaz zawodników, wysokość przyznanych im stypendiów i osiągniętych wyników podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Gminy Michałowice oraz na stronie internetowej.
Data publikacji: 04.12.2007 15:52
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 14
Autor: Dariusz Ruta