Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
04.12.2007 13:26

Projekt uchwały

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2008 r

UCHWAŁA Nr ……….

Rady Gminy Michałowice

z dnia………………r.

 

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2008 r.

 

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r Nr 121, poz.844 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1.      Zwalnia się od podatku od nieruchomości na 2008 r.

1)       budynki i grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

2)       budynki i grunty stanowiące własność lub będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury oraz gminnych jednostek budżetowych,

3)       grunty i budynki zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie zadań publicznych – ochrony przeciwpożarowej,

4)       budynki i budowle stanowiące własność Gminy Michałowice wykorzystywane na potrzeby wykonywania zadań publicznych – zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzania ścieków.

5)       grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi.

6)       grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako rowy.

2.       Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmują budynków lub ich części i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Tracą moc:

uchwała Nr III/10/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2007 r. oraz uchwała Nr VII/34/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr III/10/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2007 r.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2008 r.

Data publikacji: 04.12.2007 13:26
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta