Urząd Gminy Michałowice
04.12.2007 14:04

Projekt uchwały

w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Michałowice i Skarbnika Gminy Michałowice o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.
Uchwała Nr ........................
Rady Gminy Michałowice
z dnia ........................... roku
 
w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Michałowice i Skarbnika Gminy Michałowice o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 i pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 pkt 32, art. 8 pkt 31 i art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 07 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 165, poz. 1171) Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje:
 
§ 1.
1.       Powiadomić Panią Zofię Idzikiewicz – Sekretarza Gminy Michałowice i Panią Annę Jankowską – Skarbnika Gminy Michałowice o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Michałowice oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., zwanego dalej „oświadczeniem lustracyjnym”, w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia niniejszej uchwały, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.
2.       Niezłożenie oświadczenia lustracyjnego w terminie określonym w ust. 1 powoduje z mocy prawa pozbawienie pełnionej funkcji publicznej z dniem, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.
 
§ 2.
Upoważnić Przewodniczącego Rady Gminy Michałowice do przekazania niezwłocznie oświadczeń lustracyjnych Sekretarza Gminy Michałowice i Skarbnika Gminy Michałowice, do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej celem rozpoznania w trybie określonym w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Michałowice.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 04.12.2007 14:04
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 9
Autor: Dariusz Ruta