Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
04.12.2007 14:45

Projekt uchwały

w sprawie nieodpłatnego przejęcia prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości pod ul. Rubinową położną w Komorowie
Uchwała Nr         /       /2007
Rady Gminy   Michałowice
z dnia                      2007 r.
 
w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWA” z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości pod ul. Rubinową położną w Komorowie gm. Michałowice.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i w związku z art. 13 ust. 2 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie od Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWA” z siedzibą w Warszawie na rzecz Gminy Michałowice prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości będącej własnością Gminy Michałowice, stanowiącej działkę oznaczoną nr ew. 1083 o pow. 0,2615 ha, położoną w obrębie ew. Komorów Osiedle gm. Michałowice, użytkowaną jako droga – ul. Rubinowa, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Nr  WA1P/00022999/6.
 
 § 2
Źródłem pokrycia kosztów nabycia przez Gminę Michałowice prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, będą dochody własne budżetu Gminy Michałowice.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 04.12.2007 14:45
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Dariusz Ruta