Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
04.12.2007 12:43

Projekt uchwały

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r.
Uchwała Nr ………..
Rady Gminy Michałowice
z dnia ……………. 2007 r.
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r.
 
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2008 r. obowiązujących na terenie Gminy Michałowice:
1)      od gruntów:
b)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków …….zł od 1m² powierzchni,
c)      pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych …... zł od 1 ha powierzchni,
d)     od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego …… zł od 1m² powierzchni;
2)      od budynków lub ich części:
a)      mieszkalnych  ……. zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej …… zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym……. zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d)     zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych …… zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e)      od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ……. zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
3)      od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 
§ 2.
Traci moc Uchwała Nr III/8/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2007 r.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r.
Data publikacji: 04.12.2007 12:43
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Dariusz Ruta