Urząd Gminy Michałowice
04.12.2007 15:59

Projekt uchwały

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu przewodniczącego Zarządu Osiedla Komorów (Komorów, Granica) oraz zarządzenia wyborów przewodniczącego
Uchwała Nr _______/2007
Rady Gminy Michałowice
z dnia _________ 2007 r.
 
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu przewodniczącego Zarządu Osiedla Komorów (Komorów, Granica)  oraz zarządzenia wyborów przewodniczącego Zarządu Osiedla Komorów (Komorów, Granica)
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z § 22 ust. 1 Statutu Osiedla Komorów (Komorów, Granica) stanowiącego załącznik Nr 12 do uchwały Nr IV/20/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 53 poz. 1385 z dnia 13 lutego 2003r. z  późniejszymi zmianami) – Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
W związku ze złożoną rezygnacją, stwierdza się wygaśnięcie mandatu przewodniczącego Zarządu Osiedla Komorów (Komorów, Granica)Pana Wojciecha Asińskiego.
 
§ 2.
Zarządza się wybory przewodniczącego Zarządu Osiedla Komorów (Komorów, Granica).
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Komorowa i Granicy.
Data publikacji: 04.12.2007 15:59
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 9
Autor: Dariusz Ruta