Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
04.12.2007 14:31

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Uchwała Nr …….. /………/2007
Rady Gminy Michałowice
z dnia ……  ……… 2007 r.
 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/340/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla nieruchomości, stanowiących mienie komunalne Gminy Michałowice, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, zmienionej uchwałą Nr XLIII/401/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2006 r., zwanej dalej w treści niniejszej uchwały „Uchwałą”.
 
Na   podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy   z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ), oraz art. 68 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) w związku z art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. Nr 175 poz. 1459) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
§ 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:
„Wyraża się zgodę na udzielenie osobom fizycznym będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości 83 % bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, od których pobiera się opłatę roczną za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.”
 
§ 2
§ 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:
„Wyraża się zgodę na udzielenie osobom fizycznym będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości 95 % bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, od których nie pobiera się opłaty rocznej za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, w związku z wniesieniem jednorazowej opłaty za cały okres użytkowania wieczystego.”
 
§ 3
Dodaje się § 3 Uchwały w brzmieniu:
„Wyraża się zgodę na udzielenie spółdzielniom mieszkaniowym będącym użytkownikami wieczystymi  …….. % bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, od których pobiera się opłatę roczną za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.”
 
 § 4
Dodaje się § 4 Uchwały w brzmieniu:
„Wyraża się zgodę na udzielenie spółdzielniom mieszkaniowym będącym użytkownikami wieczystymi …….. % bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe od których nie pobiera się opłaty rocznej za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, w związku z wniesieniem jednorazowej opłaty za cały okres użytkowania wieczystego.”
 
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Data publikacji: 04.12.2007 14:31
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 9
Autor: Dariusz Ruta