Urząd Gminy Michałowice
04.12.2007 15:56

Projekt uchwały

zmieniającej uchwałę XLIV/409/2006 w sprawie zasad udzielania stypendiów im. Jana Pawła II studentom szkół wyższych.
Uchwała Nr ____/07
Rady Gminy Michałowice
z dnia ________ grudnia 2007r
 
zmieniająca uchwałę Nr XLIV/409/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 października 2006r. w sprawie zasad udzielania stypendiów im. Jana Pawła II studentom szkół wyższych.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
W uchwale Nr XLIV/409/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 października 2006r. w sprawie zasad udzielania stypendiów im. Jana Pawła II studentom szkół wyższych § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Stypendium ustanawia się dla sześciorga studentów w dziedzinach określonych w ust. 2.”
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa mazowieckiego.
Data publikacji: 04.12.2007 15:56
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 8
Autor: Dariusz Ruta