Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
04.12.2007 14:39

Projekt uchwały

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. nr 671 o pow. 1244 m2, położonej w Komorowie wsi.
Uchwała Nr  …. / … / 2007
Rady Gminy Michałowice
z dnia ………………… 2007 r.
 
w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. nr 671 o pow. 1244 m2, położonej w Komorowie wsi gm. Michałowice.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit a, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
Przyjąć na rzecz Gminy Michałowice darowiznę nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. nr 671 o pow. 1244 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów wieś, stanowiącej drogę.
 
§ 2
Źródłem pokrycia kosztów przyjęcia darowizny (koszt sporządzenia aktu notarialnego) będą środki własne budżetu Gminy.
 
§ 3
Nabyte nieruchomości gruntowe, wymienione w § 1 przeznaczyć na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości Gminy Michałowice.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 04.12.2007 14:39
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 6
Autor: Dariusz Ruta